รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย : 5031-0775

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
88.71
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก 7 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กำหนดในโครงการ/กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กำหนดในโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด