ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50360000-3507

สำนักงานเขตจอมทอง

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางสาวศิรินภา สุขกิจ/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ปฎิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 2. จัดกิจกรรมพิเศษ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ในพื้นที่เขตจอมทอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

3/8/2563 : งดการจัดกิจกรรมการประชุมและการจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : งดการจัดกิจกรรมการประชุมและการจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : งดการจัดกิจกรรมการประชุมและการจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-13)

65.00

13/5/2563 : งดการจัดกิจกรรมการประชุมและการจัดกิจกรรมอื่นๆ นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-09)

50.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตจอมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : ส่งอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม "่ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะพื้นที่ 6 เขตนำร่อง" โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษา และการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ในวันที่้ 4-6 มกราคม 2563 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เมื่่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-17)

20.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : ดำเนินการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโสภทัศนูปกรณ์ รร.วัดราชโอรส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินกิจกรรมและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและรายละเอียดการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตเสนอ
:40%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-08-17
สิ้นสุด :2020-08-17

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3507

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3507

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1091

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **