รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด ร้อยละ 95 -ร้อยละของยอดรวมการจัเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25 : 5027-0824

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.40
100.0000
100 / 100
2
68.94
100.0000
100 / 100
3
84.01
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 12,847,930.62 คิดเป็นร้อยละ 9.49 - ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 587,009.83 คิดเป็นร้อยละ 55.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขัอมูล ณ ประจำเดือนเมษายน2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 104,525,701.48 คิดเป็นร้อยละ 73.40 - ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 684,052.84 คิดเป็นร้อยละ 64.47

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 152,037,397.27 คิดเป็นร้อยละ 112.29 - ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 853,701.76 คิดเป็นร้อยละ 55.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประจำเดือนกันยายน 2562 - จัดเก็บภาษี 3 ประเภท ยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษีที่สำนักการคลังกำหนด เป็นเงิน 166,990,214.49 คิดเป็นร้อยละ 123.33- ยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นเงิน 727,909.18 คิดเป็นร้อยละ 68.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษี 3 ประเภท หมายถึง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีบำรุงท้องที่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ได้ 5 คะแนน วิธีการคำนวณ 2. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 4 คะแนน 3. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 3 คะแนน 4. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 2 คะแนน 5. สนข. สามารถจัดเก็บภาษีรวม 3 ประเภทได้น้อยกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ได้ 1 คะแนน ภา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำนักการคลัง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักการคลัง ผู้ดำเนินการหลัก และสำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด