ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์ พื้นที่เขตวังทองหลาง : 10000000-4110

สํานักการโยธา

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายธวัชชัย สุวิชา นายณรงค์ วังรุ่งโรจน์ นางนุชจะลี นิลพร้อม (025107367)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวจราจรและคันหินทางเท้าถนนลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้างถึงถนนสังคมสงเคราะห์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม บางจุดมีการทรุดตัว ขรุขระไม่ราบเรียบ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดปลาเค้า ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจยังไม่มีการซ่อมแซมเป็นเวลานานมาก - เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร - เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-03)

50.00

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-15)

50.00

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-15)

50.00

- บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

- ขายแบบ 25 มี.ค.63 - 2 เม.ย.63 - ยื่นเสนอราคา 3 เม.ย.63 - บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน 8,299,800.00 บาท 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาฯและอนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

- อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากรายละเอียดฯมีข้อผิดพลาด - เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ตามหนังสือส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 ที่ สกบ.1(1)/878 ลว 12 มี.ค.63 - 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-23 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-30)

45.00

- ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 / - ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63 - 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-14)

45.00

- ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 / - ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63 - 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบ 23 ธ.ค.62 - 13 ม.ค.63 /ยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-22)

35.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเรื่องเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเรื่องเสนอขอเห็นชอบดำเนินการจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งกรรมการและเห็นชอบแบบรูปรายการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการและเห็นชอบราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:เห็นชอบดำเนินการจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ร่างและประกาศ e-bidding
:20%
เริ่มต้น :2019-11-10
สิ้นสุด :2019-11-10
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4110

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4110

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **