ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04010000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักาาความปลอดภัยให้เป้นไปตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละจุดบริการห้องน้ำสาธารณะในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 ในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์ กทม. 1555 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ
ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์ กทม. 1555 ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่องร้องเรียนและการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่รับแจ้งผ่านศูนย์กทม. 1555 จากผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานผลการวิเคราะหืสาเหตุเรื่องร้องเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับที่ 5

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับที่ 5)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้ส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบ -ประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 -ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3226/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้จัดทำเอกสารแผนดำเนินงานโดยสรุปของโครงการฯ รายละเอียดบุคลากรประจำทีมงานแต่ละด้านให้คณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครพิจารณา -ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้าไพร์มบิซ) ได้เข้าไปเก็บความต้องการ (Requirement Survey) สำหรับการพัฒนาระบบ ณ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนัก และสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้รับจ้าง เข้าเก็บความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบในโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครจากหน่วยงาน/ส่วนราชการ รวมทั้งการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดหรือผู้แทน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำหรับโครงการฯ นำมาออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องและตรงความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ ได้จัดทำแบบสอบถาม Online ผ่าน Google Form ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือความต้องการเพิ่มเติมให้ละเอียดและครอบคลุมยิ่งขึ้น และกำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการ (Requirement) จำนวน 4 รุ่น ในเดือนเมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละเรื่องที่คลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละเรื่องที่คลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่หน่วยงานโพสต์คำถามหรือเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 1. ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ใช้บริการบริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รวม 2 เดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563) มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คน (ความคืบหน้าของการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40) 2. เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) คิดเป็นร้อยละ 100 3. การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีดังนี้ 1.ระหว่างวันที่ 1-25 มีนาคม 2564 มีผู้ใช้บริการคลินิกให้คำปรึกาาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน รวม 5 เดือน (พฤสจิกายน 2563-มีนาคม 2564) มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน 2.เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการโดยให้คำปรึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วันป คิดเป้นร้อยละ 100 3.การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 3.1 ความสะดวกในการขอรับคำปรึกษาการปฏิบัติงานทาง Facebook อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป้นร้อยละ 100 3.2 เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล ให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 1 วัน) อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป้นร้อยละ 100 3.3 การนำข้อมูลที่ได้รับจากคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลนืไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป้นร้อยละ 100 3.4 ความพึงพอใจในการให้บริการของคลินิกให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป้นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.03

100 / 100
2
27.86

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2563 หมวด 01 งบประมาณหลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 17,766,558.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90 หมวด 02 งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 898,449.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47 หมวด 03 งปม.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 3,961,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.62 หมวด 04 งปม.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 5,647,616.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.66 หมวด 05 งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 349,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 28,623,570.66 บาท คิดเป็นร้อยละ13.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 34,852,281.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.92 หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,632,383.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.27 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม. 85,758,100.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 27,061,711.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.56 หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม. หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,850,521.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.86 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 666,600.-บาท (ค่าครุภัณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 2.97 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มที่ 2 แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกหัวข้อ การจัดทำไลน์ (Application Line) สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างศุนย์เรื่องราวร้องทุกข์ (ส่วนกลาง) กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว และแต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำโครงการประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียนระหว่างศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านทาง Line Official Account@ร้องทุกข์ 1555 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมอบหมายผู้ประสานงานดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ส่วนบริหารกลางจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 4.1 ของปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลคะแนนการตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อนำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ของปีงบประมาณ 2564 แล้ว การจัดเก็บฐานข้อมูล องค์ประกอบ 5.2 ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทำบัญชีรายการข้อมูล การจัดทำคำอธิบายชุดดิจิทัล และพจนานกรมข้อมูลแล้ว และผู้บริหาร สลป.ให้ความเห็นชอบรูปแบบการจัดทำแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด