รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง : 5036-1034

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.19

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00
100
100 / 100
2
69.00
100
100 / 100
3
56.25
100
100 / 100
4
67.19
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 50 ชุมชน โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 50 ชุมชน โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ เดือนมกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 39 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน (ยุบชุมชนไป 2 ชุมชน) โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ดังนี้ เดือนมีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50 เดือนเมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 26 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.17 และเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 25 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.08 หมายเหตุ : ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 ชุมชนบางส่วนงดการจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวนทั้งสิ้น 48 ชุมชน (ยุบชุมชนไป 2 ชุมชน) โดยมีชุมชนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในด้านต่างๆ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 ดังนี้ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 37 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.08 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 35 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83 และเดือนกันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 34 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 2. กิจกรรมพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ อนามัย เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา/สร้างชุมชนเข้มแข็งในแต่ละเดือน คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากเอกสารการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด