รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด : 5036-1085

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.94
100.0000
100 / 100
2
27.06
100.0000
100 / 100
3
35.73
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมในลานกีฬา โดยมีกลุ่มป้าหมายที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ประมาณ 30 คน/วัน/แห่ง โดยได้ดำเนินการรวบรวมสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ชุมชนสินทวีวิลล่า ชุมชนรวมใจ โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 3,019 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 13,800 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 21.88 2. โยคะ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 1,919 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 5,520 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 34.76 3. ลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,922 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 13,800 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 21.17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมในลานกีฬา โดยมีกลุ่มป้าหมายที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ประมาณ 30 คน/วัน/แห่ง โดยได้ดำเนินการรวบรวมสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ชุมชนสินทวีวิลล่า ชุมชนรวมใจ โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,336 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 11,550 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 19.41 2. โยคะ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,026 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 4,620 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 40.83 3. ลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2,393 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 11,550 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.93 หมายเหตุ : เดือนมีนาคม 2563 สำนักงานเขตจอมทองประกาศงดจัดกิจกรรมในลานแอโรบิคและลานกีฬา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ จากโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตจอมทองจัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมในลานกีฬา โดยมีกลุ่มป้าหมายที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ประมาณ 30 คน/วัน/แห่ง โดยได้ดำเนินการรวบรวมสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ชุมชนสินทวีวิลล่า ชุมชนรวมใจ โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 547 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 1,350 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 40.52 2. โยคะ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 252 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 540 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 46.66 3. ลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 270 คน (จากเป้าหมายที่กำหนด 1,350 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 หมายเหตุ : เดือนเมษายน 2563 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตจอมทองประกาศงดจัดกิจกรรมในลานแอโรบิคและลานกีฬา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการจากโรคไวรัสโควิด-19 และประกาศเปิดให้บริการลานกีฬา ลานแอโรบิค และกิจกรรมโยคะ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่คราว และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. กิจกรรมกีฬา หมายถึง กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมในลานกีฬา 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมในลานกีฬา ดังนี้ 2.1 ลานแอโรบิค จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ชุมชนสินทวีวิลล่า ชุมชนรวมใจ โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร 2.2 โยคะ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตจอมทอง และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร 2.3 ลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน ชุมชนชาวสวนสัมพันธ์ และชุมชนสินทวีวิลล่า 3. เป้าหมายที่กำหนด คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมในลานกีฬา จำนวน 30 คน/แห่ง/วัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่เพิ่มขึ้น คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโยคะ และกิจกรรมในลานกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด