ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50290000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาศ 1 (20%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จำนวนทั้ง 2,074.12 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาศ 2 (50%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 จำนวนทั้ง 1,978.78 ตัน 5.รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 จำนวน 4,052.9 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาศ 3 (70%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 จำนวนทั้ง 1,706.7 ตัน 5.รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จำนวน 5,759.6 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (100%) ไตรมาศ 4 (100%) -รายงานการดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ก.ย. 62 จำนวนทั้ง 1,375.83 ตัน 5.รวมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 จำนวน 7,135.49 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.50

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (30%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 จำนวน 2.63 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 (65%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 62 จำนวน 2.43 ตัน ดังนั้นรวมการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 จำนวน 5.06 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 (85%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 จำนวน 9.08 ตัน ดังนั้นรวมการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จำนวน 14.14 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาส 4 (100%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี -ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ส.ค. 62 จำนวน 3.72 ตัน ดังนั้นรวมการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 - ส.ค. 62 จำนวน 17.86 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุเป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวัง และตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV 1 ครั้ง/เดือน =จำนวน 2 ครั้ง/เดือน กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV 1 ครั้ง/เดือน =จำนวน 2 ครั้ง/เดือน กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV 1 ครั้ง/เดือน =จำนวน 2 ครั้ง/เดือน กิจกรรมตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) =จำนวน 3 ครั้ง/วัน กิจกรรมการปฏิบัติงานอาสาจราจรตามแผนที่กำหนด =จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด กิจกรรมการจัดระเบียบการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามแผนที่กำหนด =จำนวน 18 ครั้ง/เดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 3 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 8 ซอย 3. ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทร ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ 25 ธ.ค 61 ดำเนินการได้ จำนวน 3 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 20 ซอย 3. ดำเนินการจ้างล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 20 ซอย 3. ดำเนินการจ้างล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 ซอย *

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-. จัดกิจกรรมขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คู 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานงานเขต จำนวน 20 ซอย 3. ดำเนินการจ้างล่างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยเหมาบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 ซอย จัดกิจกรรมรณะรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 4 ครั้ง 1. รณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงในคู คลองในพื้นที่ ชุมชนกิ่งจันทน์ วันที่ 9 ม.ค. 62 คูน้ำกิ่งจันทน์ 2. ให้ความรู้คนในชุมชนถึงผลเสียในการทิ้งขยะลงคู คลอง ชุมชนพระยานคร วันที่ 9 มี.ค. 62 คลองกรวย 3. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการเก็บขยะและการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนพระยานคร วันที่ 5 มิ.ย. 62 คลองกรวย 4. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการเก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนโรงน้ำแข็ง วันที่ 14 ส.ค. 62 คลองวัดยานนาวา *

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
91.55

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต ..281.. แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว ..281.. แห่ง - เดือนธันวาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร 4 ประเภท รวม 41 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต ..270.. แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว ..251.. แห่ง - เดือนมีนาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร 2 ประเภท รวม 79 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต 284 แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 260 แห่ง - เดือนมิถุนายน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหาร 57 แห่ง รวม 317 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต 336 แห่ง - ได้รับป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว 333 แห่ง - เดือนกันยายน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้วจำนวน 3 แห่ง กองสุขาภิบาลดำเนินการต่อป้ายฯแล้ว *** สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขต ที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีทั้งหมด 336 แห่ง แยกเป็นประเภท ดังนี้ 1. ร้านอาหาร จำนวน 293 แห่ง 2. มินิมาร์ท จำนวน 34 แห่ง 3. ตลาด จำนวน 5 แห่ง 4. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างรอการชี้แจงจากสำนักการโยธา และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / 24/12/2561 : วิศวกรโยธาปฏิบัติการเข้ารับการอบรมและได้กรอกแบบสอบถามครั้งที่ 1 แบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อส่งสำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 1. อยู่ระหว่างดำเนินการทำรายงานตามแบบ Checklist แบบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 กำหนดส่งแบบรายงาน ภายใรวันที่ 15 สิงหาคม 2562 2. อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำแบบก่อสร้างและรายการประกอบบแบบพร้อมใบเสนอราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 กำหนดส่งภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานเขตสำรวจเพื่อออกแบบและจัดทำแบบต่อไป เพื่อส่งข้อมูลไปยังสำนักการโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการออกแบบ จัดทำประมาณราคา และเอกสารพร้อม เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ O-net ในวันที่ 2 ก.พ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 ก.พ.62 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอผลคะแนนจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 ก.พ.62 คะแนนเฉลี่ยรวมได้ 9.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 ก.พ.62 คะแนนเฉลี่ยรวมได้ 9.27

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค.2561 จำนวน 4 เลขหมาย เดือน พ.ย.2561 จำนวน 4 เลขหมาย เดือน ธ.ค.2561 จำนวน 7 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 คิดเป็น 50 % -เดือนมกราคม 2562 จำนวน 3 เลขหมาย -เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6 เลขหมาย -เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 3 เลขหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เดือนเมษายน 2562 จำนวน 4 เลขหมาย -เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 41 เลขหมาย -เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 6 เลขหหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 730 เลขหมาย -เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2 เลขหมาย -เดือนกันยายน 2562 จำนวน 8 เลขหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกับทำแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้ความรู้กับประชาชนในหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในชุมชนพื้นที่เขตสาทรทั้ง 26 ชุมชน ในระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมกับทำแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้ความรู้กับประชาชนในหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรทั้ง 26 ชุมชน ในระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2562 พร้อมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมมการชุมชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตสาทรร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมกับเปิดเวทีวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้ความรู้กับประชาชนในหลักการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เขตสาทรทั้ง 26 ชุมชน ในระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 เพื่อใช้ชุมชนสามารถเขียนโครงการในการพัฒนาชุมชนได้อย่างน้อย 13 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน - จัดเวทีประชาคม สำรวจปัญหา/และความต้องการชองชุมชน - จัดทำแผนพัฒนาชุมชน - มีแผนพัฒนาชุมชน 13 แผน ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 2) ชุมชนบ้านมั่งคงสวนพลู จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 3) ชุมชนกิ่งจันทร์ จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 4) ชุมชนพระยานคร จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 5) ชุมชนโรงน้ำแข็ง จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 6) ชุมชนปู่เหลี่ยม จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 7) ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 8) ชุมชนชวนชื่น จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 9) ชุมชนดอนกุศลพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10) ชุมชนศรีสุริโยทัย จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11) ชุมชนมิตรสามัคคี จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 12) ชุมชนบ้านแบบ จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 13) ชุมชนแสงจันทร์ใน จัดทำแผนพัฒนาขุมชนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 -จัดทำโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตสาทรทราบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.22

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
95.76

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 15,877,000.70 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 241,572,490.91 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 471,754,100.06 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 502,738,957.08 บาท จากประมาณการ 3 ภาษี เป็นเงิน 492,630,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :62.17

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
47.37

100 / 100
3
49.34

100 / 100
4
62.17

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 4,929,748.87 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 35.71

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 6,539,243.41 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 47.37 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 6,844,60.55 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 49.34 (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท เป็นจำนวนเงิน 8,582,641.82 บาท จากหนี้ค้างชำระ 3 ภาษีทั้งสิ้น 13,805,679.28 บาท ชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.17 (ณ วันที่ 25 กันยายน 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบัญชีได้ยืนยันความถูกต้องของหน่วยงานแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด