ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 23000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :76.00

ผลงาน :77.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
77.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล และกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ ของผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยทำการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายฯ จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,944 คน จำแนกเป็น ดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 126 คน 2. ผู้ใช้บริการในศูนย์เยาวชน สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ 35 แห่ง จำนวน 2,987 คน 3. ผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง จำนวน 831 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสแบบสำรวจ เพื่อดำเนินการประมวลผลต่อไป โดยศูนย์ที่ได้ดำเนินการลงรหัสไปแล้ว จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เยาวชนจอมทอง ศูนย์เยาวชนคลองสามวา ศูนย์เยาวชนบางนา ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ศูนย์เยาวชนเกียกกาย ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษมาลา ศูนย์กีฬาอารีน่า ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการด้านกีฬาของกทม.ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยทำการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬา 12 แห่ง และศูนย์เยาวชน 36 แห่ง ดังนี้ 1. ทอดแบบสอบถามแก่ผู้ที่มาใช้บริการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,836 คน 2. เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบจำนวน 194 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 4,030 คน จากการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาพบว่ามีผู้ใช้บริการศูนย์บริการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับประชาชนในแต่ละช่วงวัยในภาพรวม มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง จำนวน 2,896 คน จากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,749 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 โดยหลักเกณฑ์การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของ WHO องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 76.76 สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และ/หรือ อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 77.98 และสำหรับประชากรวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) มีข้อแนะนำเช่นเดียวกับประชากรวัยผู้ใหญ่ สัปดาห์ โดยมีผู้ที่ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง คิดเป็นร้อยละ 74.13

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
09. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :17.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 4 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กทม. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 47 ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน นักกีฬาชาย 605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 227 คน รวมทั้งสิ้น 1,388 คน ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ณ จังหวัดตราด จำนวน 1,221 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 517 น หญิง 482 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 222 คน ใน 39 ชนิดกีฬา กิจกรรมที่ 7 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกรรม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด ผลการดำเนินงาน กรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 221 คน นักกีฬาหญิง 102 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 52 คน รวม 375 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 3 การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี ประกอบด้วยนักกีฬาชาย 369 คน นักกีฬาหญิง 332 คน ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ควบคุม 156 คน รวมทั้งสิ้น 857 คน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน กรุงเทพมหานครได้อันดับที่ 1 โดยได้รับเหรียญดังนี้ เหรียญทอง 105 เหรียญ , เหรียญเงิน 84 เหรียญ , เหรียญทองแดง 81 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 270 เหรียญ *** โดยในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน “กรุงเทพเกมส์” สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน “น้องไทรย้อย”***

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 - มิ.ย.2563) โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้งประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมที่ ๓ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ ม.ค. 25๖๓ จ. อุดรธานี กิจกรรมที่ ๔ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ระดับภาค จัดกิจกรรม ๔-๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ จ.ตราด กิจกรรมที่ ๗ การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ระดับภาค จัดกิจกรรม ๘-๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒ จ.ตราด - โครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ทำให้บางกิจกรรมที่มีกำหนดจัดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ต้องเลื่อนออกไป และบางกิจกรรมขอยกเลิกและคืนเงินเข้างบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ 1. ส่งทีมฟุตซอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลหญิงไทยแลนด์ลีก ประจำปี 2563 ” อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เลื่อนการแข่งขันมาเดือนสิงหาคม 2520 อยู่ระหว่างการแข่งขัน ทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม แข่งขันเสร็จสิ้น 1 แมตซ์ ทีมกรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 4 ของตาราง เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,383,500 บาท 2. ส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai women’s leage 2020” ยกเลิกการจัดการแข่งขัน ขออนุมัติโอนเข้างบกลางแล้วตามหนังสือ ที่ กท 1205/1496 ลงวันที่ 9 มิ.ย.63 3. ส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1” อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เริ่มการแข่งขันเดือนกรกฏาคม 2563 อยู่ระหว่างการแข่งขัน ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม แข่งขันเสร็จสิ้น 7 แมตซ์ ทีมกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 4 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1383,500 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 14. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรมเป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
14. จำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :90.77

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
90.77

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงาน ได้แก่ จัดประชุม จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประสานภารกิจกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมการจัดงานแถลงข่าว โดยกำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการจัดงาน งบประมาณ 25,478.800.-บาท (ดำเนินการ) 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณ 520,200.-บาท (ดำเนินการ) จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน จำนวนผู้ใช้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ดำเนินการ) อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรจากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด เพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 1 ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2 วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3 การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4 การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5 สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6 มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน 2. งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม 1. ซึ่งจากการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 1 ได้มีมติให้งดการจัดงาน 3. จัดงานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 - มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ณ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ โดยได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 1 ได้มีมติให้งดการจัดงาน 4. จัดกิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 - มีกำหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ที่เหมาะสม 5. จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้วยการจัดทำหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลางประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน จำนวน 2,000 เล่ม - อยู่ระหว่างรอการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืออนุสรณ์ฯ ของคณะกรรมการอิสลามฯ ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียด TOR ในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2563 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณ 520,200.-บาท (ดำเนินการ) ดำเนินการจัดทำตารางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจิรายุฯ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ฯ มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพและองค์ประกอบด้านความรู้ รวมถึงการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 89 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 79 คน จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 68 คน 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ดำเนินการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. แสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

* เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) จึงขอปรับแนวทางการดำเนินการค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นการจัดกิจกรรมและวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบออนไลน์ 1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ส่งผลกระทบในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติยกเลิกจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00842 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเลื่อนกำหนดจัดงานยังไม่มีกำหนด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์จัดงานฯ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งบประมาณ 520,200.-บาท (ดำเนินการ) จำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 57 คน * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) พิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ มีผลกระทบ ดังนี้ - งดให้บริการเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563) และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และยังไม่มีผู้มาใช้บริการในเดือนพฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาล) (ดำเนินการ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - ขนมตึงตัง เขตบางนา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 รายการประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง (สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 รายการ ขนมตึงตัง เขตบางนา (สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 รายการ ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี (สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม) 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 4. เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัด 1. ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 6 ชุด/เรื่อง 2. ชุดนิทรรศการ จำนวน 6 ชุด 3. ดำเนินการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ จำนวน 130 คน มีผู้ทำคะแนนแบบทดสอบทางออนไลน์ได้ร้อยละ 90 จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 90.77 1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรจากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมพาผู้สูงอายุไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2563 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุดนิทรรศการ ดังนี้ 1 ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2 วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3 การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4 การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5 สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6 มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน * ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1. งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 2. งานสงกรานต์ฝั่งธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 3. กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 4. งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 2. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 122 คน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 72 คน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 89 คน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 79 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 68 คน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 57 คน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 0 คน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 0 คน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 49 คน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 69 คน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 29 คน * งดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ – พูนทรัพย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. - 18 พ.ค. 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 * ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นเงิน 224,226.-บาท 3. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ดำเนินการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - ขนมตึงตัง เขตบางนา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม 1. แสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 5. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 6. เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 7. จัดทำเอกสารให้ความรู้ ซึ่งเป็นสรุปสาระสำคัญโดยย่อจากแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) ของรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบทดสอบการเรียนรู้เพื่อประเมินผลการรับรู้ข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรมเป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
15. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :9.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,365,800.-บาท (ดำเนินการ) 1. จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 - กำหนดจัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ซ้ำ) (เงินอุดหนุนรัฐบาล) อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ เพื่อดำเนินการจัดทำ แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. ร่วมจัดงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน โดยจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี 2. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 3. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างการประสานเข้าพบบุคคล หน่วยงาน องค์กร เพื่อขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,365,800.-บาท (ดำเนินการ) ประกอบด้วยกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 69 รูป มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต ประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นเงิน 197,300.-บาท 2 จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 6 พ.ค. 63 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เจ้าภาพหลัก จะเชิญกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส่วนวัฒนธรรม ได้เตรียมการในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR ในการจัดงาน 3 จัดพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 - มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 63 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 **(ซ้ำ) (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - สวนอนุรักษ์ครูหวาน เขตยานนาวา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อ แบบตอบรับพร้อมแบบกรอกประวัติและผลงานจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการประสานจัดประชุมเครือข่าย และจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา เป็นลำดับถัดไป และกลุ่มเป้าหมายได้จัดส่งแบบตอบรับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์ 1.1. นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 1.2. รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล อาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ เทพพิมล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.4. รศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.5. รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.6. อาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1.7. ผศ.นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาเพาะช่าง 1.8. ดร.ศิระ สุวรรณศร หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 1.9. ผศ.ดร.นฤมล ศิลปะชัยศรี อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.10. ผศ.ประสิทธิ์ เอมทิพย์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.11. ผศ.อนันต์ ปรัชญนันทน์ อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 1.12. รศ.นพดล เนตรดี อาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 2.1. นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต กทม. 2.2. นายอัษฏาวุธสาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ 2.3. นายพีระพันธุ์ กาญจนโหติทัศ นักดนตรี 2.4. ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง อาจารย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3.1. นายนิพนธ์ มนูทัศน์ เจ้าของกิจการผ้าไหมบ้านครัว 4. สาขาวรรณศิลป์ 4.1. อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 4.2. อาจารย์วโรบล ไทยภักดี กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 4.3. ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการสถาบันไทยปัญญ์สุข 5. สาขาสถาปัตยกรรม 5.1. อาจารย์ปองขวัญ ลาซูส อุปนายก สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม 5.2. ศาสตราจารย์วีระ อินพันทัง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.3. นายอิทธิพล กุสุมอรัญญา หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 6. สาขามัณฑนศิลป์ 6.1. ผศ.ดร.ปฤนัต นัจนฤตย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6.2. ครูรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ์ชาติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเพาะช่าง 7. สาขาเรขศิลป์ 7.1. ผศ.วุฒินันท์ รัตสุข อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 8. สาขาศิลปะการแสดง 8.1. ดร.ธนกร สวรรย์วราภิภู อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.2. ผศ.ดร.ปัทมาวัฒนบุญมา อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.3. ผศ.กชกร ชิตท้วม อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 * เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง ได้แก่ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 และการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 **(ซ้ำ) (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร และจัดทำตารางวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - ขนมตึงตัง เขตบางนา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปะการป้องกันตัว ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ดังนี้ - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 รายการประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง (สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 รายการ ขนมตึงตัง เขตบางนา (สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล) - ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 รายการ ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี (สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม) 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) (ไม่ใช้งบประมาณ) 1. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 4. เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ตามแบบตอบรับโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สาขาวรรณศิลป์ 1.1 นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาวรรณศิลป์ และประธานกองทุนศรีบูรพา 1.2 นายเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันไทยปัญญ์สุข 1.3 นางวโรบล ไทยภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเทพศิรินทร์ 1.4 นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.5 นายชัยจักร ทวยุทธานนท์ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.6 นายสกุล บุณยทัต เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.7 นายสุปัน รักเชื้อ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 1.8 นายอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ อุปนายกคนที่ 2 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง 2.1 นายสงวน สันแดง ผู้อำนวยการกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2.2 นายอัษฎาวุธ สาคริก เลขาธิการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง 2.3 นายพีระพันธุ์ กาญจนโหติทัศนักดนตรี 2.4 นายสุรพงษ์บ้านไกรทอง อาจารย์วิทยาลัยการดนตรี มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3.1. นายนิพนธ์ มนูทัศน์ เจ้าของกิจการผ้าไหมบ้านครัว 4. สาขาทัศนศิลป์ 4.1. นายจรัญ หนองบัวผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป 4.2. นายพีระพงษ์ กุลพิศาลอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4.3. คุณสุดารัตน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.4. นายพิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.5. นางเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.6. อาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.7. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.8. นายศิระ สุวรรณศร หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.5. นายเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4.9. นายนฤมล ศิลปะชัยศรี วิทยาลัยเพาะช่าง 4.10. นายประสิทธิ์ เอมทิพย์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.11. นายอนันต์ ปรัชญนันทน์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.12. นายนพดล เนตรดี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง 4.13. นางศุภลักษณ์ มีปาน 5. สาขาสถาปัตยกรรม 5.1. นางปองขวัญ ลาซูส อุปนายก สมาคมอนุรักษ์ศิลปะกรรรมและสิ่งแวดล้อม 5.2. นายวีระ อินพันทัง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยศิลปากร 6. สาขาเรขศิลป์ 6.1. นายวุฒินันท์ รัตสุข อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต 7. สาขามัณฑนศิลป์ 7.1. นายปฤณัต นัจนฤตย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต7.2. ครูรัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ์ชาติ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 8. สาขาศิลปะการแสดง 8.1. นายธนกร สวรรย์วราภิภู อาจารย์ สาขานาฏศิลป์คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 8.2. คุณปัทมา วัฒนบุญญา อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 8.3. คุณกชกร ชิตท้วม อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 9. สาขาภาพยนตร์ 9.1 นายธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการรวบรวมรายชื่อเครือข่ายเพื่อแต่งตั้งเป็นเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 8 ราย 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง จำนวน 4 ราย 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ราย 4. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 13 ราย 5. สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 ราย 6. สาขาเรขศิลป์ จำนวน 1 ราย 7. สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน 2 ราย 8. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ราย 9. สาขาภาพยนตร์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ได้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งถึงบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนแหล่งเรียนรู้ที่ตอบรับเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร และในปีงบประมาณ 2564 จะได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายในแต่ละสาขาต่อไป 1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 1. ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช 2563 - ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 69 รูป มีผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน * ยกเลิกการจัดกิจกรรมและโอนงบประมาณเข้างบกลาง เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 2. จัดพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2. โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 **(ซ้ำ) ดำเนินการจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา - ตำนานจระเข้ดาวคะนอง 2. สาขาศิลปะการแสดง - สำนักดนตรีไทยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) 3. สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล - ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ (วัดสุทธาโภชน์) เขตลาดกระบัง 4. สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล - ขนมตึงตัง เขตบางนา 5. สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม - ผ้าไหมบ้านครัว เขตราชเทวี 6. สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย ค่ายพระยาตาก (นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา) เขตหนองแขม และดำเนินการจัดทำคู่มือในการจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อไป 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม **(ซ้ำ) 1. แสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 4. เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 5. เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 6. เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 7. จัดทำเอกสารให้ความรู้ ซึ่งเป็นสรุปสาระสำคัญโดยย่อจากแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) ของรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบทดสอบการเรียนรู้เพื่อประเมินผลการรับรู้ข้อมูลทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร หนังสือ สวท ที่ กท 1207/2587 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2562 เวียนตามหนังสือขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ ที่ กท 1207/1588 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 4. กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งสมาชิกกรรมการเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 สาขา เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 8 ราย 2. สาขาดนตรีและการขับร้อง จำนวน 4 ราย 3. สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ราย 4. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 13 ราย 5. สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 2 ราย 6. สาขาเรขศิลป์ จำนวน 1 ราย 7. สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน 2 ราย 8. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 3 ราย 9. สาขาภาพยนตร์ จำนวน 1 ราย ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 จะได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายในแต่ละสาขาต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกเป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
20.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูล ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ๒. เว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทาง http://www.bangkoktourist.com/ ๓. เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒ โพสต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ โดยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕ โพสต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ ๑. การประชุม เข้าร่วมการประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) การประชุม Lower Mekong Tourism Cities Officials Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสของเมืองสมาชิก ได้แก่ กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ นครย่างกุ้ง กรุงเวียงจันทน์ และกรุงเทพมหานคร โดยมี Mr. Soun Manyvong อธิบดีกรมส่งเสริม กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม และ ๒) การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมก่อนการลงนาม การลงนามของผู้แทนเมืองสมาชิก และการแถลงข่าว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ โดยประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน และจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ณ คลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๑๔,๕๒๖ คน ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊ก โดยศึกษารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก และดำเนินการโพสต์เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๕ โพสต์ - อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานครทาง Youtube

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด - บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ (๕ ช่องทาง) ดำเนินการได้ ๕ ช่องทาง ช่องทางที่ ๑. การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพจ http://www.bangkoktourist.com/ (แม้ว่าโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจะยกเลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เว็บไซต์ยังคงเปิดให้บริการและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นความสำเร็จ) ช่องทางที่ ๓. งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ช่องทางที่ ๔. เฟสบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” จำนวน๙๐ เรื่อง มีจำนวนผู้ติดตามเพจทั้งสิ้น ๑๔,๔๑๗ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) ช่องทางที่ ๕ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (YouTube) ช่อง Bangkok Tourism Division จำนวน ๑๒ เรื่อง/ครั้ง ผู้ติดตาม จำนวน ๑๐๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ (Roadshows/ Trade shows) (สธท.) (งบประมาณ ๘,๔๓๘,๐๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) ๑.๑ งาน Internationale Tourismus Borse (ITB 2020) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในยุโรปที่ขยายตัวในวงกว้าง ผู้จัดงานจึงมีประกาศยกเลิกการจัดงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๒๗ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้ยกเลิกการเดินทาง และอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๑๗๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ - สำหรับในส่วนของการจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการและการตกแต่งบูทฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ เพื่อปรับลดเนื้องานตามที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ๐๐๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดทราบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในส่วนที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒,๑๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ค่าจัดสร้างคูหาประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครภายในงาน ๒) ส่วนประกอบของจุดถ่ายภาพที่ระลึกที่ผลิตแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการติดตั้ง ๓) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่งคูหาเพื่อความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ ๔) ของที่ระลึกที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ๑.๒ งาน Beijing International Tourism Expo 2020 (BITE 2020) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน - มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขยายตัวในวงกว้างและยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง (๘ ประเทศ ๓ เขตการปกครอง) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ อิหร่าน อิตาลี ฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยหากจำเป็นต้องเดินทาง เมื่อกลับมาจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ส่วนการท่องเที่ยวจึงได้พิจารณายกเลิกการเดินทางเข้าร่วมงาน เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือที่ กท ๑๒๐๗/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๘๔๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (สธท.) (งบประมาณ ๒,๓๔๓,๐๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) - ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน ๒,๓๔๓,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามหนังสือสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่ กท ๑๒๐๗/๐๑๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ - กรุงเวียงจันทน์มีหนังสือ ที่ ๐๐๓/G.VT ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยต่อมาเจ้าหน้าที่ของกรุงเวียงจันทน์ได้ประสานกรุงเทพมหานครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดการประชุมเป็นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติการเดินทางและค่าใช้จ่าย กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit เป็นเงิน ๑๐๑,๕๒๐.-บาท แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นลงมา สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมจำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสุนิศา พวงประดับ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเดชรัชต์ ยุกตะนันท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ และนายสิทธิโชค พัดเย็น นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ และสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และนางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว รายละเอียดตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท ๑๒๐๗/๒๗๔๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๖๖,๙๘๐.๗๒ บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) - ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้โครงการฯ อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการท่องเที่ยวของเมืองลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง หรือ Lower Mekong Tourism Cities Senior Officials ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเมืองเจ้าภาพ คือ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมงาน ITE HCMC 2020 เป็นการประชุมความร่วมมือและการออกร้าน/คูหาส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวที่นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งหากมีการกำหนดวันจัดงานที่แน่ชัด นครโฮจิมินห์จะมีหนังสือเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน แต่เนื่องด้วยปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง และการจัดงานในต่างประเทศ ประกอบกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีนโยบายงดเว้นการเดินทางเข้าร่วม กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ สถานการณ์การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย และให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน - ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน ๒,๒๗๕,๐๑๙.๒๘ บาท สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ ๐๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และอนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๙๐๕/๑๐๔๙ ลงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (สธท.) (งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท)(ดำเนินการ) - การดำเนินการบริหารจัดการเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญากับ บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สวท. ได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีอาชีพรับจ้างโดยตรงจำนวน ๒ ครั้ง ปรากฎราคาที่สูงเกินงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ ครั้ง ซึ่งเกินกว่าวงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท ตามข้อบัญญัติฯ โดยมีรายละเอียดของการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา) โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ครั้งที่ ๒ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐.-บาท ๒) บริษัท อินโนเวทีฟ โฟร์ตีเอต จำกัด โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท ๓) บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด โดยมีราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๖๔๒,๐๐๐.-บาท ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ตามที่ สวท. เสนอ และอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ งานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๙๐๕/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร (สธท.) (งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) (ดำเนินการ) - โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีไทย และสร้างสรรค์งานเทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งที่มาจากต่างถิ่นและต่างประเทศ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย การจัดงานแถลงข่าว และการจัดงานเทศกาลลอยกระทง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ๒) จัดงานเทศกาลลอยกระทง ณ บริเวณสะพานพราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดกระทง (ประเภทสร้างสรรค์ สวยงาม และไทยวิจิตร) การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงจากศิลปินนักร้อง พิธีลอยกระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และสินค้าชุมชน การจำลองพื้นที่ตลาดโบราณในเทศกาลงานประเพณี ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เบิกจ่ายงบประมาณไปเป็นเงิน ๓,๒๕๕,๕๕๕.-บาท จากยอดเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๑,๖๙๓ คน มียอดการซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และร้านค้าภายในงาน เป็นเงิน ๖๘๑,๐๕๐.-บาท เปรียบเทียบกับสถิติยอดผู้เข้าร่วมงานและยอดการซื้อขายสินค้าในงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปรากฎว่า มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น (๘๖,๐๐๐ คน) จำนวน ๕๕,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๖ แต่ยอดการซื้อขายสินค้าลดลงจากปีก่อน (๑,๖๒๔,๓๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๙๔๓,๒๕๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๗ ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - มีร้านค้าภายนอกในพื้นที่การจัดงานของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ จำนวนมาก - ทำเลที่ตั้งของร้านค้าในสังกัดสำนักพัฒนาสังคมตั้งอยู่บริเวณทางออกของงาน - ระยะเวลาการจัดงานสั้นกว่าปี ๒๕๖๑ เนื่องจากได้รับการประสานจากกองทัพเรือ และสถานีตำรวจบางยี่ขันให้ปิดงาน เวลา ๒๒.๐๐ น. เพื่อเตรียมการซ้อมเรือพระราชพิธี ๕. กิจกรรมการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook fanpage “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ติดตามเพจดังกล่าวเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ที่จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ๖๐ เรื่อง และมีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากสถิติเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok Tourism Division ส่วนการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร” ๑๒,๖๒๒ ราย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านเพจดังกล่าว จำนวน ๙๐ เรื่อง มีจำนวนผู้ติดตามเพจทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๖ ราย ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระดับโครงการฯ และระดับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สวท. ที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไปมากกว่าที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ จำนวน ๓๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ ๕๐ และมียอดความเคลื่อนไหวหรือยอดผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน ๑,๒๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๓๕ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม ๘ ๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวที่สำนักข่าว CNN ระบุว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเคาน์ดาวน์ ๓. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ๔. ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพระราชวังเดิม ๕. ประชาสัมพันธ์การจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ๖. ประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี ๗. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยี่ยมชมพระราชวังเดิม ๘. ประชาสัมพันธ์จุดบริการต่าง ๆ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๙. เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๐. ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนเยาวราช ถนนสีลม และถนนข้าวสาร ๑๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ๑๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนคนเดินบริเวณถนนสีลม ในงานพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑๓. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” จัดโดยสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๑๔. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “สวนออร์แกนิค ที่ Sansiri Backyard @T77Community” ๑๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ๑๖. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร ๑๗. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว ๑๐ ย่านในกรุงเทพฯ อาทิ เอกมัย สำเพ็ง สีลม ฯลฯ ๑๘. ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยว ๑ วัน “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติศาสตร์เมือง” ๑๙. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวงานวันเด็ก ณ พิพิธบางลำพู ๒๐. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินเท้าศึกษาประวัติศาสตร์เมืองย่านเก่าปากคลองบางกอกน้อย ๒๑. ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ ๒๖ ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ๒๒. ประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ๒๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลำโพง ๒๔. ประชาสัมพันธ์บ้านขนมปังขิง บ้านเก่าแก่ในเขตพระนคร ๒๕. เชิญชวนท่องเที่ยวงาน ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๖๓ ๒๖. เผยแพร่อัตลักษณ์ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ๒๗. ประชาสัมพันธ์อีเวนท์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒๘. ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Design Week 2020 ๒๙. ประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวริมแม่น้ำ พร้อมทั้งแนะนำการเดินทางโดยเรือด่วน ๓๐. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เที่ยวคลองบางหลวง ๓๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาคารโบราณที่ถูกปรับปรุงใหม่เป็นโรงแรม ๓๓. เชิญชวนท่องเที่ยววิถีคลองที่กัมปงในดงปรือ ๓๔. ประชาสัมพันธ์เรือด่วนเจ้าพระยารูปแบบใหม่ “Riva Express” ๓๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวงานถนนคนเดินวัดอรุณ ๓๖. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานที่เที่ยวย่านลาดกระบัง - หนองจอก ๓๗. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวกิจกรรมล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ๓๘. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว “พัฒน์พงศ์ มิวเซียม” ๓๙. ประชาสัมพันธ์รถเมล์ shuttle bus ฟรีเชื่อมรถไฟฟ้า “BMA Feeder” โดยกรุงเทพมหานคร ๔๐. แชร์ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ๔๑. ประชาสัมพันธ์ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแก่นักประชาสัมพันธ์ประจำซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๔๒. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหลัง ๔๓. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังหน้า และแนะนำสถานที่สำคัญในปัจจุบัน ๔๔. ให้ความรู้เรื่องพระราชวังสราญรมย์ ๔๕. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงสตรีทอาร์ท (Street Art) ๔๖. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธสิหิงค์ ๔๗. ประชาสัมพันธ์การงดจัดงานสงกรานต์ เนื่องจาก COVID-19 ๔๘. ให้ความรู้เรื่องซุ้มประตูเฉลิม พระเกียรติฯ ๔๙. ให้ความรู้เรื่องศาลหลักเมือง ๕๐. ให้ความรู้เรื่องพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ที่วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ ๕๑. ให้ความรู้เรื่อง หอกลอง ๕๒. ให้ความรู้เรื่องศาลเจ้าเกียนอันเกง ๕๓. ให้ความรู้เรื่องวัดราชโอรสฯ ๕๔. ให้ความรู้เรื่องวัดมหาบุศย์และศาลแม่นาคพระโขนง ๕๕. ให้ความรู้เรื่องสถานีรถไฟธนบุรี และแนะนำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ๕๖. ให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ๕๗. ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน ๕๘. แนะนำศูนย์กีฬาทางน้ําบึงหนองบอน เขตประเวศ ๕๙. ประชาสัมพันธ์แจ้งเรือด่วนเจ้าพระยางดให้บริการ ๖๐. ให้ความรู้เรื่อง พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ๖๑. พาเที่ยวออนไลน์ไปที่ วัดโบสถ์สามเสน ๖๒. แนะนำสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่มีลวดลายแบบขนมปังขิง ๖๓. เล่าเรื่องโลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม ๖๔. พาเที่ยวออนไลน์ไปวัดบวรนิเวศฯ ๖๕. แนะนำเส้นทางปั่นจักรยานรอบเมืองเก่า ๖๖. แนะนำให้รู้จักกับย่านนางเลิ้ง ๖๗. แนะนำอาคารยุโรปเก่าแก่ย่านตลาดน้อย “ห้างฮุนซุยโห” ๖๘. แนะนำแหล่งท่องเที่ยวย่านนางเลิ้ง (ตลาดนางเลิ้ง, โรงหนังเฉลิมธานี) ๖๙. ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๗๐. ประชาสัมพันธ์การจัดงานเนื่องในวันไวกาศี วิษากัม ๗๑. แนะนำแหล่งท่องเที่ยวย่านนางเลิ้ง (บ้านศิลปะ, บ้านเต้นรำ, บ้านนราศิลป์) ๗๒. แจ้งการเลื่อน การให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง ๗๓. บอกเล่าเรื่องพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ๗๔. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมสัมมนาในงาน Post COVID-19 ชีวิตวิถีใหม่ กับการจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพมหานครและเมืองหลักเพื่อการจัดงาน ๗๕. แนะนำวัดชนะสงคราม ๗๖. แนะนำสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ๗๗. แนะนำแหล่งท่องเที่ยว “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ๗๘. แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการส่วนหน้า ส่วนการท่องเที่ยว ๗๙. ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการดอกไม้ ณ ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ ลาดกระบัง ๘๐. ประชาสัมพันธ์งานตะลักเกี้ยะ Friendly Market ณ ท่าน้ำภานุรังษี ตลาดน้อย ๘๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพ ๘๒. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ๘๓. ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ (คลองชักพระ - คลองบางกอกใหญ่ - คลองบางกอกน้อย) ๘๔. ให้ข้อมูลที่สำคัญของวัดราชโอรสฯ ๘๕. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านมนังคศิลา ๘๖. ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Adventure ณ Park Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน ๘๗. ให้ข้อมูลที่สำคัญของวัดอินทรวิหาร ๘๘. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรือไฟฟ้าลำแรกของไทย ๘๙. แนะนำสถานเสาวภา ๙๐. แนะนำนิทรรศการ ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ ๖. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (YouTube) (สธท.) (ไม่ใช้งบประมาณ) - เป็นกิจกรรมใหม่ที่จัดทำขึ้นตามภารกิจงานประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (Roadshows/Trade Shows) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่จัดทำเพิ่มขึ้นนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (YouTube) โดยเลือกใช้สื่อที่มีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างไม่จำกัดเพศ วัย จำนวน และเวลา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครได้ในวงกว้าง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ศึกษาขั้นตอนการเปิดใช้งาน YouTube ๒) เปิดใช้งานและดำเนินการรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอ ๓) ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอผ่าน YouTube และ ๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยจำนวน ๓ ขั้นตอน สำหรับขั้นตอนที่ ๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการ - ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอผ่าน YouTube ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ เรื่อง/ครั้ง มีจำนวนผู้ติดตาม ๘๑ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๑ (One Day Trip Ep.1) ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด วัดโพธิ์ ๒. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๒ (One Day Trip Ep.2) พาเที่ยวเชิงธรรมชาติ ย่านหนองแขม บางบอน และบางขุนเทียน ๓. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๓ (One Day Trip Ep.3) พาเที่ยวเยาวราช ไหว้พระวัดไตรมิตร และพบกับ Street food ทั้ง ๒ ข้างทางแบบจัดเต็ม ๔. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๔ (One Day Trip Ep.4) พาเที่ยววัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ชมโลหะปราสาท ชิมของอร่อยย่านสามแพร่ง ๕. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๕ (One Day Trip Ep.5) พาเที่ยวย่านบางรัก เช็คอินจุดถ่ายรูปสวย ๆ และว้าวสุด ๆ กับสุสานหมอบรัดเลย์ ๖. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๖ (One Day Trip Ep.6) เที่ยวตลาดนางเลิ้ง ลัดเลาะชมเสาชิงช้า เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ เดินชิลล์ที่ข้าวสาร ๗. เที่ยววันเดียว ตอนที่ ๗ (One Day Trip Ep.7) พาเที่ยว Community Mall ย่านทองหล่อ – เอกมัย และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ๘. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๑ (Bangkok Smile Ep.1) พาเที่ยวคลองบางหลวง และบ้านศิลปิน ๙. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๒ (Bangkok Smaile Ep.2) พาเที่ยวสวนกล้วยไม้ เขตราษฎร์บูรณะ ๑๐. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๓ (Bangkok Smaile Ep.3) พาชมการทอผ้าไหมที่ชุมชนบ้านครัว ๑๑. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๔ (Bangkok Smaile Ep.4) รื่นรมย์กับทัศนียภาพและสถาปัตยกรรม ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปกับเรือดินเนอร์ครุยส์ ๑๒. กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ตอนที่ ๕ (Bangkok smiles Ep5 : Fantastic Floating Market in Bangkok!)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลกเป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

หน่วยนับ :แหล่ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวตามเป้าหมายของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกำหนดเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ๒) ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ๓) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ๔) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒. กำหนดขอบเขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จะประเมินมาตรฐาน ๓. ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. และขอความร่วมมือ/เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน ๔. ส่งหนังสือขอเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือก ๕. ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ๖. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนที่จะจัดทำกิจกรรม ๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขต ๘. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังดำเนินการกิจกรรม ๙. จัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - ประสานผู้ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว - ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว - สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ๑๐. สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ๑) จัดทำคู่มือมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานมาตฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒) ลงพื้นที่วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ และชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน เพื่อประสานงานเรื่องมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. ๓) เตรียมจัดประชุมการเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ส่งให้สำนักงานเขต รับทราบ เพื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยว ของสำนักงานเขต เพื่อทราบว่าจะซ้ำซ้อนกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการหรือไม่ ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานเขตดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และการกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระหว่างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กับ ๕๐ สำนักงานเขตเพื่อแจ้งเรื่อง มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ให้ทราบ กำหนดประชุมวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

๑. ผลการดำเนินงานในส่วนของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของ สวท. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อม และขอความร่วมมือหรือความสมัครใจของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ ๒) ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ๓) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ๔) ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี โดยได้เผยแพร่ให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต โดยเฉพาะเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ๔ แหล่งข้างต้น รับทราบในการประชุมแนวดิ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ ๓ สำนักงานเขต แจ้งความประสงค์จะดำเนินการในพื้นที่เดียวกับที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวคัดเลือกไว้ ได้แก่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานเขตธนบุรี นอกจากนี้ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน ประสานแจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและประสานแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนในพื้นที่ใหม่เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน ๔ แหล่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและประสานงาน ๒. ผลการดำเนินการการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร สวท. นำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และประสานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีประเมินว่ามีศักยภาพจะเข้ามาตรฐานตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมเชิญหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็น ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานสำนักงานเขต เนื่องจากมีบางสำนักงานเขตที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแหล่งท่องเที่ยว และมีบางสำนักงานเขตที่แจ้งชื่อพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ โดยที่ไม่ได้กำหนดกรอบหรือขอบเขตที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดขอบเขตพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จะประเมินมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๓ ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กทม. และขอความร่วมมือ/เชิญเข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๔ ส่งหนังสือขอเผยแพร่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือก ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออธิบายขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๖ กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างและการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนที่จะจัดทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังดำเนินการกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๙ จัดกิจกรรมการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ประสานผู้ประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สรุปผลการประเมินมาตรฐาน) ขั้นตอนที่ ๑๐ สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลความพึงพอใจ สรุปผลการประเมินมาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑ – ๔ - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และประสานงานกับชุมชน เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อม และขอความร่วมมือหรือความสมัครใจของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม - ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดแหล่งท่องเที่ยวที่จะดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตบางมด ๒) พิพิธภัณฑ์โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ๓) สวนลิ้นจี่ (เอกชน) เขตจอมทอง ๔) ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน - ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการขั้นตอนที่ ๕ การทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สวท. ได้ยื่นขออุทธรณ์ ขอยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรัฐบาลได้ประกาศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว การปิดสถานที่ท่องเที่ยว การหยุดให้บริการหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไม่สามารถลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือกได้ทั้ง ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง ๓) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน และ ๔) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่ง เขตตลิ่งชัน รายละเอียดการดำเนินงาน ๑. กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ไม่ใช้งบประมาณ) สวท. พิจารณาเลือกแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง ๓) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน และ ๔) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่ง เขตตลิ่งชัน แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรัฐบาลได้ประกาศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว การปิดสถานที่ท่องเที่ยว การหยุดให้บริการ หยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไม่สามารถลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่คัดเลือกได้ตามแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ ๑) ไม่สามารถลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน ๒) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ตามแผนและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสานงานผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวไว้เบื้องต้น จึงสามารถจัดทำกิจกรรมได้ถึงขั้นตอนการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๒) กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการในช่วงระยะเวลาที่จำกัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ประสานการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ แหล่ง ได้แก่ ๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ ๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง โดยสามารถจัดกิจกรรมบางส่วน ดังนี้ ๒.๑) ตลาดมดตะนอย เขตทุ่งครุ กิจกรรมที่ ๑ โครงการ "เปิดบ้านเปิดคลองเปิดวิถีบางมด" ตอนที่ ๑ "เปิดลานจัดสำรับต้นตำรับอาหารฮาลาล" วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๒ การร่วมงาน บางมดเฟส ครั้งที่ ๔ ตามโครงการ "เปิดบ้านเปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" ตอนที่ ๔ "เปิดตำนานขนมไทย ร่วมร้อยใจพหุวัฒนธรรม" วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ ผู้แทนตลาดมดตะนอย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว รุ่นเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน ในวันพุธที่ ๒๖กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒.๒) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ เขตจอมทอง กิจกรรมที่ ๑ การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ณ สวนลิ้นจี่โบราณ (ภูมิใจการ์เด้นท์) เขตจอมทอง ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คลี่คลายในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๓ การสำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คลี่คลาย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๔ การสนับสนุน/ส่งเสริม/การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่กรุงเทพมหานครวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการประเมินผลระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการที่จำกัด ๒. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ) - ดำเนินการนำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเผยแพร่ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และประสานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีประเมินว่ามีศักยภาพจะเข้ามาตรฐานตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดการประชุมร่วมกับ สำนักงานเขต ๕๐ เขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมเชิญหน่วยงานร่วมให้ความคิดเห็น ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) - ดำเนินการประสานและติดตามสำนักงานเขตและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ส่งรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่พิจารณาคัดเลือกมาดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ดังนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ค่าเป้าหมาย ๒ แหล่ง ๑. คลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานดำรงสถิตย์ ถึงสะพานหัน) ๒. ป้อมพระสุเมรุ สำนักงานเขต ๕๐ เขต ค่าเป้าหมาย ๕๐ แหล่ง (สำนักงานเขตละ ๑ แหล่ง) ๑. สำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนเกาะกลาง ๒. สำนักงานเขตคลองสาน ย่านถนนดิลกจันทร์ ๓. สำนักงานเขตคลองสามวา ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ ๔. สำนักงานเขตคันนายาว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) ๕. สำนักงานเขตจตุจักร ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซ. พหลโยธิน ๔๗ ๖. สำนักงานเขตจอมท่องเที่ยวท่อง ล่องสองฝั่งคลอง สืบสาน ตำนานจอมทอง (วัดหนัง) ๗. สำนักงานเขตดอนเมือง วัดพรหมรังษี (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง) ๘. สำนักงานเขตดินแดง วัดพรหมวงศาราม ๙. สำนักงานเขตดุสิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๐. สำนักงานเขตตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน ๑๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา พิพิธภัณฑ์สุขสะสม ๑๒. สำนักงานเขตทุ่งครุ กัมปงในดงปรือ ๑๓. สำนักงานเขตธนบุรี กุฎีจีน ๑๔. สำนักงานเขตบางกะปิ วัดเทพลีลา ๑๕. สำนักงานเขตบางกอกน้อย ย่านบ้านบุ ๑๖. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ วัดหงส์รัตนาราม ๑๗. สำนักงานเขตบางขุนเทียน ทะเลบางขุนเทียน ๑๘. สำนักงานเขตบางเขน โครงการทองอุไรงามตา ๑๙. สำนักงานเขตบางคอแหลม ตลาดริมคลองสวนหลวง เจริญกรุง ๑๐๓ ๒๐. สำนักงานเขตบางแค สวนผักชานเมือง ๒๑. สำนักงานเขตบางซื่อ วัดทองสุทธาราม ๒๒. สำนักงานเขตบางนา วัดบางนานอกและย่านท่าน้ำถนนสรรพาวุธ ๒๓. สำนักงานเขตบางบอน วัดบางบอน ๒๔. สำนักงานเขตบางพลัด มัสยิดบางอ้อ ๒๕. สำนักงานเขตบางรักพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก) ๒๖. สำนักงานเขตบึงกุ่ม สวนเสรีไทยและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยนุสรณ์ ๒๗. สำนักงานเขตปทุมวัด วัดปทุมวนาราม ๒๘. สำนักงานเขตประเวศ วัดกระทุ่มเสือปลา ๒๙. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชุมชนบ้านบาตร ๓๐. สำนักงานเขตพญาไท วัดไผ่ตัน ๓๑. สำนักงานเขตพระนคร คลองคูเมืองเดิม (สะพานช้างโรงสี-วัดราชบพิธ) ๓๒. สำนักงานเขตพระโขนง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ๓๓. สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตลาดน้ำวัดกำแพง (คลองบางจาก) ๓๔. สำนักงานเขตมีนบุรี ตลาดน้ำขวัญเรียม ๓๕. สำนักงานเขตยานนาวา วัดปริวาส ๓๖. สำนักงานเขตราชเทวี พระราชวังพญาไท ๓๗. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ๓๘. สำนักงานเขตลาดกระบัง ตลาดเก่าหัวตะเข้ ๓๙. สำนักงานเขตลาดพร้าว ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย ๔ ๔๐. สำนักงานเขตวังทองหลาง วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ๘๐ ๔๑. สำนักงานเขตวัฒนา สยามสมาคม ๔๒. สำนักงานเขตสะพานสูง วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ๔๓. สำนักงานเขตสาทร วัดยานนาวา ๔๔. สำนักงานเขตสายไหม วัดหนองใหญ่ ๔๕. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ วัดไตรมิตร ๔๖. สำนักงานเขตสวนหลวง วัดมหาบุศย์ ๔๗. สำนักงานเขตหนองแขม โรงพักเก่าหนองแขมและชุมชนตลาดเก่าหนองแขม ๔๘. สำนักงานเขตหนองจอก ล่องเรือคลองแสนแสบ (วัดทรัพย์สโมสรตลาด หนองจอก) ๔๙. สำนักงานเขตหลักสี่ ชุมชนตลาดเก่าบางเขน ๕๐. สำนักงานเขตห้วยขวาง วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก - สวท. ประสานงานสำนักงานเขตสอบถามข้อมูลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในช่วงภายหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว งบประมาณ ๘๓๕,๘๐๐.-บาท (สธท.) (ดำเนินการ) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๖๔๑,๒๒๐.-บาท - โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยววิถีถิ่นได้อย่างสมดุล รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน แบ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒) กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ๓) กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม ๗๒ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน แบ่งเป็นการอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมหรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน และศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ วัน ๑ คืน งบประมาณ ๒๘๘,๘๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๕๙,๕๕๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑) การฝึกอบรมภาควิชาการแบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อการอภิปราย “นวัตกรรมทางความคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๗ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๕ คน ได้แก่ ๑) นางสาวสะมะ หลังสัน ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตคันนายาว ๒) นายสุรพล เครือนาคพันธ์ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน เขตราชเทวี ๓) นางฉวีวรรณ นาคศรีสุข ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มคนรักตลาดวัดทอง เขตบางกอกน้อย ๔) นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน กลุ่มบางกอกนี้ดีจัง เขตบางกอกน้อย และ ๕) นายจิรพงษ์ อินกอง ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน กลุ่มบางกอกนี้ดีจัง เขตบางกอกน้อย ๒) การศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดของสถานที่และหัวข้อการศึกษาดูงาน ดังนี้ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ” กรณีศึกษา : ถนนคนเดินตรอกโรงยา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณตาหลวงเพชรสงคราม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพ - มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๘ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๔ คน ได้แก่ ได้แก่ ๑) นายธนัทชาติ บุญประกอบ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตตลิ่งชัน ๒) นายสุรพล เครือนาคพันธ์ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตราชเทวี ๓) นางสาววิกานดา สังวรราชทรัพย์ ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน เขตลาดพร้าว และ ๔) นางสาวยุวดี เรืองพานิช ผู้แทนเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนวิสาหกิจคลองบางมดสร้างสรรค์ เขตทุ่งครุ สรุปการประเมินผล แบ่งการประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การประเมินความรู้ – ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๓ คน ได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านแบบทดสอบประเมินผลวัดความรู้ จำนวน ๑๐ ข้อ จากทั้งหมด ๑๒ ข้อ จากจำนวนผู้เข้าทดสอบความรู้ทั้งหมด ๖๘ คน ดังนั้น จำนวนของผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย - ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบความรู้ได้ ๙ ข้อ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๐ ข้อ จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๑ ข้อ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๒ ข้อ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ ๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก - ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในระดับมาก - ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก - ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก - ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก ๓.๒ กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม ๖๒ คน เจ้าหน้าที่ ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน แบ่งเป็นการอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมหรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน และศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดตราด จำนวน ๓ วัน ๒ คืน งบประมาณ ๓๙๑,๙๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๕๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ ๑) การฝึกอบรมภาควิชาการแบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรารีเจ้นท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อการอภิปราย “นวัตกรรมทางความคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” และ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” - มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๑ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๑ คน ได้แก่ นายฉัตรชัย ศุขโชติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร เนื่องจากเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีหนังสือจากหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว ๒) การศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดตราด จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดของสถานที่และหัวข้อการศึกษาดูงาน ดังนี้ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม และ “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ณ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการชุมชนด้วยภาคเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว” ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง - มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๖๑ คน ขาดผู้เข้าอบรม ๑ คน ได้แก่ ได้แก่ นางสาว ณัฐชยาพัชร์ รอดสีเสน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี เนื่องจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหาร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๒๐๗/๐๒๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีหนังสือจากหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว สรุปการประเมินผล แบ่งการประเมินผลเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การประเมินความรู้ – ผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๑ คน ได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านแบบทดสอบประเมินผลวัดความรู้ จำนวน ๑๒ ข้อ จากทั้งหมด ๑๕ ข้อ จากจำนวนผู้เข้าทดสอบความรู้ทั้งหมด ๖๑ คน ดังนั้น จำนวนของผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๒ ข้อ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๓ ข้อ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๔ ข้อ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖ - ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ ๑๕ ข้อ จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ ๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด - ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ๓.๓ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม ๔๕ คน เจ้าหน้าที่ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน แบ่งเป็นการอบรมแบบไป-กลับ และศึกษาดูงาน ณ โรงแรมหรือสถานที่ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ วัน งบประมาณ ๑๕๕,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๒๓,๒๒๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สรุปการประเมินผล แบ่งการประเมินผล ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การประเมินความรู้ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้รับความรู้ตามที่กำหนด (ผลผลิต) วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด – แบบทดสอบความรู้ หลังการอบรม (Post Test) ระยะเวลาอบรม ๓ วัน กำหนดให้ทดสอบความรู้จำนวน ๑๕ ข้อ เกณฑ์การประเมิน - ผู้เข้าอบรมจำนวน ๓๖ คน จากจำนวนทั้งหมด ๔๕ คน ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ จำนวน ๑๒ ข้อ (คิดเป็นร้อยละ ๘๐) สูตรการคำนวณ = จำนวนข้อความรู้ที่ตอบถูก x ๑๐๐/จำนวนข้อความรู้ทั้งหมดที่ทดสอบ ๒) การประเมินผลการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามโครงการ - ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเนื้อหาหลักสูตรแยกตามรายวิชา และการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งแบ่งเป็นภาควิชาการ ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท ๒ วัน และภาคกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง ๑ วัน (ผลลัพธ์) วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด - แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เกณฑ์การประเมิน - การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการดำเนินงานโครงการ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัวแปรในแต่ละตัว ดังนี้ เกณฑ์กำหนดคะแนน / เกณฑ์การเปรียบเทียบการวัดค่าเฉลี่ย มากที่สุด ๕ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ พึงพอใจในระดับมากที่สุด มาก ๔ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ พึงพอใจในระดับมาก ปานกลาง ๓ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ พึงพอใจในระดับปานกลาง น้อย ๒ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ พึงพอใจในระดับน้อย น้อยที่สุด ๑ คะแนน ระดับค่าเฉลี่ย ๐.๕๑ – ๑.๕๐ พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ค่า X̄ คือ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมภายหลังการอบรมแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากหลักสูตรที่ฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๔๒ คน จากจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๔ คน (กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน ๔๕ คน ถึงแก่กรรม ๑ คน คือ นางสาวจิรนุช เลิศสกุลทอง) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ และสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมในการประเมินผลการดำเนินโครงการที่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเนื้อหาการอบรมแยกตามรายวิชา (การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน) และการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ = ๔.๑๒ , S.D. = ๐.๗๓๙๕) การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งการประเมินผลได้ ดังนี้ ๑. ภาคภาควิชาการ ณ ห้องควอตซ์ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด เขตพญาไท ได้มีการบรรยายให้ความรู้ รวมถึงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากการประเมินผลความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย เนื้อหาการจัดอบรม วิทยากร และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและบริการอย่างมืออาชีพ" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๕๗ , S.D. = ๐.๕๕๔) รองลงมา คือ การอภิปราย หัวข้อ "สารพันความรู้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๑๖ , S.D. = ๐.๕๗๘) การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ "ลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง พัฒนาคุณภาพการบริการนักท่องเที่ยว ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๓๒ , S.D. = ๐.๖๑๔) และการบรรยาย หัวข้อ "พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๓๙ , S.D. = ๐.๗๑๙) ตามลำดับ ในส่วนของความพึงพอใจต่อภาพรวมการดำเนินการผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๙๔ , S.D. = ๐.๙๐๓) ๒. ภาคกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ ณ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จากการประเมินผลความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย เนื้อหาการจัดอบรม วิทยากร และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เรียงตามลำดับ ดังนี้ - กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ หัวข้อ "การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๒๔ , S.D. = ๐.๖๑๓) และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง" ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๐๗ , S.D. = ๐.๕๗๔) ตามลำดับ ในส่วนของความพึงพอใจต่อภาพรวมการดำเนินการผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๔๖ , S.D. = ๐.๕๗๖)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด