ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50290000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :จำนวนฐาน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนฐาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส1 - เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน - จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสาทร - แต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - จัดส่งรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียแก่สำนักระบายน้ำ - จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการในการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ - จัดทำแผนสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาส 3 - ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครครบทุกสถานประกอบการตามรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - จัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและผลการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครและกรณีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายปิดกิจการได้ส่งหลักฐานแก่สำนักการระบายน้ำแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :19.16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

0 / 0
2
10.00

100 / 0
3
19.16

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาศ 1 (60%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค. - พ.ย. 62 ได้น้ำหนัก 1,966.964 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาศ 2 (10%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค.62 - มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 2,415.88 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 ( 19.16%) 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตสาทร ตามฝ่ายต่างๆ 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตามพื้นที่เขตสาทร 3.ภาคเอกชนขอรับบริจาคขยะอินทรีย์เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ 4.ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือ ต.ค.62 - พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 4185.41 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :8.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
8.00

100 / 0
3
8.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 (20%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 รวม 4.04 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 (8%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มี.ค.63 รวม 6.18 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ไตรมาส 2 (8%) -ดำเนินการจัดเกขยะอันตรายตามสถานที่ต่างๆ 1.อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2.อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ 3.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 4.อาคารแอ็ดคอตสาทร 5.อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 6.อาคารอมันตรา 7.ชุมชนต่างๆ 8.โรงแรมบันยันทรี 9.ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - พ.ค.63 รวม 10.1 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :35.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนออนุมัติโครงการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลและจำกัดวัชพื้ช

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลและกำจัดวัชพืชเสร็จตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลและกำจัดวัชพืชเสร็จตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลและกำจัดวัชพืชเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :74.46

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.33

100 / 100
2
74.46

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 - เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน - จัดทำแผนอนุมัติฎีกาตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้าง - สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 419 แห่ง แบ่งประเภทดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 366 แห่ง ตลาด จำนวน 5 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 44 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง - เดือนธันวาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้ ขอป้าย มอป. ดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 48 แห่ง ตลาด จำนวน 0 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 0 แห่ง รวมเดือนธันวาคม ขอป้าย มอป. จำนวน 54 แห่ง รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม ขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 169 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาส 2 เดือนมกราคม - มีนาคม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้ ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. ดังนี้ ร้านอาหาร จำนวน 138 แห่ง ตลาด จำนวน 0 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 4 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง รวมไตรมาส 2 เดือนมกราคม - มีนาคม ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. จำนวน 143 แห่ง รวมทั้งสิ้นเดือนตุลาคม – มีนาคม ส่งขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 312 แห่ง - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้ จำนวน 10 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต และการจ้างเหมาแล้วเสร็จเรียบร้อยตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงามเป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนงาน 1 คลอง คือ คลองวัดยานนาวา 2 ถนน คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรใต้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตามแผนงาน 1 คลอง คือ คลองวัดยานนาวา 2 ถนน คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสาทรใต้ โดยได้จัดกิจกรรมรักษาสภาพตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :146.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
146.44

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส ที่ 1 1.ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างทำชาดัดรูปเรือสำเภาวัดยานนาวาและจ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมเหล็กแขวน ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 350,990 บาท 2.ดำเนินการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 450,808 บาท 3.ดำเนินการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเอกชน) จำนวน 2 ที่ ได้แก่ 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ จำนวนพื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาศ ที่ 2 สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 วา สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 วา ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่2 3 งาน 66 วา ที่ว่างซอยโปร่งใจ 2 ไร่ 93 วา ที่ว่างซอยข้างห้างแม็คโคร สาทร ส่วนที่1 2 งาน 16 วา พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ 2 งาน 23 วา ที่ว่างซอยสาทร11แยก13 1 งาน 63 วา ที่ว่างซอยนางลิ้นจี่4 3งาน 60 วา ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้จำนวนทั้งหมด 306673.56 ตร.ม (98.33%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประเภทสวนหย่อมทั้งหมด 3 แห่ง 1.สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ 1 ไร่ 92 ตร.วา 2.สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ 3 งาน 93 ตร.วา 3.สวนหย่อมและลานออกกำลังกายกองพันสื่อสารที่ 1 รอ. 1 ไร่ 33 ตร.วา รวมทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 18 ตร.วา (146.44%)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสอบ O net ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - โรงเรียนวัดดอนและโรงเรียนวัดยานนาวาอยู่ระหว่างสอนเสริมทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชาที่จะใช้สอบ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 1 วัดดอน 51.67 34.60 40.83 45.90 2 วัดยานนาวา 50.29 33.96 40.58 35.57 สถิติระดับสำนักงานเขต 50.98 34.28 40.71 40.74 สถิติระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :59.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
48.00

100 / 0
3
59.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแจ้งผู้เสียภาษีเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความเข้าใจในในการเสียภาษีรูปแบบใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการเสียภาษีให้แก่ประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษีระดับของตัวชี้วัด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :59.50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
48.25

100 / 0
3
59.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งเตือนลูกหนี้ค้างชำระให้ทราบและชำระภาษีค้างชำระต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้ความรู้กับประชาชน โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ให้ความรู้กับประชาชน โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการค้างชำระภาษี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **