รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๒.๒ ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันต่อปี) : 5035-0859

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.53
100
100 / 100
2
5.30
100
100 / 100
3
8.99
100
100 / 100
4
10.17
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนตุลาคม 2562 ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนวัดเพลง วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนมะพราวคู่ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนวัดสิงห์ ได้ปริมาณขยะอันตราย ในเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ - หลอดไฟ 82 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 50 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 378 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 800 กก. รวม 1,310 กก. ..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนพฤศจิกายน ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนอยุ่ดีร่วมในพัฒนา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนคลองสวนพริก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนวัดภคินีนาถ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนร่วมพัฒนาจรัญฯ 65 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 500 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 400 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 530 กก. รวม 1,530กก. การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนธันวาคม ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางพลัด วันที 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนดวงดี วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดทอง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ชุมชนชินศรี 91 วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนมกราคม ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 5 มกราคม 2563 ชุมชนจรัญวิถี 74 วันที 12 มกราคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอย 79 วันที่ 19 มกราคม 2563 ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 500 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ 200 กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 80 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 100 กก. รวม 880กก. -การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามสถานที่ดังนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนเติมสุข วันที 9 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบางพลัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนวัดบวรมงคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 50 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 50 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 230 กก. รวม 460กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในเดือนมีนาคม การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดวิมุตยาราม วันที่ 8 มีนาคม 2563 ชุมชนสวนปรก วันที่ 15 มีนาคม 2563 ชุมชนสะพานไม้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี วันที่ 25 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดภาณุรังสี ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 350 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 240 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 650 กก. รวม 1,240 กก. ในเดือนเมษายนไม่สามารถประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากติดมาตราการการป้องกันโควิด และขยะอันตรายอยู่ในหว่างการรวบรวม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 150 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก. - อื่น 60 กก. รวม 660 กก. ในเดือนพฤษภาคมไม่สามารถประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากติดมาตราการการป้องกันโควิด และขยะอันตรายอยู่ในหว่างการรวบรวม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 150 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 100 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 350 กก. - อื่น 60 กก. รวม 660 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในเดือนมิถุนายน..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดพระยาศิริฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ชุมชนคลองมะนาว วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ชุมชนจรัญฯ 66/1 ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 400 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 440 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,300 กก. - อื่น 10 กก. รวม 2,150 กก. ในเดือนกรกฎาคม..การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ชุมชนศรีอุลัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางบำหรุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนคลองบางพระครู วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 320 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก. - อื่น 300 กก. รวม 2,620 กก. ในเดือนสิงหาคม.การประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนวัดดาวดึง วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาซอยจรัญ 85 วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ชุมชนคลองเจ้าครุฒ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ชุมชนโค้งถ่าน วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านญวน ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 320 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 700 กก. - อื่น 300 กก. รวม 2,620 กก. ในเดือนกันยายน : ประชาสัมพันธ์ และรวบรวมขยะอันตราย ดังนี้ วันที่ 6 กันยายน 2563 ชุมชนสงวนทรัพย์ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนวัดเทพากร วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านญวณ วันที่ 27 กันายายน 2563 ชุมชนโค้งมะขาม ได้ปริมาณขยะอันตราย ดังนี้ - หลอดไฟ 210 กก. - ถ่านไฟฉาย/แบตตารี่ - กก. - ภาชนะบรรจุสารเคมี 300 กก. - ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1,030 กก. - อื่น - กก. รวม 1,540 กก. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะ บรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และกากกัมมันตรังสี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ: ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๓ ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำนักงานเขต ๑. ดำเนินการตามค่าเป้าหมายรายเขตที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ๒. ผลการดำเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๓. สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น ๒ ตัวย่อย ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของสำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่า ดำเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร พร้อมปริมาณที่จัดเก็บได้มูลฝอยและมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บ ๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด