รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 5027-0826

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 39 ซอย ดำเนินการได้ 20 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 20 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล ดำเนินการได้ 4 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาเอกชน จำนวน 39 ซอย แล้วเสร็จ 39 ซอย 2.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต ตามแผน 59 ซอย แล้วเสร็จ 59 ซอย 3.จัดเก็บวัชพืช ขยะ ผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 10 คลอง แล้วเสร็จ 10 คลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำ ท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้ น้อยลง ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตต้อง จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๖2 และมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้ นิยาม ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล ๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน ๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สำนักการระบายน้ำและ สำนักงานเขตกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สูตรการคำนวณ (คะแนนร้อยละ 100) : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่สำนักงานเขตกำหนด - ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน - ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน - ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน - ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ - ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหา ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป 2. สำรวจความพร้อม 2.1 ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำ ที่ต้องล้างทำความสะอาด) 2.2 คู คลอง (สำรวจคู คลอง ที่มีความพร้อม และ ที่ต้องขุดลอก) 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท ่วม ประจำปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย แผนการเตรียมการตาม ภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 3.1 แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน 3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล พร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปี ที่ผ่านมาระบุมาในแผนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด