รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 5027-0823

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
100.0000
100 / 100
4
50.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนการลงตรวจเยี่ยมชุมชน จำนวน 18 ชุมชน เพื่อให้ความรุู้และคำแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการ 18 ชุมชนเสร็จสมบูรณ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่ แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความ ต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของ แต่ละชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่ แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความ ต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของ แต่ละชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ชุมชนที่เข้าร่วมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 18 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 ของชุมชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประกอบด้วยดังนี้ 1) ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี 2) ชุมชนหมู่บ้านราณี 2 3)ชุมชนหมู่บ้านราณี 5 4)ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 5) ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1, 2 6) ชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง 7) ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 8)ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 9) ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ 10) ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ 11) ชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ 12) ชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์ 13) ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน 14) ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24 15) ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ 16) ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ 17) ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 18) ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด