ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
1.1 ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครบถ้วนตามที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
1.2 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครบถ้วนตามที่กำหนด

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการทำหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับวิทยากรในการเสวนาทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้องรวมทั้งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงาน และจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๒. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำหนดวันประชุมคณะกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4,408 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 1,877 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 967 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 810 คน คิดเป็นร้อยละ 18.38 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 9.53 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 02. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
02. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 03. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
03. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
04. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :760,000.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
913,049.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและนันทนการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 234,043 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 47,540 คน กองการกีฬา จำนวน 157,764 คน รวมทั้งสิ้น 439,347 คน สถิติผู้ใช้บริการกีฬาและนันทนการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 258,747 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 41,368 คน กองการกีฬา จำนวน 173,587 คน รวมทั้งสิ้น 473,702 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 05. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
05. จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) 07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
07. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :โครงการ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเยาวชน กำหนดดำเนินการในเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม 1.2 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมและของขวัญของรางวัลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างยืมเงินทดรองจ่ายค่าอาหาร และเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 2. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 2.1 กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างทำบูธ เตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 2.1.2 กิจกรรม Bangkok City Library Showcase กำหนดดำเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.ย 64 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 63 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจ้างทำแผ่นป้ายและแผ่นพับกิจกรรม 2.1.3 กิจกรรมประจำเดือน กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 2.2 ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 63 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 63 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 104,765 บาท รวมเป็นเงิน 209,530 บาท 3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) 3.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ 3.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการสอนกิจกรรมตามโซนต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ดังนี้ 1. นายกัญจน์ มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมศิลปะภาพเงาและกิจกรรม MONSTER ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดำเนินการสอนกิจกรรมตำลายดอกไม้ (Flower pounding to create faux watercolor paper) ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรม Color Dancing ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 4. นายพิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจิ๋ว ดำเนินการสอนกิจกรรมบานอฟฟี่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจิ๋ว อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมลานสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมระบายสีไม้ภาพลายเส้นการ์ตูน กิจกรรมวาดแสงและเงา และกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนลานสร้างสรรค์ อาคารทอตะวัน 6. นางสาววรางคณา บุญเม่น วิทยากรกิจกรรมสโมสรนักประดิษฐ์ ดำเนินการสอนกิจกรรมไก่กระต๊าก และกิจกรรมมนุษย์กับสิ่งประดิษฐ์ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ์ อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากรกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดำเนินการสอนกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ และกิจกรรมจานรองจากใบตอง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนโลกทั้งผองพี่น้องกัน อาคารทอตะวัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากรกิจกรรมละครโรงเล็ก ดำเนินการสอนกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติจากหุ่นนิ้วมือ นิทานเรื่อง กบเลือกนาย ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาวธนัชพร จึงแย้มปิ่น วิทยากรกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการสอนกิจกรรมเล่านิทานเรื่อง หนูเจ็ดตัว และกิจกรรม Paper Bag Book ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุดสร้างสรรค์ อาคารสายรุ้ง 10. นายภาคภูมิ ศรีงามผ่อง วิทยากรกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ดำเนินการสอนกิจกรรม วงล้อวันเกิด และกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าชมแบบหมู่คณะ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3.3 กิจกรรมวันเด็ก ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดงานวันเด็กเรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 3.4 กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 3.5 จำนวนผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 13,192 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 13,481 คน 4. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) 4.1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฐานการเรียนรู้ ชุดนิทรรศการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว 4.2 วิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ ดำเนินการสอนกิจกรรมตามโซนต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน์ วรฤทธิ์เรืองอุไร วิทยากรกิจกรรมคหกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมธรรมชาติสร้างสีสัน วุ้นแฟนซี และพระราชากับอาหารหลัก 5 หมู่ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 1 2. นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมช่วงเวลาของแสงและเงา และรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2 3. นางสาวพัชรินทร์ ดิษด้วง วิทยากรกิจกรรมห้องสมุด ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมผสมสระ ประกอบคำ อ่านสนุก ลูกเต๋าเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าของพ่อ (ทองแดง) อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสมุด อาคาร 1 ชั้น 1 4. นายธีระพันธ์ คำไล้ วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมทับทรวงกระดาษ หุ่นปลาดุ๊กดิ๊ก และกังหันน้ำของพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 5. นางสาวธารารัตน์ โฆษิตอัมพรพัฒน์ วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมหมวกและกรอบรูป DIY และออมสินพอเพียง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซเคิล อาคาร 2 ชั้น 2 6. นายจักรินทร์ กลั่นประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมจรวดกระดาษ เครื่องร่อนฟิวเจอร์บอร์ด และดาวเรืองเพื่อพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร์ อาคาร 1 ชั้น 3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมสานปลาตะเพียน พัดสานสร้างสรรค์ และดอกไม้ให้พ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชั้น 2 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่องจันทร์ วิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรม What Animals? ตัวอะไรกัน Animals ด๊อกแด๊ก และดนตรีของพ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชั้น 1 9. นางสาววราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ วิทยากรกิจกรรมศิลปะการแสดง ทำหน้าที่ให้ความรู้และเป็นผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์พื้นฐาน หนังตะลุงจิ๋ว และมาลัยให้พ่อ ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนห้องสวนส้ม อาคาร 2 ชั้น 1 4.3 กิจกรรมวันเด็ก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 9 มกราคม 2564 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 5. จำนวนผู้ใช้บริการ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10,043 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,024 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 08. จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
08. จำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดมีชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

หน่วยนับ :ห้อง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ห้อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 09. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
09. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

๑. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กำหนดวันประชุมคณะกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำหนังสือเชิญประชุม และจัดทำระเบียบวาระการประชุม ๒. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประสานพื้นที่เพื่อลงจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับเพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และสืบค้น รวบรวมข้อมูลปรับปรุงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละสาขาให้ทันสมัยมากขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 10. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
10. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :กิจกรรม/ปี

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีประจำปี 2564 - ยกเลิกการจัดกิจกรรการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2563 ) 2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2564 ซึ่งกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. กิจกรรมบันทึก “เพลง เรื่อง” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ดำเนินการตรวจสอบเพลงโดยผู้เชี่ยวชาญทางเพลงเรื่อง วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร - ดำเนินการบันทึกโน้ตสากล เพลงเรื่องวิเวกเวหา ประกอบด้วย - เพลงช้า 5 เพลง ได้แก่ เพลงวิเวกเวหา เพลงการะเวก เพลงนกกระจอกทอง เพลงกระเรียนทอง เพลงสาริกาชมเดือน - เพลงสองไม้ - เพลงนางโหย 6 ท่อน - เพลงเร็ว - เพลงลา 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม 1. กิจกรรม 1.1 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมงานตักบาตรพระร้อยทางเรือ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง 1.2 ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ สวดมนต์อธิษฐานจิตและปฏิบัติธรรมน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระชนกาธิเบต เมื่อวัน 12 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระราม 9 เขตห้วยขวาง 1.3 ร่วมพิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี 1.4 ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ 2. จัดทำแผ่นพับ 2.1 จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ 2.2 จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำริด ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ 3. Facebook 3.1 เผยแพร่ข้อมูลตำนานท้าวอู่ทองของกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม 4. รายการวิทยุ 4.1 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ พระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล “ผ้าไหม ชุมชนบ้านครัว” 4.2 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล “ตำนานพระลอยนํ้า” 4.3 ว่าที่ร้อยตรีประภพ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ให้สัมภาษณ์รายการเพื่อนพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ย้อนอดีตวัดวาอาราม อันงดงาม ตลาดน้ำ 2 คลองตลิ่งชัน ตลาดคลองลัดมะยม และตลาดวัดจำปา ทางสัญจรตั้งแต่สมัยอยุธยาที่คนกรุงเทพฯ ไม่ควรลืมเลือน 5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับวิทยากรในการเสวนาทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการขับร้องรวมทั้งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมงานและจัดทำหนังสือขอใช้สถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 11. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
[มิติที่ 1 : ]

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
11. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

หน่วยนับ :ช่องทาง/ปี

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงเพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเดินทางหรือในขณะเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบบเฉพาะหน้าโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร การปิดประกาศ การแจกใบปลิว/คู่มือ/แผ่นพับ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น - ส่งเสริมหรือสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ วันเวลาทำการและที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย เป็นต้น และหมายรวมถึงข้อมูลที่นักท่องเที่ยวพึงทราบและระมัดระวังตัว เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร - นับจากจำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มารับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดนี้มีจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม 1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรม 2. รวบรวมและจำแนกข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดทำกิจกรรมเผยแพร่ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 4. อยู่ระหว่างคัดสรรจำแนกข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในขณะนี้ว่า มีเรื่องอะไร จำนวนเท่าไร และได้รับการเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างไรหรือผ่านช่องทางใดบ้างเพื่อประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยของข้อมูลชุดปัจจุบันว่าสามารถใช้การได้ตามปกติหรือไม่ 5. อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ด้านการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย) และร่างแบบนิเทศการให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสานง่านช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการ ณ จุดบริการการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 แห่ง (บริการส่วนหน้า ณ ที่ทำการส่วนการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ และซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จำนวน 22 แห่ง ตามแหล่งชุมนุมชน ต่าง ๆ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) 12. จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ
[มิติที่ 1 : ]

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
12. จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ

หน่วยนับ :กิจกรรม/ช่องทาง/ปี

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/ช่องทาง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนกิจกรรม/ช่องทางสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัด ประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ - การสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือการให้รางวัลแก่พนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัดนี้ จำนวน 1 กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่บทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 1. ขออนุมัติกิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ ปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐ เพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมการกงสุล กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานดอนเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการการประชุม 4. คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ มีหน้าที่ ศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เสนอแนะ และจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ และศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One - Stop Service for MICE) ให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นและร่วมมือ ประสานงานกับผู้ดำเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการจัดประชุมและนิทรรศการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.67

85 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 6.67) ได้แก่ 1. โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2. กิจกรรมสานความร่วมมือทางด้านดนตรี “Tchaikovsky V Concert” 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 28 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 33.33)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด