ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการศึกษา : 09000000-4044

สำนักการศึกษา

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิพัฒน์ ภิญญาภัทร โทร 3412,3414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 100

หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการให้ความสำคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุุจากการทำงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2527 - 2560 ) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักการศึกษาจัดส่งผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/6916 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทราบ และจัดส่งผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการดำเนินการรวบรวมรายงานตามแบบประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (แบบ OCC4(63)) แบบประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ (แบบ OCC6(63)) และแบบ R3(63) จากทุกส่วนราชการ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-02)

75.00

2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 (ภายในและภายนอกหน่วยงาน) ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊คสำนักการศึกษา และเว็บไซต์สำนักการศึกษา เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือต่อยอดพัฒนางาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-07)

70.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการรายงานตามแบบประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (แบบ OCC4(63)) และเวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ ของสำนักการศึกษา (แบบ OCC5 (63)) ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ (แบบ OCC6 (63))

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-03)

60.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการดำเนินการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ OCC3(63)) พร้อมรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) โดยนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาลงนามในหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย และนำส่งให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-03)

50.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ OCC(63)) พร้อมรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมนำส่งสำนักอนามัยภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ พร้อมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานผ่านช่องทางต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งโครงการจัดการปัญหาความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการทราบ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาให้ความเห็นชอบงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพ่อนำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน 2. จัดทำโครงการจัดการปัญหาความเสี่่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการศึกษา เสนอผู้อำนวยการสำนักการศึกษาลงนามอนุมัติโครงการ 3. จัดส่งเอกสารหลักฐาน แบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1 และสำเนาโครงการฯ ให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-10)

10.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 ให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 2. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 3. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน และคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน มาดำเนินโครงการเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนตัวชี้วัดที่ 4.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-08)

1.00

8/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4044

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4044

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0964

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **