ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 03. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
03. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :27.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
27.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.61) อยู่ระหว่างกำหนดจัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้้ และกองการกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.62) กองการกีฬาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) ครั้งที่ 1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี วันที่ 21-23 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 24-25 , 27 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 59 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ วันที่ 28-30 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 4 ศูนย์กีฬารามอินทรา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 56 คน ครั้งที่ 5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14-15 , 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 57 คน ครั้งที่ 7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 8 ศูนย์อ่อนนุช วันที่ 3-5 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) วันที่ 7-8 ,10 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 64 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 60 คน ครั้งที่ 10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 65 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน วันที่ 17-19 มี.ค. 62 มีผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 13 ศูนย์เยาวชนลุมพีนี วันที่ 21-22,24 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 14 ศูนย์เยาวชนบางกะปิ วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 55 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 49 คน ครั้งที่ 15 ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ วันที่ 28-29,31 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 16 ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม วันที่ 1-3 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 61 คน ครั้งที่ 17 ศูนย์เยาวชนเกียกกาย วันที่ 4-6 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 56 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 18 ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา วันที่ 9-11 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 55 คน ครั้งที่ 19 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 21-23 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน มีการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) ครั้งที่ 20 ลานกีฬาหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 วันที่ 24-26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 58 คน ครั้งที่ 21 ลานกีฬาชุมชนสินทวีวิลล่า วันที่ 28-30 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 53 คน ครั้งที่ 22 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 54 คน ครั้งที่ 23 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 52 คน ครั้งที่ 24 ลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 57 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 51 คน ครั้งที่ 25 ลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 26 ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม(สวนเพชรกาญจนารมย์) วันที่ 2-4 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 57 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 49 คน ครั้งที่ 27 ลานกีฬาสวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ จำนวน 52 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 1,635 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1,458 คน คิดเป็นร้อยละ 89.17 ซึ่งในการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละครั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ความรู้และประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 09. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
09. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) จัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา และวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) ดำเนินการสรุปกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติมในศูนย์เยาวชน เรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้เพิ่มมี ดังนี้ 1. ศูนย์เยาวชนบางกะปิ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เปตอง 2. ศูนย์เยาวชนสะพานสูง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากกระดาน 3. ศูนย์เยาวชนหนองจอก กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Class body weight 4. ศูนย์เยาวชนจตุจักร กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกมส์เบ็ดเตล็ด 5. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ Esports 6. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เกมส์เบ็ดเตล็ด 7. ศูนย์เยาวชนลุมพนี กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ธรรมมะบำบัดจิต 8. ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กิจกรรมเข้าจังหวะ 9. ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีนกลาง 10. ศูนย์เยาวชคลองสามวา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ body weight 11. ศูนย์เยาวชวัดชัยพฤกษมาลา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษ (สนทนา) 12. ศูนย์เยาวชนจอมทอง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีนกลาง 13. ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มวยไทย-สากล 14. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เต้นฮิปฮอป 15. ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แอโรบิค 16. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เทเบิลเทนนิส 17. ศูนย์เยาวชนบางนา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เดนซ์ 18. ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนภาษาจีน 19. ศูนย์เยาวชนมีนบุรี กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีน 20. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เเดนซ์ 21. ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แชร์บอล 22. ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ กระโดดเชือก 23. ศูนย์เยาวชนเกียกกาย กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เเดนซ์ 24. ศูนย์เยาวชนหลักสี่ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ผ้าบาติก 25. ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ สอนแต่งหน้าพื้นฐาน 26. ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ มุมเซียนพระและวัตถุมงคล 27. ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ แอโรบิคในน้ำ 28. ศูนย์เยาวชนบางเขน กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ไลน์เเด๊นซ์ 29. ศูนย์เยาวชนศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ หมากรุก 30. ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ลานสุขภาพ 31. ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ภาษาจีน 32. ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ว่ายน้ำ 33. ศูนย์เยาวชนอัมพวา กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ เทควันโด 34. ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลงคาราโอเกะ 35. ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติม คือ ร้องเพลง ขณะนี้อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชนดำเนินการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.- ก.ย.62) กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดเพิ่มเติมในศูนย์กีฬา ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ไลน์แดนซ์ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ Free Style Class 3. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน Body Weight 4. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เต้นแอโรบิกในน้ำ 5. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ หมากรุกไทย 6. ศูนย์กีฬารามอินทรา มวยเพื่อสุขภาพ 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ฟุตบอล 8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช แอโรบิกในน้ำ 9. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน การแข่งขันเทเบิลเทนนิสภายในศูนย์กีฬา บึงหนองบอน 10. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แอโรบิก 11. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า แอโรบิก 12. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ สตรีทฟุตบอล การสำรวจความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม มีดังนี้ 1. กิจกรรมในศูนย์เยาวชน ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 4.304 2. กิจกรรมในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ในระดับมากที่สุด 4.589 3. กิจกรรมในศูนย์กีฬา ประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 06. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
06. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) 1. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาเรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งศูนย์กีฬา 2. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) 1. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างแจ้งศูนย์กีฬาเพื่อทราบและดำเนินการ 2. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน 1 , 2 และ 3 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ตามตารางการตรวจเยี่ยม ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2562 สถานที่ ศูนย์เยาวชนบางแค(เรืองสอน) และ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา วันที่ 14 มีนาคม 2562 สถานที่ ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ และ ศูนย์เยาวชนหลักสี่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 สถานที่ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม ศูนย์เยาวชนสะพานสูง และศูนย์เยาวชนมีนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62) 1.กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. การประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ ออกตรวจศูนย์เยาวชนเกียกกาย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 และเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจศูนย์เยาวชนหลักสี่ ลาดกระบัง และศูนย์เยาวชนคลองสามวา เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ออกตรวจศูนย์ฯ วัดโสมนัส เทเวศร์ สวนอ้อย และเตชะวณิช เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการออกตรวจประเมินศูนย์ฯ สะพานพระราม 8 ศ.อัมพวา ศ.วัดเวฬุราชิณ และ ศ.บางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจศูนย์เยาวชน ดังนี้ 1. วันที่ 6 มิ.ย. 62 ศ.วชิรเบญจทัศ ศ.วัดฉัตรแก้วจงกลณี และ ศ.เกียกกาย 2. วันที่ 13 มิ.ย. 62 ศ.สะพานพระราม 9 ศ.ทุ่งครุ ศ.บางขุนเทียน และศ.จอมทอง 3. วันที่ 20 มิ.ย. 62 ศ.บางแค(เรืองสอน) ศ.ทวีวัฒนา และศ.วัดชัยพฤกษมาลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62) 1. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 ศูนย์ 1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิม ร้อยละ 100 1.1 ศูนย์เยาวชนจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อตามมาตรฐาน แบ่งเป็น - ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ 50 ข้อ ต้องผ่าน 50 ข้อ ผลการดำเนินการ ผ่าน 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ A 48 ข้อ ต้องผ่าน 48 ข้อ ผลการดำเนินการ 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ B 48 ข้อ ต้องผ่าน 48 ข้อ ผลการดำเนินการ 11 ศูนย์ 1.2 จำนวนของศูนย์เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม คูณ 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์เยาวชนทั้งหมด คิดเป็น 35 x 100 ÷ 35 = 100 % 2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ร้อยละ 80 - ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ 6 ข้อ ต้องผ่าน 6 ข้อ ผลการดำเนินการ ผ่าน 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ A 6 ข้อ ต้องผ่าน 6 ข้อ ผลการดำเนินการ 12 ศูนย์ - ศูนย์เยาวชนระดับ B 6 ข้อ ต้องผ่าน 6 ข้อ ผลการดำเนินการ 11 ศูนย์ 2.2 จำนวนของศูนย์เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชนตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ คูณ 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์เยาวชนทั้งหมด คิดเป็น 35 x 100 ÷ 35 = 100 % 2. กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ศูนย์ 1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดิม ร้อยละ 100 - ศูนย์กีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ของจำนวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม โดยศูนย์กีฬาทั้ง 10 ศูนย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด - จำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม x 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมด คิดเป็น 10 x 100 ÷ 10 = 100 % 2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ร้อยละ 80 - ศูนย์กีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนข้อตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ดังนี้ 1) ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ผ่านร้อยละ 86.34 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ผ่านร้อยละ 90.83 3. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ผ่านร้อยละ 93.17 4. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ผ่านร้อยละ 91.71 5. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ผ่านร้อยละ 92.94 6. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ร้อยละ 81.51 7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร้อยละ 80.06 8. ศูนย์กีฬารามอินทรา ร้อยละ 86.63 9. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ร้อยละ 72.00 10. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ร้อยละ 89.77 - จำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ x 100 หารด้วยจำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมด คิดเป็น 9 x 100 ÷ 10 = 90% ผลการดำเนินงาน - ร้อยละของมาตรฐานเดิม = ผลการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน + ผลการดำเนินงานของศูนย์กีฬา / 2 100 + 100 /2 = 100 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของมาตรฐานเดิม) - ร้อยละของมาตรฐานใหม่ = ผลการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน + ผลการดำเนินงานของศูนย์กีฬา /2 100 + 90 /2 = 95 (คิดเป็นร้อยละ 95 ของมาตรฐานใหม่)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 18. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมฯ ผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรมเป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
18. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมฯ ผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้
(ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ชุดข้อมูล/ชุดนิทรรศการ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุดข้อมูล/ชุดนิทรรศการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้แก่ - ตำราแมวสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน สาขาศิลปะการแสดง - ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล - ยาหอมตำรับบ้านหมอหวาน เขตพระนคร สาขาความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ตะกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ชุดนิทรรศการ โดยได้เผยแพร่ในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ 1. ตำราแมวสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน สาขาศิลปะการแสดง 3. ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล 4. ยาหอมตำรับบ้านหมอหวาน เขตพระนคร สาขาความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. ตะกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จะดำเนินการขึ้นบัญชีเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว และเห็นชอบรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อจัดทำข้อมูลตามแบบจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (แบบ มภ.2) และวีดิทัศน์ ส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดด่าน เขตยานนาวา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2. บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์จากรายการมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติเพื่อเผยแพร่ จำนวน 2 ชุดดังนี้ - ประเพณีอัฏฐมีบูชา วัดด่าน เขตยานนาวา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - บาตรบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 2. ดำเนินการจัดทำชุดนิทรรศการจากรายการมรดกภูมิปัญญาที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติในปี พ.ศ. ๒๕61 จำนวน 6 ชุด เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทธสโร) วัดอนงคาราม สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ประเพณีชักพระวัดนางชี สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล - ทะแยมอญ สาขาศิลปะการแสดง - ยาหอมตำหรับบ้านหมอหวาน สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - บาตรบ้านบาตร สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ตระกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3. เตรียมนำชุดนิทรรศการไปเผยแพร่ให้ความรู้นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย และใช้แบบทดสอบความรู้ ในวันที่ 20 ก.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 2 ชุด/เรื่อง - ดำเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ จำนวน 2 ชุด/เรื่อง ดังนี้ 1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2. การทำบาตร บ้านบาตร สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ในงานกรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2. ชุดนิทรรศการ จำนวน 6 ชุด - ดำเนินการเผยแพร่ชุดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จำนวน 6 ชุด ได้แก่ 1) ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขตคลองสาน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2) ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน สาขาศิลปะการแสดง 3) ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4) ยาหอมตำรับบ้านหมอหวาน เขตพระนคร สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5) การทำบาตร บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ตะกร้อลอดห่วง สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ดังนี้ ครั้งที่ 1 งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 งาน “กรุงเทพฯ มหานครแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ 3. ประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 - ดำเนินการจัดให้มีการทดสอบความรู้ (ก่อน – หลัง) จากกลุ่มนักเรียนผู้เข้าชมนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จำนวน 6 ชุด จำนวน 101 คน ผลการทดสอบ ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 29. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกเป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
29. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :แหล่ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 3) องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 4) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย 5) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 6) องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว - คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แหล่ง คือ ฝั่งพระนคร 1 แหล่ง ได้แก่ ย่านหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง และฝั่งธนบุรี 1 แหล่ง ได้แก่ ย่านคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน - อยู่ระหว่างการจัดทำและทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวที่เลือกดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา รายละเอียดการเดินงาน 1. กิจกรรมจัดทำและประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 3) องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 4) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย 5) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 6) องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 2 แหล่ง ฝั่งพระนคร 1 แหล่ง ได้แก่ ย่านหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง และฝั่งธนบุรี 1 แหล่ง ได้แก่ ย่านคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาให้ได้มาตรฐานและรับการประเมินตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือกมีความพร้อมเข้ารับการประเมินมาตรฐานและมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมจัดทำและประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.1 ดำเนินการจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 3) องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 4) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย 5) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 6) องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1.2 การเผยแพร่มาตรฐานที่กำหนดให้กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ที่หน่วยงานสามารถประสานงานเพื่อดำเนินการโครงการได้ โดยกลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินการประสานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ กำหนดขอบเขตรูปแบบ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการ โดยมีหนังสือแจ้งมาตรฐานให้กับชุมชนต่าง ๆ ว่าจะมีการจัดโครงการกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน จำนวน 11 กลุ่ม/ชุมชน ดังนี้ 1) กลุ่มคนรักหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง 2) ประธานชุมชนหลวงพรต – ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง 3) กลุ่มคนรักตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 4) ประชาคมบางลำพู เขตพระนคร 5) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี 6) ชุมชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ 7) ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย 8) ชุมชนวัดจำปา – เกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน 9) เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม 10) กลุ่มบ้านนี้ดีจัง ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ 11) ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน เขตหนองจอก เพื่อให้กลุ่ม/ชุมชนได้รับทราบและสนใจสมัครเข้าร่วมดำเนินงานและรับการประเมินมาตรฐานของกรุงเทพมหานครภายใต้กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน 2. ผลการกำหนดขอบเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการโครงการ ดำเนินการพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม และกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ - ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ กำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลง วัดหงส์รัตนาราม - ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กำหนดขอบเขตพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ซึ่งเป็นเรือนแถวไม้ จำนวน 50 หลัง ที่เป็นเรือนแถวติดคลองประเวศบุรีรมย์ 3. ผลการสำรวจความพึงพอใจก่อนดำเนินโครงการ - ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ กำหนดแบบสอบถาม จำนวน 15 ชุด (อยู่ระหว่างการคำนวณสถิติ) โดยสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ร้อยละ 30 – 50 จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเยาวชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งมีจำนวน 30 คน - ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กำหนดแบบสอบถาม จำนวน 25 ชุด (อยู่ระหว่างการคำนวณสถิติ) โดยสุ่มตัวอย่างจากร้อยละ 30 – 50 ของครัวเรือนในพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ ซึ่งมีจำนวน 52 ครั้งเรือน 4. ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ในบริบทที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ใช้งบประมาณตามข้อจำกัดที่สามารถดำเนินการ มีแผนดำเนินการดังนี้ 4.1 ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ - การสำรวจพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวคลองบางหลวงและวัดหงส์รัตนาราม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 1) - การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวคลองบางหลวงและการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 2) - กิจกรรม FAM trip การท่องเที่ยววิถีคลองย่านบางหลวง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 (ครั้งที่ 3) - การประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 - การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยววัดหงส์รัตนารามและพื้นที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ครั้งที่ 4) - การประชุมกลุ่มย่อยหารือการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ครั้งที่ 5) กำหนดเส้นทางเดินไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ กุฎีเจริญพาสต์ มัสยิดดิลฟัลลาห์(กุฎีปลายนา) - กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจัง ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง - กิจกรรมการจัดพื้นที่ปลอดภัย การรณรงค์พื้นที่ปลอดภัย กำหนดดำเนินการวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำหนดวันอาทิตย์ 30 มิถุนายน 2562 ร่วมกับวัดหงส์รัตนรามและเขตบางกอกใหญ่ 4.2 ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กิจกรรมต่อเนื่องตามการจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์เมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปี 2561 – 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมือง ซึ่งได้ผลผลิตเป็น ผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา สภาพทางกายภาพโครงสร้างชุมชน ประวัติศาสตร์ผู้คน สภาพสังคมอาชีพโบราณ วัฒนธรรมสืบเนื่อง บุคคลสำคัญ อาหารการกินในท้องถิ่น เหตุการณ์สำคัญ และความสัมพันธ์กับท้องถิ่นภายนอก 2. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์เมือง ซึ่งได้ผลผลิตเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในย่าน การจัดกิจกรรมเทศกาลในย่าน และแผนที่ท่องเที่ยวย่านหัวตะเข้ 3. กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเดินเพลินย่านประวัติศาสตร์เมือง ได้ผลผลิตเป็น ป้ายสื่อความหมายและป้ายเส้นทางแนะทำการท่องเที่ยวในย่านหัวตะเข้ - กิจกรรมวิถีถิ่นสัญจร เรียนรู้ย่านประวัติศาสตร์เมือง ย่านหัวตะเข้ ลาดกระบัง ตอน “ตลาดเก่า ทางรถไฟ สายน้ำ” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 - กิจกรรมเรียนรู้วิถีถิ่นริมคลองประเวศบุรีรมย์ ย่านตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 - การประชุมผู้แทนชุมชน การจัดพื้นที่ ในการเตรียมการต้อนรับคณะ ASEAN Summit วันที่ 6 มิถุนายน 2562 - กิจกรรมการติดตั้งป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวในตลาดหัวตะเข้ ดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ ๒ แหล่ง (ฝั่งพระนคร ๑ แหล่ง คือ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง และฝั่งธนบุรี ๑ แหล่ง คือ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่) ๑. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒. แหล่งท่องเที่ยวทั้ง ๒ แหล่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ๒.๑ ผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองมาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยตลาดหัวตะเข้ ผ่านเกณฑ์ที่ ๕ ดาว และวัดหงส์ฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ๓ ดาว ๒.๒ ผ่านเกณฑ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ โดยมีค่าสถิติโดยเฉลี่ยจากเกณฑ์ ๓๕ ตัวชี้วัดใน ๖ องค์ประกอบ ที่ดำเนินการสำรวจก่อนและหลังดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เพิ่มขึ้น ๐.๑๖๗ (๓.๘๔๐ – ๓.๖๗๓) และวัดหงส์รัตนารามฯ เพิ่มขึ้น ๐.๒๗๘ (๓.๐๕๖ – ๒.๗๗๘) ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ๑. กิจกรรมจัดทำและประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๓๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ๒) องค์ประกอบด้านคุณภาพของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ๓) องค์ประกอบด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ๔) องค์ประกอบด้านความปลอดภัย ๕) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ ๖) องค์ประกอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการยกร่างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ๒) เชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่จัดทำขึ้น ๓) จัดประชุมการพิจารณาร่างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระหว่างคณะทำงานจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการยกร่างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็น โดยมีการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องค้นคว้า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีนางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยวเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวฯ ดังกล่าวมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมในการนำไปใช้ประเมินแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเปิดกว้างยิ่งขึ้น ๔) รายงานผลการดำเนินการและเสนอขอความเห็นชอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นางกนกรัตน์ พันธุ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๒๐๗/๐๕๓๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๕) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่ได้รับความเห็นชอบแล้วต่อกลุ่ม/ชุมชน/ เครือข่าย/หน่วยงานของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวให้รับทราบ จำนวน ๑๑ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มคนรักหัวตะเข้ ๒) ประธานชุมชนหลวงพรต – ท่านเลี่ยม ๓) กลุ่มคนรักตลาดน้อย ๔) ประชาคมบางลำพู ๕) ชุมชนกุฎีจีน ๖) ชุมชนบ้านบาตร ๗) ชุมชนบ้านบุ ๘) ชุมชนวัดจำปา – เกาะศาลเจ้า ๙) เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม ๑๐) ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ๑๑) ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน เขตหนองจอก ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนกลุ่ม/ชุมชน ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว ร่วมดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริบทต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด รวมถึงรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ๒. กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) ๒.๑ ดำเนินการพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อม และกำหนดขอบเขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการจัดทำกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ แหล่ง ได้แก่ - ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กำหนดขอบเขตพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ซึ่งเป็นเรือนแถวไม้ จำนวน ๕๐ หลัง ที่เป็นเรือนแถวติดคลองประเวศบุรีรมย์ - ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ กำหนดขอบเขตพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกลุ่มบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลง วัดหงส์รัตนาราม ๒.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานในบริบทต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ๖ ด้าน และข้อจำกัดที่สามารถดำเนินการได้ (ไม่ใช้งบประมาณ) โดยมีผลดำเนินการสรุปตามด้านของแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้ ๑) ฝั่งพระนคร ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง องค์ประกอบที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว - สนับสนุนให้ชุมชนคนรักหัวตะเข้จัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง - เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน ศาสนสถาน และปราชญ์ท้องถิ่น องค์ประกอบที่ ๒ ด้านคุณภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยว - พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อชุมชนหัวตะเข้กับชุมชนหลวงแพ่งและชุมชนรามัญวัดสุทธาโภชน์โดยใช้รถไฟและเรือ - กระตุ้นคนในพื้นที่ย่านลาดกระบังให้สนใจในอัตลักษณ์และคุณค่าของตน(รู้ว่าตัวเองมีของดี) ซึ่งเป็นจุดขาย เพื่อนำเสนอต่อคนต่างถิ่นที่เข้ามาเยี่ยมเยือน องค์ประกอบที่ ๓ ด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว - จัดทำป้ายเล่าเรื่องและแผนที่บอกทางติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนหัวตะเข้ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้าทางการท่องเที่ยว - สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชน โดยจัดพื้นที่กลางสำหรับจัดจำหน่ายสินค้า องค์ประกอบที่ ๔ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และงานพยาบาลฉุกเฉิน - ประสานงานกับสำนักงานเขตลาดกระบังในการซ่อมแซมทางเดินในชุมชนเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้ทางสัญจร รวมถึงนักท่องเที่ยว - จัดทำป้ายเตือนในพื้นที่ที่ชำรุด องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน - จัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรนำชมให้แก่กลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังฯ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง ๒ ชุมชน - ประสานงานกับกลุ่มภาคีเครือข่ายและสำนักงานเขตลาดกระบังในการร่วมกันให้ความเห็นและจัดเตรียมพื้นที่และต้อนรับผู้นำเมืองหลวงภูมิภาคอาเซียนทั้ง ๙ ชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนหัวตะเข้ในฐานะเจ้าบ้าน องค์ประกอบที่ ๖ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - จัดกิจกรรมเก็บขยะในคลองประเวศบุรีรัมย์และคลองลำปลาทิวเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลอง - สนับสนุนให้ชุมชนจัดทำสินค้าจากถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และใบไม้เพื่อลดปริมาณการกำจัดขยะ นำขยะมาแปรสภาพและเพิ่มมูลค่านำรายได้เข้าสู่ชุมชน ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ๒) ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ องค์ประกอบที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว - สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลงสร้างกระบวนการการจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง - ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านวังเดิมเพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ชาวชุมชนในการมองภาพองค์รวมในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ - เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน ศาสนสถาน และปราชญ์ท้องถิ่น องค์ประกอบที่ ๒ ด้านคุณภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยว - พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง ล้อ ราง เรือ โดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์ริมคลองบางหลวง จากวังเดิมสู่เจริญพาศน์ - สนับสนุนองค์ความรู้และช่องทางในการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มีพัฒนาการและทักษะการเล่าเรื่องในการนำชมสถานที่อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่ ๓ ด้านสินค้าและบริการการท่องเที่ยว - ร่วมกับกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลง พัฒนาป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกทางในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่ ๔ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และงานพยาบาลฉุกเฉิน - จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปลอดภัย บริเวณชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ซอยเล่น ซอยศิลป์ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน - สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้เป็นนักเล่าเรื่องในการนำชมสถานที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยว - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจัง ให้มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง องค์ประกอบที่ ๖ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณวัดหงส์รัตนาราม โดยร่วมกับกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลง วัดหงส์รัตนาราม ฝ่ายรักษาความสะอาด และฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตบางกอกใหญ่ รายละเอียดการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง ดำเนินการผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการเรียนรู้ สัมผัสวิถีถิ่นประเวศบุรีรมย์ ย่านลาดกระบัง บ้านพักริมคลองตลาดร้อยปี ร้านกาแฟน่านั่ง ตอน “ตลาดเก่า ทางรถไฟ สายน้ำ” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาประวัติสาสตร์ท้องถิ่นย่านหัวตะเข้ตามโครงการพัฒนาย่านประวัติศาสตร์เมืองสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนำเสนอผลงานการกระตุ้นส่งเสริมให้คนในย่านลาดกระบังตื่นตัวสนใจในอัตลักษณ์/คุณค่าที่ตนเองมี และนำเสนอให้แก่คนต่างพื้นที่หรือคนต่างถิ่นได้รู้จักหัวตะเข้ เพื่อส่งเสริมให้หัวตะเข้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๓ การประชุมผู้แทนชุมชน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมต้อนรับคณะ ASEAN Summit กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม และตลาดหัวตะเข้ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจร กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และการพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยการนำกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังร้องรำ ทำเพลงวัดหงส์ฯ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว กับกลุ่มคนรักหัวตะเข้ ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เครือข่ายและแกนนำการท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่/ผู้แทนจากภาครัฐ/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งเสริมศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ของชุมชน และตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อให้พร้อมต้อนรับคณะผู้นำเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมต้อนรับคณะผู้นำเมืองในกลุ่มอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยเครือข่ายและแกนนำการท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่/ผู้แทนจากภาครัฐ/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะผู้นำเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมเก็บขยะในคลองประเวศบุรีรมย์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มชุมชนคนรักหัวตะเข้ และเครือข่ายการท่องเที่ยว พร้อมด้วยภาคประชาชนและชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันอนุรักษ์คูคลองธรรมชาติด้วยการเก็บขยะ และร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการผลักดัน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวคลองบางหลวงและ วัดหงส์รัตนาราม เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวคลองบางหลวงและการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม FAM trip การท่องเที่ยววิถีคลองย่านบางหลวงและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๔ การประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๕ การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยววัดหงส์รัตนารามและพื้นที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๖ การประชุมกลุ่มย่อยหารือการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ร่วมกับคุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ผู้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี นักมานุษยวิทยา – ประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมอิสลาม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดเส้นทางเดินไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ กุฎีเจริญพาสต์ มัสยิดดิลฟัลลาห์ (กุฎีปลายนา) กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจัง ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ และตลาดหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลงวัดหงส์รัตนาราม และฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ (กวาดลานวัดและท่าน้ำวัดหงส์ฯ) กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมการจัดพื้นที่ปลอดภัย การรณรงค์พื้นที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ปกครองบ้านนี้ดีจังฯ ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย โดยการทาสีกำแพงในชุมชน กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมเดินเท้าสัมผัสเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองย่านประวัติศาสตร์ริมคลองบางหลวง ตอน “เตรตรอกลัดรั้ว จากย่านวังเดิมสู่เจริญพาศน์” เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเยาวชนบ้านนี้ดีจังร้องรำทำเพลงวัดหงส์ฯ ร่วมเป็นนักเล่าเรื่องราวและนำชมชุมขน ๒.๓ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจก่อน-หลังการดำเนินกิจกรรม - ฝั่งพระนคร ได้แก่ ตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กำหนดแบบสอบถาม จำนวน ๒๕ ชุด โดยสุ่มตัวอย่างจากร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือนในพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ ซึ่งมีจำนวน ๕๐ ครัวเรือน ผลการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้หลังดำเนินการ มากกว่าก่อนดำเนินการ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการดำเนินการโดยรวม เท่ากับ ๓.๘๔๐ และก่อนดำเนินการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ ๓.๖๗๓ ซึ่งเพิ่มขึ้น ๐.๑๖๗ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้หลังดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการทุกด้าน - ฝั่งธนบุรี ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เขตบางกอกใหญ่ กำหนดแบบสอบถาม จำนวน ๑๕ ชุด โดยสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ร้อยละ ๕๐ จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเยาวชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งมีจำนวน ๓๐ คน ผลการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพื้นที่วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้องหลังดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการดำเนินการโดยรวม เท่ากับ ๓.๐๕๖ และก่อนดำเนินการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ ๒.๗๗๘ ซึ่งเพิ่มขึ้น ๐.๒๗๘ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานกรุงเทพมหานครในพื้นที่วัดหงส์รัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวข้องหลังดำเนินการ มากกว่าก่อนดำเนินการทุกด้าน ๒.๔ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง ๒ แหล่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร โดยตลาดหัวตะเข้ ผ่านเกณฑ์ที่ ๕ ดาว และวัดหงส์ฯ ผ่านเกณฑ์ที่ ๓ ดาว ๒.๕ การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม/ชุมชนด้านการท่องเที่ยวรับทราบ และเกิดแรงบันดาลใจให้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเข้ารับการประเมินมาตรฐานฯ กับกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด