รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 5036-1090

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
2.00
100
100 / 100
4
6.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดไทร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนอุดมสิน 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดไทร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนอุดมสิน 2 โดยสำนักงานเขตจอมทองงดจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดไทร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนอุดมสิน 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจอมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ วัดมงคลวราราม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดยายร่ม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หมายถึง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด