ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50100000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) 1.1 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.1 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :20.13

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.80

100 / 100
2
19.80

100 / 100
3
19.80

100 / 100
4
20.13

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายตั้งไว้ร้อยละ 12 = 736.64 ตัน/เดือน สามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดได้เท่ากับ 1,215 ตัน/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.2 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.2 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.94

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.33

100 / 100
2
6.33

100 / 100
3
6.33

100 / 100
4
5.94

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 เท่ากับ 1.17 ตัน/เดือน เขตสามารถจัดเก็บขยะอันตรายได้เท่ากับ 8.89 ตัน/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 03. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
03. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเทศกิจกำหนดได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 06. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
06. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพท้นที่เขตพระโขนง จำนวน 62 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กำหนดแผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขตและการจ้างเหมาฯ จำนวน 106 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดแผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขตและการจ้างเหมาฯ จำนวน 106 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดแผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขตและการจ้างเหมาฯ จำนวน 106 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
10. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
67.00

100 / 100
3
84.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 200 ราย ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 134 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 223 ราย ได้รับการตรวจปรเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 187

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีจำนวน 226 ราย ได้รับการตรวจปรเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 226

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 14. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
14. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการประกอบแบบ และใบประมาณราคาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้ สนย.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีแบบเช็ดลิสต์รายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ส่งให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีแบบเช็คลิสต์รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งให้สำนักการโยธา ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบพร้อมใบประมาณราคาส่งสำนักการโยธา ครั้งที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 17. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
17. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
96.50

100 / 100
4
96.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดเตรียมการเรียนการสอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รอผลการสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการสอบของนักเียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการสอบของนักเียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 20.1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
20.1  ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่  ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เดือนตุลาคม 2561 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย เดือนพฤศจิกายน 2561 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 ราย เดือนธันวาคม 2561 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย เดือนมีนาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 ราย เดือนพฤษภาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 18 ราย เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 9 ราย เดือนสิงหาคม 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 14 ราย เดือนกันยายน 2562 มีผู้มาขออนุญาตให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จำนวนทั้งสิ้น 0 ราย มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 0 ราย รวมทั้งสิ้น 23 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 20.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
20.2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 25 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 32 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 35 คำร้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 - เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 25 คำร้อง ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) จำนวน 25 คำร้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 21. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
21. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :58.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
58.14

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ประสานชุมชนเป้าหมายในพื้นที่เขตฯ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ชุมชนยังไม่มีการจัดทำแผนฯ เนื่องจากสพส.กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและจนท. ผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดให้ชุมชนเขตพระโขนงเข้าร่วมโครงการฯในรุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 11-12 พ.ค.2562 และให้สำนักงานเขตส่งแผนพัฒนาชุมชน ให้สพส.ในช่วงเดือน ก.ค.2652

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ชุมชนยังไม่มีการจัดทำแผนฯ เนื่องจากสพส.กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและจนท. ผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งกำหนดให้ชุมชนเขตพระโขนงเข้าร่วมโครงการฯในรุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 11-12 พ.ค.2562 และให้สำนักงานเขตส่งแผนพัฒนาชุมชน ให้สพส.ในช่วงเดือน ก.ค.2652

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนง มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 25 ชุมชน จากชุมชนที่มีทั้ง 43 ชุมชน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาชุมขนที่ได้ดำเนินการตส่งแผนพัฒนาชุมชน ให้สพส.ในช่วงเดือน ก.ค.2652

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 22.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่ สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
22.1 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่ สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :105.46

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.45

100 / 100
2
38.59

100 / 100
3
96.21

100 / 100
4
105.46

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2561) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 5,025,174.27 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ ประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 254,393.14 บาท ภาษีป้าย ประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 843,335.00 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 6,122,902.41 บาท /

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 มี.ค.62) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 61,300,962.11 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 2,223,901.89 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 4,900,816.32 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 68,425,680.32 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 28 มิถุนายน 2562) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 157,910,238.31 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 3,546,557.59 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 9,125,620.52 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 170,582,416.42 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 19 กันยายน 2562) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 173,533,861.29 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 3,746,476.42 บาท ภาษีป้าย จัดเก็บได้เป็นจำนวนเงิน 9,706,034.22 บาท รวมประเมินได้เป็นจำนวนเงิน 186,986,371.93 บาท /

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 22.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
22.2 ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.08

100 / 100
2
95.21

100 / 100
3
95.21

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 150,453.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.08 คงเหลือจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 224,930.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.92 - ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระผิดนัดผ่อนชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 357,411.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 357,411.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.21

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กำหนดแผนการดำเนินการ ยอดลูกหนี้ค้างชำระ ณ 1 ต.ค. 2561 จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ลูกหนี้มาชำระแล้ว จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 375,384.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 - ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระผิดนัดผ่อนชำระ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด