รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : 5036-1086

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.51
100
100 / 100
2
48.08
100
100 / 100
3
91.76
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ในปี 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ทั้งสิ้น 1,955 ราย โดยในเดือนตุลาคม 2562 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 173 ราย และเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 267 ราย (เดือนธันวาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียน) หรือคิดเป็นร้อยละ 22.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในปี 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ทั้งสิ้น 1,955 ราย โดยในเดือนมกราคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 547 ราย เดือนกุมภาพันธ์มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 221 ราย และเดือนมีนาคม 2563 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 172 ราย รวม 3 เดือน มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 940 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 48.08

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในปี 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ทั้งสิ้น 1,955 ราย โดยในเดือนเมษายน 2563 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 95 ราย เดือนพฤษภาคม มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 140 ราย และเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 179 ราย รวม 3 เดือน มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 414 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 21.18

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ในปี 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ทั้งสิ้น 1,955 ราย โดยในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 มีผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,693 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 86.59

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2563 หมายถึง ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน พ.ศ. 2504

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้มาลงทะเบียนรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2563 คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปี 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด