รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ : 5036-1087

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
1.00
100
100 / 100
3
1.00
100
100 / 100
4
3.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมและคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดไทร โดยมี นางเรณู อุกฤษโชค ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตจอมทอง ประจำปี 2560 สาขาคหกรรม เป็นวิทยากรสาธิตและถ่ายทอดการทำพวงมาลัยดอกไม้แห้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ได้แก่ นายสวรรค์ จันทร์ม่วง ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสาขาเกษตรกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางเรณู อุกฤษโชค ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตจอมทอง ปี 2560 สาขาคหกรรม เป็นวิทยากรสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำพวงมาลัยดอกไม้แห้ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดไทร 2. จัดกิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายสวรรค์ จันทร์ม่วง ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตจอมทอง ปี 2563 สาขาเกษตรกรรม เป็นวิทยากรสาธิตการตอนกิิ่งมะนาว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม 3. จัดทำคลิปวีดีโอ เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง กิจกรรมให้ความรู้ สาธิต และถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสาขาเกษตรกรรม สาขาคหกรรม สาขาศิลปกรรม สาขาสาธารณสุข สาขาภาษาและวรรณกรรม และสาขาอื่นๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกิจกรรมในการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมเป็นข้อมูลภูมิปัญญาในแต่ละสาขา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด