ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50060000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (10) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(10) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) (11) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(11) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน ตุลาคม 2561 , พฤศจิกายน 2561 , ธันวาคม 2561 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 744 ครั้ง , 720 ครั้ง , 744 ครั้ง รวม 2,208 ครั้ง เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

--เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.- 16.30 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน มกราคม 2562 , กุมภาพันธ์ 2562 , มีนาคม 2562 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 744 ครั้ง , 672 ครั้ง , 744 ครั้ง รวม 2,160 ครั้ง -เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.- 16.30 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน เมษายน 2562 , พฤษภาคม 2562 ,มิถุนายน 2562 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 720 ครั้ง ,744 ครั้ง , 720 ครั้ง รวม 2,184 ครั้ง -เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน บริเวณหน้าสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดช่องนนทรี จำนวน 1 นาย 2. โรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 1 นาย 3. โรงเรียนวัดคลองภูมิ จำนวน 1 นาย 4. โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 1 นาย 5. โรงเรียนวัดด่าน จำนวน 1 นาย 6. โรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 1 นาย 7. โรงเรียนอนุบาลมะลิวัลย์ จำนวน 1 นาย 8. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรหน้าสถานศึกษาดังกล่าว ช่วงเช้าเวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น.- 16.30 น. -เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยวันละ 3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น. และเวลา 19.00 น. และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน บริเวณจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1. ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี 2. ป้ายหยุดรถประจำทาง BRT วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 3. อุโมงค์ทางข้ามถนนพระรามทื่ 3 หน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา 4. ปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 เข้าซอย 20 เมตร 5. สวนหย่อมแยกถนนยานนาวาตัดสาธุประดิษฐ์ 6. ท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ 7. ทางเดินเลียบคลองตาเริก ข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 8. ป้ายหยุดรถประจำทาง ถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ในเดือน กรกฎาคม 2562 , สิงหาคม 2562 , กันยายน 2562 ได้ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย วันละ 3 ครั้งต่อจุด เวลา 08.00 น. เวลา 13.00 น.และเวลา 19.00 น. จำนวน 744 ครั้ง ,744 ครั้ง , 720 ครั้ง รวม 2,208 ครั้ง -เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด – วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 19.00 น.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (12) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(12) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะ เปิดทางน้ำไหลได้จำนวน 44 ครั้ง จำนวนคลองที่เข้าดำเนินการ 7 คลอง ก่อสร้างเขื่อน คสล.จำนวน 2 เขื่อน/ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำครบทั้ง 47 ซอย โดยวิธีจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะ เปิดทางน้ำไหลได้จำนวน 80 ครั้ง จำนวนคลองที่เข้าดำเนินการ 7 คลอง ก่อสร้างเขื่อน คสล.จำนวน 2 เขื่อน/ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำครบทั้ง 47 ซอย โดยวิธีจ้างเหมา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก้บขยะและกำขัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลจำนวน 30 ครั้ง ดำเนินการ 7 คลอง ก่อสร้างเขื่อน คสล. 2 เขื่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดเก้บขยะและกำขัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลจำนวน 20 คลอง จำนวน 125 ครั้ง ได้น้ำหนักขยะและวัชพืช รวม 50.5 ตัน - ก่อสร้างเขื่อน คสล. 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนคลองสวน งบประมาณ 1,838,300 บาท และเขื่อนคลองสาน งบประมาณ 2,205,800 บาท - ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ งบประมาณ 2,356,800 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
(15) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.19

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
95.19

100 / 100
4
95.19

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดสอบ O-NET ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสอบ Pre O-NET เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มให้แก่นักเรียนในแต่ละโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระเหว่างรอผลการสอบที่เป็นทางการจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นรายวิชา ดังนี้ -วิชาภาษาไทย = 54.97 - วิชาคณิตศาสตร์ = 37.64 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 40.64 - วิชาภาษาอังกฤษ = 41.76 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว จะได้ร้อยละความสำเร็จ ดังนี้ - วิชาภาษาไทย = 98.61 - วิชาคณิตศาสตร์ = 87.27 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 95.31 - วิชาภาษาอังกฤษ = 99.55 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ = 95.19 หากนำมาคิดคะแนนความสำเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน) รวมกับคะแนนพัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน) จะได้คะแนน ดังนี้ วิชาภาษาไทย = 2.47 - วิชาคณิตศาสตร์ = 1.75 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 2.41 - วิชาภาษาอังกฤษ = 2.49 รวมคะแนนของสำนักงานเขตยานนาวา = 9.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นรายวิชา ดังนี้ -วิชาภาษาไทย = 54.97 - วิชาคณิตศาสตร์ = 37.64 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 40.64 - วิชาภาษาอังกฤษ = 41.76 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคะแนนเป้าหมายตัวชี้วัดแล้ว จะได้ร้อยละความสำเร็จ ดังนี้ - วิชาภาษาไทย = 98.61 - วิชาคณิตศาสตร์ = 87.27 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 95.31 - วิชาภาษาอังกฤษ = 99.55 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ = 95.19 หากนำมาคิดคะแนนความสำเร็จรายวิชา (วิชาละ 2 คะแนน) รวมกับคะแนนพัฒนาการรายวิชา (วิชาละ 0.5 คะแนน) จะได้คะแนน ดังนี้ วิชาภาษาไทย = 2.47 - วิชาคณิตศาสตร์ = 1.75 - วิชาวิทยาศาสตร์ = 2.41 - วิชาภาษาอังกฤษ = 2.49 รวมคะแนนของสำนักงานเขตยานนาวา = 9.11

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1. เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 677 ราย ได้รับป้ายรับรอง 628 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.76 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 8 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 244 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 166 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 485 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 481 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.17) พบการปนเปื้อน 4 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.83) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 499 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 438 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 87.77) พบการปนเปื้อน 60 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 12.23) 5. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 9 ราย 6. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์อาหารครูหวี จำนวน 52 ราย 7. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด จำนวน 11 ราย 8. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 33 คน 9. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่บริษัท แอล วี เอฟ อิมพอร์ท จำกัด ( ร้าน BIRD ) จำนวน 8 ราย 10. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 35 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (21 ธันวาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562 ) 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 692 ราย ได้รับป้ายรับรอง 601 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.85 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหมjจำนวน 25 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 226 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 252 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 2,185 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 2,182 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 99.86) พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 0.14) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 779 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 756 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 95.09) พบการปนเปื้อน 23 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 4.91 ) 5. วันที่ 16 มกราคม 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ห้องประชุมฝ่ายสิ่งแวดล้อมละสุขาภิบาล จำนวน 11 ราย 6. วันที่ 17 มกราคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 2 มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 24 คน 7. วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพื้นที่เขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน (575 ) 8. เดือนมกราคม 2562 เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน จำนวน 127 ตัวอย่าง (ค่าตัวอย่าง 3,400) 9. วันจันทร์ที่ 28 มกราคม ๒๕61 เวลา 13.00 - 16.00 น. จัดอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลตลาดแก่ผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาด พื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 182 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ร้านอาหารบ้านกลางน้ำ 2 จำนวน 24 ราย 11. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ร้านอาหาร KFC ดิอัพพระราม 3 จำนวน 39 ราย 12. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 23 คน 13. เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน จำนวน 145 ตัวอย่าง (ค่าตัวอย่าง 3,630) 14. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ที่ร้านโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำนวน 24 ราย 15. วันที่ 11 มีนาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยสำนักอนามัย มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 78 คน 16. วันที่ 14 มีนาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา ณ ห้องประชุมชั้น 4 มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 21 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (21 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2562 ) 1. เดือนพฤษภาคม 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 701 ราย ได้รับป้ายรับรอง 649 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.58 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 20 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 66 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 66 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 600 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 600 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 250 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 232 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 92.80) พบการปนเปื้อน 18 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 7.20) 5. เดือน มีนาคม-เมษายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 110 คน 6. เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 3 คน 7. เดือนมิถุนายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 7 คน 8. ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน วันที่ 4-20 มิถุนายน 2562 จำนวน 24 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ( 21 มิถุนายน - 5 กันยายน 2562 ) 1. เดือนกันยายน 2562 สถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 692 ราย ได้รับป้ายรับรอง 683 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.70 1.1 ขอรับป้ายรับรองฯ รายใหม่ จำนวน 37 ราย 1.2 ขอต่ออายุป้ายรับรองฯ จำนวน 106 ราย 2. การปฏิบัติงานตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 109 ราย 3. การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 805 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 805 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 4. การตรวจหาจุลินทรีย์ จำนวน 525 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 456 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 86.85) พบการปนเปื้อน 69 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 13.15) 5. วันที่ 21 มิถุนายน – 5 กันยายน 2562 จัดทดสอบประเมินความรู้การสุขาภิบาลอาหาร ที่สำนักงานเขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการอบรม/ทดสอบ จำนวน 37 คน ผ่าน จำนวน 36 คน 6. จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพื้นที่เขตยานนาวา วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จำนวน 27 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (14) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
(14) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) (16) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(16) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
78.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 5 ราย / 24/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 4 ราย รวมผลการดำเนินการทั้งสิ้น 9 ราย / 25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการดำเนินการประจำเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ราย รวมผลการดำเนินการทั้งสิ้น 12 ราย ฝ่ายทะเบียน :รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) รวมทั้งสิ้น 11 ราย ดังนี้ 24/10/2561 : 1.เสนออนุมัติโครงการ 2.ตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างและสภาพบ้าน 3.กำหนดเลขหมายประจำบ้าน 4.ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 2 หลัง 23/11/2561 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 พ.ย.2561 จำนวน 6 ราย 25/12/2561 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธ.ค.2561 จำนวน 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียน :รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2562) รวมทั้งสิ้น 11 ราย ดังนี้ 25/01/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ม.ค.2562 จำนวน 4 ราย 25/02/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ก.พ.2562 จำนวน 3 ราย 23/03/2562 : ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มี.ค.2562 จำนวน 4 ราย รวม 2 ไตรมาส 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ครบถ้วนทุกเดือน ในเดือน เมษายน 2562 จำนวน 5 ราย ,เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 8 ราย , เดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 5 ราย รวมไดรมาสที่ 3 จำนวน 18 ราย -ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาติให้มีการก่อสร้างครบถ้วนทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการลงจุดครบทุกราย -ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 ราย, เดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 5 ราย, วันที่ 1-13 กันยายน 2562 จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (17) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(17)  ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 2 โครงการได้แก่โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและโครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 2 โครงการดังนี้ 1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจำนวน 2 โครงการดังนี้ 1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำแผนพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สำเร็จจำนวน 9 ชุมชน จากชุมชนทั้งหมด 18 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 ดังนี้ 1) ชุมชนโรงสี 2) ชุมชนวัดช่องลม 3) ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา 4) ชุมชนซอยสรรค์สุข 5) ชุมชนคาลเท็กซ์ 6) ชุมชนโสณมัย- อร่ามดวง 7) ชุมชนปรีชา1 8) ชุมชนเศตะพราหมณ์ 9) ชุมชนบัวหลวง ทั้ง 9 ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และส่งแผนพัฒนาชุมชนให้สำนักพัฒนาสังคมแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวา ที่ กท 4510/004851 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (18) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(18) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :93.08

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
93.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 5 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 20 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 75 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ร้อยละ 93.08 ของประมาณการที่สำนักการคลังกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) (19) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(19) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด

หน่วยนับ :ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินและส่งได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และขอยกเลิกตัวชี้ัวัด ตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชีัวัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สยป.ได้มีหนังสือยกเลิกตัวชี้ัวัด ตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชีัวัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต ซึ่งสำนักงานเขตยานนาวาสามารถจัดทำและส่งงบการเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สยป.ได้มีหนังสือยกเลิกตัวชี้ัวัด ตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชีัวัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต ซึ่งสำนักงานเขตยานนาวาสามารถจัดทำและส่งงบการเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สยป.ได้มีหนังสือยกเลิกตัวชี้ัวัด ตามหนังสือ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/2490 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 เรื่อง ยกเลิกตัวชีัวัด "ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน" ในมิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ ตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขต ซึ่งสำนักงานเขตยานนาวาสามารถจัดทำและส่งงบการเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด