ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50190000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.14

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.06

100 / 100
3
9.13

100 / 100
4
14.14

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 755.41 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,906.05 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 3,442.10 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมปริมาณเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้กิ่งไม้ เดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 5,253.95 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.03

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.69

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.47

100 / 100
4
5.03

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.272 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 6.596 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2561- พฤษภาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 11.456 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย และจัดทำแบบรายงานปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 16.60 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามเป้าหมายที่กำหนด 1. มีการตรวจตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 2. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 3. จุดเสี่ยงได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 4. ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้งต่อวันต่อจุด 5. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลคดีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 17 จุด ดังนี้ 1.ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 4.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 5.ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลคดีอุบัติเหตุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัย จำนวน 17 จุด ดังนี้ 1.ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม 4.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด 5.ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่มีผลคดีอุบัติเหตุ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.35

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 16,902 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 60.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 26,342 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 26,342 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ - แผนงานสำนักงานเขตดำเนินการเอง 17 ซอย ความยาว 3,399 เมตร ดำเนินการได้ 17 ซอย ความยาว 3,399เมตร - จ้างเหมา 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร ดำเนินการได้ 22 ซอย ความยาว 10,145 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ขุดลอกคู/คลอง เปิดทางน้ำไหล - โดยแรงงานเขต 32 คลอง ความยาว 26,342 เมตร ดำเนินการได้ 26,342 เมตร - จ้างเหมา 1 คลอง ความยาว 1,500 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
94.00

100 / 100
2
98.39

100 / 100
3
97.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 622 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 584 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 622 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 612 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 635 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 616 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกน้อยมีทั้งหมด 643 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 643 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาการดำเนินการตามตัวชี้วัดกับสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดงานแบบเช็คลิด ครังที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการจัดส่งรายงานครั้งที่ 2 ทั้งนี้ได้สำรวจสถานที่จอดรถสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินการปรับเพิ่มให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน แบบรายการและใบประเมินราตา ครั้งที่ 3 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
83.90

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดสอบ o-net ขอฃนีกเรียนชั้น ป.6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

นักเรียนชั้น ป6 สอบเรียบร้อยแล้ว รอผลจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รอผลสรุปจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ, รวบรวมเอกสาร และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน, การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน (ทะเบียน) อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน ธันวาคม 2561 (ก.ย. - พ.ย. 61 รวม 9 จุด) (โยธา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน(ทะเบียน) อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน มีนาคม 2562 (ก.ย. 61- ก.พ. 62 รวม 23 จุด) (โยธา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอเลขหมายประจำบ้าน และเก็บข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้าน การกำหนดเลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องที่มีผู้ยื่นคำร้องขอลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน (การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ตั้งแต่เดือนต.ค.61-พ.ค.62 รวม 46 จุด)(ทะเบียน) อยู่ระหว่างการลงจุดแสดงตำแหน่งให้อนุญาตก่อสร้างอาคารเดือน มิถุนายน 2562 (ก.ย. 61- พ.ค. 62 รวม 56 จุด) (โยธา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ได้มีการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบรายงานผลทุกเดือน และจัดทำรายงานอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านทั้งหมด(ตามแบบ กสผ.2) และสรุปผลส่งสำนักผังเมืองเป็นรายเดือน ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งสิ้น 74 จุด (โยธา)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :76.19

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.05

100 / 100
2
73.81

100 / 100
3
76.19

100 / 100
4
76.19

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล่ว จำนวน 29 ชุมชน จากชุมชนในพืนที่่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล่ว จำนวน 31 ชุมชน จากชุมชนในพืนที่่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ เมื่อได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ตามแผนตรวจเยี่ยมชุมชน โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้ว จำนวน 32 ชุมชน จากชุมชนในพืนที่่เขตบางกอกน้อยทั้งหมด 42 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่เขต ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ เมื่อได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ตามแผนตรวจเยี่ยมชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.29

100 / 100
2
43.53

100 / 100
3
82.76

100 / 100
4
100.84

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 11,313,547.84 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 415,424.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,292,863.96 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินรวจำนวนทั้งสิ้น 93,140,670.55 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 470,3790.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 174,187,724.60 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 616,558.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 211,586,611.21 บาท 2.ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 5,770,116.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.07 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,069,308.82 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :95.07

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.60

100 / 100
2
7.76

100 / 100
3
10.17

100 / 100
4
95.07

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 415,424.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,292,863.96 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 470,379.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระได้เป็นเงินจำนวน 616,558.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.17 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,064,356.92 บาท)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเร่งรัดและจัดเก็บภาษีค้างชำระ ของภาษีทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้เป็นเงินจำนวน 5,770,116.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.07 ของภาษีค้างทั้งหมด (6,069,308.82 บาท)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน 1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด 2) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
1) จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
2) จัดทำงบการเงินครบถ้วนถูกต้อง

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากซ้ำซ้อนกับตัวชี้วัดมิติที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด