รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) : 5036-1031

ค่าเป้าหมาย ชนิด/ปี : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ชนิด/ปี : 120.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชนิด/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00
100.0000
100 / 100
2
90.00
100.0000
100 / 100
3
120.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่เขตจอมทอง ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 75 ชนิด ได้แก่ มะขามยักษ์ บอนคัน ขนุนศรีบรรจง ต้นแคขาว ต้นผักปลัง ไผ่กิมซุง มะพร้าวไฟ ต้นแคนา จิกสวน เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่เขตจอมทอง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 90 ชนิด ได้แก่ ไผ่เลี้ยง ไผ่สีสุก สร้อยอินทนิน ดาวอินคา ข่อยดำ คอนสวรรค์ หนามพุงดอ ลิ้นฟ้า สร้อยระย้าแก้ว โป๊ยเซียนแคระ ยางอินเดียใบด่าง ลิ้นจี่บางหญ้าแพรก เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่เขตจอมทอง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 120 ชนิด ได้แก่ เกลียวทอง ลำแพน ศุภโชค ขลู่ มะเดื่ออุทุมพร สะแบง มะค้อ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง โยทะกา เถาวัลย์เปรียง เถาขี้กา เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชนิดพันธุ์พืช หมายถึง พืชที่มีอยู่ในพื้นที่เขตจอมทอง เช่น ส้มบางมด ลิ้นจี่บางขุนเทียน ตะเคียน ลำพู เป็นต้น 2. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) หมายถึง ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของพืชนั้นๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ลงพื้นที่สวนเกษตรและสวนสาธารณะในพื้นที่เขต เพื่อสำรวจพันธุ์ไม้และจับพิกัดทางภูมิศาสตร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด