ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจการสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50230000-3392

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายประภาส บุญเต็ม โทร. 5826

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

-พื้นที่สีเขียวหมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน“ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย 10 ประเภท ตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 กำหนด แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมสำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ต่อรองร่วมกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการภายใต้เป้าหมายภาพรวมที่กำหนดไว้ 950 ไรในปี2560 เพื่อมุ่งสู่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สวนสัดส่วน 9 ตร.ม./คนในปี 2575 2. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนฯทุกสำนักงานเขตดำเนินการสำรวจรวบรวมพื้นที่ฯ เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี

50230600/50230600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-มิติที่ ๒.๓ การจัดการพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เป้าประสงคที่ ๒.๓.๑ ประชาชนมีสวนสาธารณะและสวนหย่อมอยางเพียงพอ เป้าประสงคที่ ๒.๓.๒ ส่งเสริมการรักษาพื้นที่สีเขียวอื่นนอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อม

เป้าหมายของโครงการ

-1. การดำเนินการพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนฯ สำนักงานเขตรับผิดชอบ 3 ประเภทประกอบด้วย 1.1 สวนฯ ที่สำนักงานเขตรับผิดชอบดำเนินการเอง 1.2 สวนฯ ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต 1.3 ส่วนฯ อื่น ๆ อยู่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) เช่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรรฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/07/2563 : **เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 = 76,888.00 ตร.ม. % ที่ทำได้ เทียบกับเป้าหมาย 88.58 (เป้าหมาย 86,800.00 ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 22 แห่ง 48 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 18 แห่ง 133 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : **เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 = 39,384.00 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ (เป้าหมาย 86,800.00 ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 11 แห่ง 24 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(39,384.00 ตร.ม.) สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 10 แห่ง 35 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-28)

75.00

28/05/2563 : **เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 = 20,184.00 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ (เป้าหมาย 86,800.00 ตร.ม.) สวนหย่อม 7 ประเภท ดำเนินการได้ 8 แห่ง 12 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(20,184.00 ตร.ม.) สวนหย่อม 9 ประเภท ดำเนินการได้ 9 แห่ง 30 ไร่ 2 งาน 68.95 ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-26)

70.00

**เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย..............ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 2 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(4,184.00 ตร.ม.) สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 21 ไร่ 2 งาน 85 ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-28)

60.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... **เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย..............ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 2 ไร่ 2 งาน 46 ตร.ว(4,184.00 ตร.ม.) สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 7 แห่ง 21 ไร่ 2 งาน 85 ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว **เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย..............ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 6 แห่ง 2 ไร่ 1 งาน 46 ตร.ว(3,784.00 ตร.ม.) สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 6 แห่ง 16 ไร่ 2 งาน 85 ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว **เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 = 76,724 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย..............ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 5แห่ง 2ไร่ 0งาน 46ตร.ว สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 5แห่ง 9ไร่ 3งาน35ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียว **เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 = 57,600 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ รอเป้าหมายจากสำนักสิ่งแวดล้อม (เป้าหมาย..............ตร.ม.) สวนหย่อม7 ประเภท ดำเนินการได้ 3แห่ง 1ไร่ 0งาน 90ตร.ว สวนหย่อม9 ประเภท ดำเนินการได้ 4แห่ง 10ไร่ 1งาน15ตร.ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3392

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3392

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0784

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.36

100 / 100
3
23.25

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **