ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50330000-3119

สำนักงานเขตคลองเตย

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางพันธิภา ตาสาโรจน์ โทร. 5030

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นๆ และจะต้องบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำการเงินถูกต้อง

50330800/50330800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 12 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

2020-7-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-01)

70.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-29)

45.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับในเงินประจำงวด ที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปการแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.81 (2020-02-28)

27.81

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.60 (2020-01-31)

21.60

31/1/2563 : อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.12 (2019-12-29)

15.12

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.49 (2019-12-01)

5.49

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.22 (2019-10-31)

4.22

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3119

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3119

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0775

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.0100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
34.01

100 / 100
3
61.84

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **