ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50360000-3531

สำนักงานเขตจอมทอง

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางวรวรรณ เทอดทัพพะนันต์/ 0 2427 6672

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นตามการดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sport For All) โดยต้องการสร้างรากฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน ทำให้คนกรุงเทพมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม โดยมุ่งหมายและยกระดับการพัฒนาการกีฬาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความต้องการของบุคคล ชุมชน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าที่มิได้ใช้ประโยชน์นำมาเป็นลานกีฬา จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลดความตึงเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมรวมกุล่ม อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมดูแล และรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน และยังเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม อีกทางหนึ่งด้วย

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในลานกีฬา รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบ ดูแล แนะนำการเล่นกีฬา 2. เพื่อให้เกิดการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน และยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานเกิดการจัดกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานในลานกีฬา 3. เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถด้านการกีฬา มาพัฒนาทักษะและส่งเสริมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เพื่อดูแลลานกีฬาในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 19 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนลานกีฬา ตามกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ลานกีฬา จำนวน 19 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-03)

85.00

3/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-08)

70.00

8/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-12)

65.00

12/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-16)

60.00

16/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-02)

50.00

2/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : ดำเนินเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการสำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 19 แห่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและจัดสรรให้ลานกีฬา จำนวน 19 แห่ง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ จำนวน 8 คู่
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ประจำเดือน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3531

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3531

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1085

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.94

100 / 100
2
27.06

100 / 100
3
35.73

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **