ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 21000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

หน่วยนับ :เล่ม

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เล่ม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่มีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต แต่มีการเตรียมการเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต สยป.โดย กยบ.ดำเนินการบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 1.ทำหนังสือถึง สก.สยป. เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 2 ตามโครงการฯ ให้ส่วนราชการในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 0502/154 ลว 29 ม.ค. 2563 และประสานฝ่ายการคลังทราบว่า สยป.มีหนังสือถึงผอ.สำนักงบประมาณ กทม. แล้วตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0501/254 ลว 3 ก.พ. 2563 2. ทำหนังสือขอเห็นชอบผอ.สยป. ในการมอบหมายภารกิจให้กองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามแนวทางที่กำหนด และเวียนให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0502/212 ลว 12 ก.พ. 2563 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/244 ลว 19 ก.พ. 2563 ขณะนี้ กองยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานภาคีในพื้นที่เพื่อหาความร่วมมือ และร่างกำหนดการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานเขต กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตในสถานการณ์การแพร่-ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019 : COVID – 19) เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องโสดสถิตย์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต และผู้แทนกองยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ นั้น กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 1. รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยให้เลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะปลอดภัย และให้เลื่อนหรืองดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุมฯ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และสาระสำคัญของการประชุม-คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 2. ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า กิจกรรมที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการรับฟัง-ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นการจัดประชุม-เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก แต่ให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้ 2.1 ทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ประกอบด้วย รายชื่อประชาคม บทบาท ภารกิจ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ และผู้แทนฯ พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 2.2 ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบัน-การศึกษาและภาคราชการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 2.3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือที่ประชาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 3. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรม-ตามโครงการฯ ทบทวนการจัดทำกรอบเวลา (Time frame) และการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมฯ ของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อสารผลการประชุมให้ผู้บริหารและข้าราชการในส่วนราชการทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ความก้าวหน้าตามกระบวนการของกิจกรรม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามองค์ประกอบของรายงานผลการศึกษาฯ รายละเอียด ดังนี้ ๑. รวบรวมทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละสำนักงานเขต (รายละเอียดตามผลความคืบหน้า (โครงการ))

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 1. เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 88,255.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 2. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยทุกกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รวบรวมเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าตามกระบวนการของกิจกรรม โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามองค์ประกอบของรายงานผลการศึกษาฯ รายละเอียด ดังนี้ 1. รวบรวมทะเบียนประชาคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขต/กลุ่มเขต 2. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละสำนักงานเขต (รายละเอียดตามผลความคืบหน้า (โครงการ)) โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานบัญชีประชาคมครบถ้วนแล้ว และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับกลุ่มการปฏิบัติการของสำนักงานเขต ดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1. กลุ่มกรุงธนใต้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาคมในพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงธนใต้แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 และได้ร่างประเด็น - การฟื้นฟูศักยภาพของคลองบางมด และคลองบางประทุม - การฟื้นฟู รักษา และต่อยอดสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า - การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว - การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง - การเก็บข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ และจัดประชุมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นการพัฒนากับหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 2. กลุ่มกรุงธนเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) เป็นประธาน 3. กลุ่มกรุงเทพกลาง จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธาน 4. กลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นประธาน 5. กลุ่มกรุงเทพใต้ กำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นฯ กับประชาคมและสำนักงานเขต และ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ Futuretales Labs โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธาน 6. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กำหนดปฏิทินรับฟังความคิดฯ ดังนี้ - สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) (5 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และประชาคมในพื้นที่ (6 สค.63) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สยป. ร่วมกับสำนักงานเขต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์และนางวันทนีย์ วัฒนะ) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) เป็นประธาน (11 สค. 63) ณ สำนักงานเขตประเวศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของสำนักงานเขตที่นำโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำโดยชุมชนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :88.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
88.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ณ ห้องนพรัตน์ / วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สยป. อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน / วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ประชุมสำนักพัฒนาสังคม และกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพื่อรับทราบและเตรียมการในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 / วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการดำเนินการฯ ให้แก่สำนักงานเขต ก่อนเข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.๓0 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน -ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ 50 สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1906/00174 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 -สำนักงานเขตดำเนินการจัดประชุมแจ้งชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน โดยบางสำนักงานเขตได้จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว แต่บางสำนักงานเขตมีการชะลอเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 [ข้อมูลเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. 2562 มีชุมชนที่ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนไปแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน (ข้อมูลจากสำนักพัฒนาสังคม) และข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 กรุงเทพมหานครมีชุมชนทั้งสิ้น 2,068 ชุมชน ดังนั้นจะมีชุมชนดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาชุมชนเดิมที่ได้จัดทำแล้ว จำนวน 1,182 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 57.16 และชุมชนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนใหม่ จำนวน 886 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.84]

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การจัดกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางฯ สำนักงานเขตสามารถจัดประชุมได้ จำนวน 17 สำนักงานเขต (ร้อยละ 34) ไม่สามารถจัดประชุมได้ จำนวน 33 สำนักงานเขต (ร้อยละ 66) 2.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขต 50 สำนักงานเขต จำนวนเงิน 3,267,440.-บาท / เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 16 สำนักงานเขต (ร้อยละ 32) จำนวนเงิน 583,203.-บาท (ร้อยละ 17.85) / ส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว 12 สำนักงานเขต (ร้อยละ 24) จำนวนเงิน 774,695.-บาท (ร้อยละ 23.71) / ยังไม่ประสงค์คืนเงิน 38 สำนักงานเขต (ร้อยละ 76) จำนวนเงิน 1,909,542.-บาท (ร้อยละ 58.44) 3.สำนักงานเขตที่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-2564 จำนวน 40 สำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 4.สำนักงานเขตที่ไม่มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-2564 มีจำนวน 10 สำนักงานเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักงานเขตหลักสี่ ขณะนี้สำนักงานเขตยังคงมีการดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ทางกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการจะให้สำนักงานเขตสรุปผลการดำเนินโครงการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีสำนักงานเขตที่นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำนวน 44 สำนักงานเขต (ยกเว้นสำนักงานเขตดินแดง บางขุนเทียน บางบอน ราชเทวี ลาดพร้าว และสัมพันธวงศ์ ) คิดเป็นร้อยละ 88 โดยจำแนกเป็นโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาชุมชนไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 343 โครงการ/กิจกรรม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 273 โครงการ/กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :86.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
86.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการให้กองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัด เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นำเรื่องกิจกรรมการจัดเก็บตัวชี้วัดระดับเมืองให้เป็นระบบเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องโสดสถิตย์ โดยที่ประชุมฯ มีความเห็นให้กองยุทธศาสตร์และกสศ.ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่มเติมข้อมูล เช่น นิยาม วิธีการคำนวณหรือเกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล และกองยุทธศาสตร์ฯ ที่รับผิดชอบ ลงในระบบ BMA Monitor ในส่วนของชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้ใช้ชุดข้อมูลเดียวกับมิติที่ 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมชุดข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในระบบ BMA Monitor โดยกองยุทธศาสตร์และกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกันเชื่อมข้อมูลในส่วนของตนเองที่รับผิดชอบ และฝ่ายเทคนิคของกองสารสนเทศภูมิศาสตร์จะดำเนินการเชื่อมข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลประกอบตัวชี้วัดระดับเมือง เป็นจำนวน 194 ตัวชี้วัด จาก 258 ตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1700 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองมีข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสิ้น 223 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อละ 86.43

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่เป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :หน่วยงาน

เป้าหมาย :16.00

ผลงาน :16.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หน่วยงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
16.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำหนังสือประสานกองยุทธศาสตร์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานระดับสำนัก ทั้ง 16 สำนัก ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.หน่วยงานระดับสำนักที่มีผลการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 16 สำนัก และมีผลคะแนนเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)สำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผล สำนักการระบายน้ำ ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 2) สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 และ 3)สำนักงาน ก.ก. ผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 95 2. หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในแผน (พิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดเจรจาฯ) จำนวน 16 หน่วยงาน โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักการจราจรและขนส่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง(กคพ.)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของงบประมาณโครงการที่มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลลดลง(กคพ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :31.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
17.96

100 / 100
3
25.81

100 / 100
4
31.67

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มาจากโครงการของหน่วยงานที่ขอผ่านบอร์ดในปีงบประมาณ 62 และ 63 โดยมียอดเงินงบประมาณ(ครุภัณฑ์)ที่ลดลง เป็นเงิน 45,199,870 บาท จากยอดเงินลงทุนของศูนย์ข้อมูล (Data Center)ของกรุงเทพมหานครเป็นเงิน 251,640,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ 64,969,870 บาท นำมาคำนวณ สัดส่วนที่ลดลง มาจาก ต้นทุนงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คูณด้วย 100 หารด้วยต้นทุนของ DC

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ 79,701,570 บาท นำมาคำนวณ สัดส่วนที่ลดลง มาจาก ต้นทุนงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คูณด้วย 100 หารด้วยต้นทุนของ DC

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด