ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50060000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (1)ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(1)ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.72

100 / 100
2
57.19

0 / 0
3
91.80

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายรวม(เขต) : 21,164.81 ตัน/ปี แบ่งเป็น เป้าหมายขยะรีไซเคิล : 15,873.60 ตัน/ปี เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ : 5,231.20 ตัน/ปี ผลงานที่ดำเนินการได้ 1.ขยะรีไซเคิล (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) : 6,284.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39.59 2.มูลฝอยอินทรีย์ (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) : 1,063.69 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.33 เป้าหมายรวม คิดเป็นร้อยละ 34.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายรวม(เขต) : 21,164.81 ตัน/ปี แบ่งเป็น เป้าหมายขยะรีไซเคิล : 15,873.60 ตัน/ปี เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ : 5,231.20 ตัน/ปี ผลงานที่ดำเนินการได้ 1.ขยะรีไซเคิล (ต.ค. 63 - ก.พ. 64) : 10,225.58 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64.42 2.มูลฝอยอินทรีย์ (ต.ค. 63 - ก.พ. 64) : 1,879.61 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.52 เป้าหมายรวม คิดเป็นร้อยละ 57.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายรวม(เขต) : 21,164.81 ตัน/ปี แบ่งเป็น เป้าหมายขยะรีไซเคิล : 15,873.60 ตัน/ปี เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ : 5,231.20 ตัน/ปี ผลงานที่ดำเนินการได้ 1.ขยะรีไซเคิล (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) : 16,000.72 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 2.มูลฝอยอินทรีย์ (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) : 3,429.27 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64.81 เป้าหมายรวม คิดเป็นร้อยละ 91.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมาย (ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด) เป้าหมายขยะรีไซเคิล เฉลี่ย 43.49 ตัน/วัน เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ เฉลี่ย 14.50 ตัน/วัน รวมเฉลี่ย 57.99 ตัน/วัน ผลการดำเนินงาน (ข้อมูลถึง 31 สิงหาคม 2564) ขยะรีไซเคิล เฉลี่ย 63.59 ตัน/วัน มูลฝอยอินทรีย์ เฉลี่ย 15.23 ตัน/วัน รวมเฉลี่ย 78.82 ตัน/วัน กิจกรรมหลักที่สำนักงานเขตดำเนินการ 1. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในอาคารสำนักงานเขต  แยกขยะรีไซเคิลขาย  แยกขยะเศษอาหาร หมักปุ๋ย/ส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  แยกพลาสติกโครงการ วน 2. เจ้าหน้าที่แยกขยะระหว่างปฏิบัติงาน  เศษผัก เปลือกผลไม้ ส่งโรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย  กิ่งไม้ ใบไม้ รวบรวมส่งโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย  จัดรถเก็บเศษผัก ผลไม้ ส่งจุดหมักปุ๋ยของสำนักงานเขต  กิ่งไม้ใบไม้ บดย่อยและส่งจุดหมักปุ๋ยของสำนักงานเขต  คนงานกวาด รวบรวมใบไม้แห้ง ส่งจุดหมักปุ๋ย  คนสวน รวบรวมใบไม้ ยอดไม้ ใบหญ้า ส่งจุดหมักปุ๋ย  วัชพืช ผักตบชวาจากการเปิดทางน้ำไหลส่งจุดหมักปุ๋ย  เศษผัก ผลไม้ หมักขยะหอม  ของเหลือใช้จากไม้ ยาง ขุยมะพร้าว ทำกระถางต้นไม้ แก้วสาน ที่นั่ง และวัสดุตกแต่ง ฯลฯ  กล่องเครื่องดื่ม ส่งโครงการหลังคาเขียว  เศษอิฐ หิน ดิน ทราย ใช้ถมที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เขต  เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยแยกรีไซเคิลใส่ช่องสีเหลืองและขยะอันตรายช่องสีส้ม ไม่อัดรวมเข้ากับขยะทั่วไป 3. ส่งเสริมประชาชนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด  ส่งเสริมการแยกขยะเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ หมักปุ๋ยในบ้าน 4. การรณรงค์สร้างการรับรู้ในภาพรวมในพื้นที่เขต  กิจกรรมรณรงค์/สร้างการรับรู้ปัญหาขยะและการคัดแยกขยะด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  จัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล  ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกได้ ปี 2564 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 ผลการดำเนินการ 8.63 ตันต่อปี  กิจกรรมหลักที่สำนักงานเขตดำเนินการ 1. จุดทิ้งมูลฝอยอันตรายสำหรับประชาชนทั่วไป  ตั้งจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายในสำนักงานเขต 2 จุด  ตั้งจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายในปั๊มเชลล์ 3 แห่ง  ตั้งจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายในชุมชน 17แห่ง  ตั้งจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายในศาสนสถาน 7 แห่ง  ตั้งจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายในสถานศึกษา 6 แห่ง 2. กิจกรรมในการปฏิบัติงาน  จัดให้มีสถานที่พักรวมขยะอันตราย แยกประเภทของสำนักงานก่อนนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอย  จัดเจ้าที่เข้าเก็บขยะอันตรายจากจุดทิ้งทุก ๆ 15 วัน  จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายตามที่รับแจ้ง  จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะอันตรายจากครัวเรือนทุก 15 วัน หมุนเวียนครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70  เจ้าหน้าที่ประจำรถเก็บขยะทั่วไป เก็บขยะอันตรายใส่ในช่องสีส้มของรถขยะ และนำส่งจุดพักขยะอันตรายที่สำนักงานเขต  กำหนดวัน-เวลาในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายหรือดำเนินการรวมกับการจัดเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ 4 ครั้ง/เดือน 3. การรณรงค์สร้างการรับรู้  จัดกิจกรรมรณรงค์แยกก่อนทิ้งตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งของกระทรวงมหาดไทย 6 ครั้ง/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) (3)กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(3)กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการและจัดแผนการตรวจ 26/11/2563 : 1. เดือนตุลาคม 2563 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 654 ราย ได้รับป้ายรับรอง 648 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.08 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 5 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 58 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 172 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 449 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 447 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.55) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.45) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 121 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 121 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 5. เดือนตุลาคม 2563 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 22 คน 30/12/2563 : 1. เดือนพฤศจิกายน 2563 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 655 ราย ได้รับป้ายรับรอง 653 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.69 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 2 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 75 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 77 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 80 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 80 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0 ) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 186 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 183 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 98.39) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 1.61) 5. เดือนพฤศจิกายน 2563 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 8 คน 6.เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ฯ จำนวน 21,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

28/01/2564 : 1. เดือนธันวาคม 2563 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 655 ราย ได้รับป้ายรับรอง 473 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.21 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 6 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 42 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 74 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 350 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 347 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.14) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.86 ) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 256 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 256 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.00) 5. เดือนธันวาคม 2563 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 22 คน 6. เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุมและให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่อาสาสมัครอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 5,780 บาท 7. เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 10,000 บาท 8. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 13,000 บาท 9.จัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4945 บาท 25/02/2564 : 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 654 ราย ได้รับป้ายรับรอง 423 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.68 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 3 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 116 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 103 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 671 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 668 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.55) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.45) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 375 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 373 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.47) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.53) 5. เดือนมกราคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 11 คน 6. ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร เดือนมกราคม 2564 จำนวน 13 ครั้ง จำนวน 108 แห่ง 7. เบิกค่าตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ฯ เป็นเงิน 4,895 บาท 8. เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 14,000 บาท 25/03/2564 : 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 664 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 12 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 89 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 100 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 407 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 407 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.00) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 237 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 237 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.00) 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 12 คน 6. ตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร เดือนมกราคม 2564 จำนวน 14 ครั้ง จำนวน 85 แห่ง 7. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด จำนวน 185 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างเบิกค่าตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ฯ เป็นเงิน 4,890 บาท 8. กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา เบิกค่าจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 775 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : 1. เดือนเมษายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 664 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 4 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 53 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 57 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 278 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 277 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.64) พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.36) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 88 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 86 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 97.73) พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 2.27) 5. เดือนมีนาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 11 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมีนาคม จำนวน 180 ตัวอย่าง 7. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา งบประมาณที่ใช้ 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมีนาคม เป็นเงิน 4,885 บาท 28/05/2564 : 1. เดือนพฤษภาคม2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 671 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 5 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 12 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 195 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 195 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 37 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 37 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนเมษายน 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 2 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน จำนวน 156 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,915 บาท 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน เป็นเงิน 4,915 บาท 28/06/2564 : 1. เดือนมิถุนายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 675 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 7 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 8 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 199 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 199 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 33 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 33 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนพฤษภาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 2 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมิถุนายนจำนวน 187 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,970 บาท 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนเมษายน เป็นเงิน 4,970 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/2564 : 1. เดือนกรกฎาคม 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 675 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 14 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 15 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 53 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 53 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 49 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 49 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนกรกฎาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 4 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนมิถุนายน จำนวน 195 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 3,275 บาท 1. เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เป็นเงิน 3,275 บาท 30/08/2564 : 1. เดือนสิงหาคม 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 687 ราย 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 0 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 0 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 65 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 517 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 516 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.80) พบการปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.20) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 149 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 149 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) พบการปนเปื้อน 0 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0) 5. เดือนสิงหาคม 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 9 คน 6. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนกรกฎาคม จำนวน 129 ตัวอย่าง 7. เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม จำนวน 179 ตัวอย่าง งบประมาณที่ใช้ จำนวน 4,625 บาท เบิกค่าตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม เป็นเงิน 4,625 บาท 23/09/2564 : 1. เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 661 ราย 2.เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 661 ราย 2.1ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 8 ราย 2.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 124 ราย 3.การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 132 ราย 4.เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 11 คน 5.เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสด เดือนสิงหาคม จำนวน 179 ตัวอย่าง สรุปการดำเนินกาตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี ในปี 2564 ( ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ) จำนวน 639 ราย (ทั้งหมด 661 ราย) คิดเป็นร้อยละ 96.67 2. สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และมีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ในปี 2564 จำนวน 378 ราย (ทั้งหมด 661 ราย) คิดเป็นร้อยละ 57.19 ( ณ วันที่ 13 กันยายน 2564) 3. ได้รับงบประมาณโครงการทั้งหมด จำนวน 113,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวน 101,955 บาท คิดเป็น ร้อยละ 90.23 เงินงบประมาณคงเหลือ 11,045 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.77

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (2)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
(2)ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการเสนอแผนงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองช่องนนทรี เรียบร้อยแล้ว แนวทางดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด 1) บำรุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 จุด - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - ส.ค. 64) 2) ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - เม.ย. 64) 3) ติดตั้งป้ายประดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 4) ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคลอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - มิ.ย. 64) 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน อย่างน้อย 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย. - ส.ค. 64) 6) จัดเก็บขยะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.ค. - ส.ค. 64) 7) สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 8) สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 9) ตรวจสอบและซ่อมแซมกำแพงคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองช่องนนทรี เรียบร้อยแล้ว แนวทางดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด 1) บำรุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 จุด - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - ส.ค. 64) 2) ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก.พ. - เม.ย. 64) 3) ติดตั้งป้ายประดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 4) ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคลอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน อย่างน้อย 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (เม.ย. - ส.ค. 64) 6) จัดเก็บขยะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ม.ค. - ส.ค. 64) 7) สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 8) สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 9) ตรวจสอบและซ่อมแซมกำแพงคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองช่องนนทรี เรียบร้อยแล้ว แนวทางดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด 1) บำรุงรักษาจุดเช็คอินที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 จุด - ดำเนินการแล้ว 2) ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 3) ติดตั้งป้ายประดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จำนวน 1 ป้าย - ดำเนินการแล้ว 4) ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในคลอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 5) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน อย่างน้อย 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 6) จัดเก็บขยะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 7) สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 8) สำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในจุดที่เหมาะสม จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว 9) ตรวจสอบและซ่อมแซมกำแพงคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) (4)พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(4)พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแบบสำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามศักยภาพของเขต ดังนี้ 1. คอนโดลุมพินี เพลส (LUMPINI PLACEX) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร จำนวน 2 งาน 46 ตร.ว. 2. บ้าน 365 (BAAN 365 BY LPN) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ไร่ 46 ตร.ว. 3. อาคาร TRR TOWER ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 งาน 42 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งแบบสำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามศักยภาพของเขต ดังนี้ 1. คอนโดลุมพินี เพลส (LUMPINI PLACEX) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร จำนวน 2 งาน 46 ตร.ว. 2. บ้าน 365 (BAAN 365 BY LPN) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ไร่ 46 ตร.ว. 3. อาคาร TRR TOWER ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 งาน 42 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตามแบบสำรวจพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามศักยภาพของเขต เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. คอนโดลุมพินี เพลส (LUMPINI PLACEX) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร จำนวน 2 งาน 46 ตร.ว. 2. บ้าน 365 (BAAN 365 BY LPN) ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ไร่ 46 ตร.ว. 3. อาคาร TRR TOWER ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 28 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 งาน 42 ตร.ว.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) (5)กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
(5)กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด :
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตยานนาวา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่ิองเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนเขตยานนาวา โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กิจกรรม 2 น่องท่องยานนาวา เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังสถานที่สำคัญและเป็นจุดท่องเที่ยวของเขตยานนาวา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาได้แก่ เรือโบราณยานนาวา ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตยานนาวา สวนศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และเป็นท่าเรือในการเดินทางไปยังคลองลัดโพธิ์ วัดปริวาสราชสงคราม วัดที่มีศาสนสถานที่มีปติมากรรม ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ และบริษัท ไอซีซี จำกัด ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 กิจกรรมสองน่องท่องสวนยานนาวา เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตยานนาวา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่ิองเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนเขตยานนาวา โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กิจกรรม 2 น่องท่องยานนาวา เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังสถานที่สำคัญและเป็นจุดท่องเที่ยวของเขตยานนาวา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาได้แก่ เรือโบราณยานนาวา ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตยานนาวา สวนศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และเป็นท่าเรือในการเดินทางไปยังคลองลัดโพธิ์ วัดปริวาสราชสงคราม วัดที่มีศาสนสถานที่มีปติมากรรม ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ และบริษัท ไอซีซี จำกัด ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.02 ครั้งที่ 2 กิจกรรมสองน่องท่องสวนยานนาวา เดิมกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่เลื่อนการดำเนินกิจกรรมออกไปก่อนเนื่องจาจากสถานการณ์โควิด 19 คาดว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมที่ 2 ได้ภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตยานนาวา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่ิองเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนเขตยานนาวา โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กิจกรรม 2 น่องท่องยานนาวา เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังสถานที่สำคัญและเป็นจุดท่องเที่ยวของเขตยานนาวา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาได้แก่ เรือโบราณยานนาวา ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตยานนาวา สวนศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และเป็นท่าเรือในการเดินทางไปยังคลองลัดโพธิ์ วัดปริวาสราชสงคราม วัดที่มีศาสนสถานที่มีปติมากรรม ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ และบริษัท ไอซีซี จำกัด ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.02 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูกและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ลานกีฬาช่องลม-คลองขวาง ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมจำนวน 3 วัน ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 31 ร้าน ประกอบด้วยร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและชาวบ้านในพื้นที่ได้ซื้อสินค้าราคาถูก โดยจัดจำหน่ายสินค้าฯ ณ ลานกีฬาคลองขวาง-ช่องลม จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน รวมประมาณ 1,000 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 258 คน ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 83.03

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตยานนาวา จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่ิองเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนเขตยานนาวา โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 กิจกรรม 2 น่องท่องยานนาวา เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังสถานที่สำคัญและเป็นจุดท่องเที่ยวของเขตยานนาวา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาได้แก่ เรือโบราณยานนาวา ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตยานนาวา สวนศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ และเป็นท่าเรือในการเดินทางไปยังคลองลัดโพธิ์ วัดปริวาสราชสงคราม วัดที่มีศาสนสถานที่มีปติมากรรม ในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ และบริษัท ไอซีซี จำกัด ซึ่งมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 60 คน ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.02 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูกและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ลานกีฬาช่องลม-คลองขวาง ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมจำนวน 3 วัน ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 31 ร้าน ประกอบด้วยร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและชาวบ้านในพื้นที่ได้ซื้อสินค้าราคาถูก โดยจัดจำหน่ายสินค้าฯ ณ ลานกีฬาคลองขวาง-ช่องลม จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน รวมประมาณ 1,000 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 258 คน ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 83.03

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามแผนที่กำหนด/ปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและซ๋อมแซมไฟฟ้าประจำปี 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และติดตามผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนประจำปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวาได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตยานนาวาได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลกำจัดวัชพืช และดำเนินการทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองโบสถ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลกำจัดวัชพืช และดำเนินการทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองโบสถ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลกำจัดวัชพืช เก็บขยะ และดำเนินการทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองโบสถ์ อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนประจำปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ตัวชี้วัดงานประจำ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัดงานประจำ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการงานประจำ จำนวน 43 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการงานประจำ จำนวน 43 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการงานประจำ จำนวน 43 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
42.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจตรา ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม ดูแลอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม อุบัติเหตุ โดยมีการประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจตรา ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม ดูแลอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม อุบัติเหตุ โดยมีการประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจตรา ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม ดูแลอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม อุบัติเหตุ โดยมีการประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละสถานประกอบการอาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละสถานประกอบการอาคาร สถานที่ได้รับการตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการและจัดแผนการปฏิบัติงาน 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง สถานบริการ 3 แห่ง 3. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง 30/12/2563 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 9 และ 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง สถานบริการ 7 แห่ง 2. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเร่งด่วน วันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2563 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรฯ 7200 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

28/01/2564 : 1.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 25/02/2564 :1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการสั่งปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร 2.ดำเนินการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 3.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง 4.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ครั้ง สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง 25/03/2564 : 1.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถานบริการ จำนวน 4 แห่ง (เบิกเงินแล้ว) 2.ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สถานบริการ จำนวน 6 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจ คุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ อ.11 ในวันที่ 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23 และ 24 มีนาคม 2564 รวม 8 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

27/04/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 7 และ 20 เมษายน 2564 สถานบริการ จำนวน 7 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ ชั่วคราว (ฉบับที่ 24) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 21, 22, 26, 27 และ 28 รวม 5 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 28/05/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 6 และ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวน 12 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 5, 6, 7, 11, 12, 13 และ 14 พฤษภาคม รวม 7 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จำนวน 14,325 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนเมษายน 2564) 28/06/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบแคล้มพักพนักงานในพื้นที่เขตยานนาวา (กรณีเร่งด่วน) เพื่อเตรียมการตรวจคัด กรองเชิงรุกและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 5, 6, 19 และ 20 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 8 และ 22 มิถุนายน 2564 จำนวน 12 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 9, 10 11, 14, 15, 16 และ 17 มิถุนายน 2564 รวม 7 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จำนวน 17,175 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

28/07/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบแคล้มพักพนักงานในพื้นที่เขตยานนาวา เตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุก และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (กรณีเร่งด่วน) ในวันที่ 3 4 16 17 18 19 21 และ 24 กรกฎาคม 2564 (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 6 และ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวน 11 แห่ง (ยังไม่ได้เบิกเงิน) 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7, 8, 9, 12, 13, 14 และ 15 มิถุนายน 2564 รวม 7 วัน (ยังไม่ได้เบิกเงิน) งบประมาณที่เบิก จำนวน 26,775 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2564) 30/08/2564 : 1. ดำเนินการตรวจสอบแคล้มพักพนักงานในพื้นที่เขตยานนาวา ปฏิบัติงานศูนย์พักคอย และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (กรณีเร่งด่วน) ในวันที่ 7 8 12 และ 14 สิงหาคม 2564 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการในวันที่ 3 และ 17 สิงหาคม 2564 จำนวน 10 แห่ง 3. ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 4, 5, 6, 10 และ 11 สิงหาคม 2564 รวม 5 วัน งบประมาณที่เบิก 1. จำนวน 33,975 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2564) 2. จำนวน 21,525 บาท (ที่ออกปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2564) **โครงการฯ แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 165,075 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายหรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในปีงประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา และโครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 1.1 การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาฯทุกเดือน จำนวน 4 คน (เบิกค่าตอบแทนทุกเดือน) 1.2 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานโดยการจัดซื้อวัสดุกีฬาเพื่อแจกจ่ายไปยังลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวาจำนวน 13 ลาน และแจกจ่ายไปยังลานกีฬาเสร็จสิ้นแล้ว 1.3 การจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น รายละเอียด ดังนี้ 1.3.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีชาย 1.3.2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีชาย 1.3.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย 1.3.4 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย เดิมกำหนดแข่งขันในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงต้องยกเลิกการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 แล้ว 2. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาและพื้นที่อื่นที่สนใจโดยเต้นแอโรบิค และกิจกรรมเต้นลีลาศ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตยานนาวา ให้แก่ผู้สนใจ ดังนี้ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรทุกเดือน กิจกรรมแอโรบิค - ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ2 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาชุมชนคลองด่าน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น. - ลานกีฬาชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาโรงเรียนวัดคลองภูมิ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ลานกีฬาโรงเรียนวัดช่องนนทรี วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. - ชมรมแม่บ้านยานนาวา วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. กิจกรรมเต้นลีลาศ - สำนักงานเขตยานนาวา วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. -ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ2 วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น. ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมออกกำลังกายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 38) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และงดการจัดกิจกรรมรวมตัวกันอันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 2ราย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ 4.ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 5. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 6. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 7. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน - ราย 8. ผู้มาขอรับความช่วยเหลือกรณีความรุนแรง จำนวน - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 2ราย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ 4.ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 4 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 4 ราย 5. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 6 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 6 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 3ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 3 ราย 7. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย - ได้รับการช่วยหลือตามขั้นตอนแล้ว จำนวน 3 ราย 8. ผู้มาขอรับความช่วยเหลือกรณีความรุนแรง จำนวน - ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 48 ราย ได้รับเงินแล้ว จำนวน 16 ราย อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ จำนวน 32 ราย 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 33 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 33 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 91 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 91 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 22 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 22 ราย 7. ผู้มายื่นขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 138 ราย อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 138 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่ขอรับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบหรือขั้นตอนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 15,151 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 2. ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1,228 คน ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย 3. ผู้มาขอยื่นขอรับการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี จำนวน 70 ราย ได้รับเงินแล้ว จำนวน 70 ราย 4. ผู้มาขอยื่นรับทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย ได้รับเงินแล้วจำนวน 35 ราย 5. ผู้มายื่นขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 96 ราย ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 91 ราย 6. ผู้มายื่นขอรับความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ จำนวน 30 ราย ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 30 ราย 7. ผู้มายื่นขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 177 ราย ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 117 ราย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนโดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนโดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนโดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด แต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 จึงต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนโดยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ กำหนดดำเนินกิจกรรมในเดือน มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงต้องยกเลิกการดำเนินโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาที่สอบ
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาที่สอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :24.65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
24.65

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนอยุ่ระหว่างดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม โดยจะดำเนินการสอบโอเน็ตในวันที่ 13 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 214 คน และมีนักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป ใน 4 วิชาที่สอบ ดังนี้ (1) วิชาภาษาไทย เข้ารับการทดสอบ 214 คน ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 57.48 (2) วิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการทดสอบ 214 คน ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 28.97 (3) วิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการทดสอบ 214 คน ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 (4) วิชาวิทยาศาสตร์ เข้ารับการทดสอบ 214 คน ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 เฉลี่ยทั้ง 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 24.65

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
3.00

0 / 0
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ยกเลิกโครงการจำนวน 2 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่พ่อดีเด่น จำนวน 25 คน การแสดงดนตรีไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่พ่อดีเด่น จำนวน 25 คน การแสดงดนตรีไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เตรียมดำเนินโครงการในวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้แก่ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้แก่กิจกรรมแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ วันที่ 10 เมษายน 2564 ได้แก่โครงการบพรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่พ่อดีเด่น จำนวน 25 คน การแสดงดนตรีไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมย่อยที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กำหนดดำเนินการในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดด่านพระรามสาม และยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด เนื่องจากการการระบาดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมย่อยที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กำหนดดำเนินการในวันที่ 9 เมษายน 2564 และยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด เนื่องจากการการระบาดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมย่อยที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสงกรานต์ แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมได้ จึงเสี่ยงต่อสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย - การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า - พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา - พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมได้ จึงเสี่ยงต่อสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม่” มอบวุฒิบัตรเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม (กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564) กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน(กำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมในวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมแล้วจำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่พ่อดีเด่น จำนวน 25 คน การแสดงดนตรีไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน รวม 510 คน ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมย่อยที่1 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคลกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุปูชนียบุคคลเขตยานนาวาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารร่วมกัน จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กำหนดดำเนินการในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ วัดด่านพระรามสาม และยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด เนื่องจากการการระบาดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมย่อยที่2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำเขตยานนาวาไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 กำหนดดำเนินการในวันที่ 9 เมษายน 2564 และยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด เนื่องจากการการระบาดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมย่อยที่3 งานสงกรานต์วัดคลองภูมิกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยขวนแห่นางสงกรานต์ แห่ผ้าห่มหลวงพ่อโตไปตามเส้นทางเพื่อนำไปวัดคลองภูมิ ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมได้ จึงเสี่ยงต่อสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกอบด้วย - การสวดบูชาคุณพระพุทธเจ้า - พิธีแห่พระปางดับทุกข์ไปตามเส้นทางในพื้นที่เขตยานนาวา - พิธีจำลองการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมได้ จึงเสี่ยงต่อสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศยกเลิกการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของกรุงเทพมหานครทั้งหมด กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันแม่” มอบวุฒิบัตรเชิดชูแม่ดีเด่นเขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมขนมหวานถิ่นยานนาวา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วม กิจกรรมจำนวน 250 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวม 260 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตทำขนมไทยโบราณ การประกวดแข่งขันของเด็กนักเรียน เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการคัดเลือกความเห็น จัดประชุมภายในหน่วยงาน และนำมาทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการ Yannawa Connect บริการช่องทางใหม่ ใส่ใจยานนาวา เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ในรูปแบบ Line@yannawa ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีข้อความตอบกลับได้อัติโนมัติทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว รวมทั้งมีช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ประกอบด้วยเมนูให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. มี Line@ยานนาวา จำนวน 1 บัญชี 2. ระยะเวลาการนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีนาคม - กรกฎาคม 2564 สถิติการใช้งาน Line@yannawa ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 จำนวนเพื่อน 273 คน จำนวนการส่งข้อความทั้งหมด 1049 ข้อความ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการ Yannawa Connect บริการช่องทางใหม่ ใส่ใจยานนาวา เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ในรูปแบบ Line@yannawa ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีข้อความตอบกลับได้อัติโนมัติทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว รวมทั้งมีช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ประกอบด้วยเมนูให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. มี Line@ยานนาวา จำนวน 1 บัญชี 2. ระยะเวลาการนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีนาคม - กรกฎาคม 2564 สถิติการใช้งาน Line@yannawa ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 27 มิถุนายน 2564 จำนวนเพื่อน 861 คน จำนวนการส่งข้อความทั้งหมด 1,855 ข้อความ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำโครงการ Yannawa Connect บริการช่องทางใหม่ ใส่ใจยานนาวา เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ในรูปแบบ Line@yannawa ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีข้อความตอบกลับได้อัติโนมัติทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว รวมทั้งมีช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ประกอบด้วยเมนูให้บริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. มี Line@ยานนาวา จำนวน 1 บัญชี 2. ระยะเวลาการนำไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่มีนาคม - กรกฎาคม 2564 สถิติการใช้งาน Line@yannawa ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 จำนวนเพื่อน 1,282 คน จำนวนการส่งข้อความทั้งหมด 1,202 ข้อความ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.00

100 / 100
2
36.00

0 / 0
3
58.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,640,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้่ว เป็นเงิน 38,840,130.77 บาท - คิดเป็นร้อยละ 14.09 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท 1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนีัครบทุกรายการ) - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 728,694.00 บาท - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 25 รายการ - อยู่ระหว่างจดทะเบียนรถ จำนวน 2 รายการ (กสพ.ส่งเอกสารให้เขต รถจยย. 30 พ.ย. 63, รถตู้ 16 ธ.ค. 63) 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ, รอลงนาม 2 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,709,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 98,320,967.23 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 35.66 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 273,434,013.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 157,442,305.00 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 57.58 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 237,440,513.11 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 233,955,764.20 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 98.53 หมวดเงินเดือนและค่่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 125,243,202.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 123,507,075.06 บาท (บวก เงินยืมเงินสะสมฯ เดือน ก.ค. - ส.ค.64) หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 32,835,806.73 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,835,806.73 บาท (บวก เงินยืมเงินสะสมฯ เดือน ก.ค. - ส.ค.64) โดยงบประมาณหมวดที่ 3-7 ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการหรือโอนงบประมาณไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลางได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29 ซึ่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานคำนวณการเบิกจ่ายในภาพรวมโดยนำงบประมารณคงเหลือที่ไม่สามารถโอนเข้างบกลางได้มาหักออกจากงบประมาณหลังปรับโอน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 42,442,495.99 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,938,968.13 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 6,279,769.84 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,279,769.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณหลังปรับโอน 3,676,404 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,676,404 บาท - ค่าที่ดิน งบประมาณหลังปรับโอน 10,669,308.16 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,669,308.16 บาท หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 6,425,615 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,159,095.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 9,889,337.28 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,889,337.28 บาท ทั้งนี้ จะทราบผลการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๑ - กฎหมาย๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 1.2 จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 1.3 เสนอการพัฒนาข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน ได้แก่ เรื่องทะเบียนพาณิชย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 2.1 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 2.2 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 - ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 3 - ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 เรียบร้อยแล้ว - นำข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว - เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ บนเว็ปไซต์ http://data.bangkok.go.th/

** สรุปผลการดำเนินงาน **