ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50360000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) เจรจา 1.1 การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
เจรจา 1.1 การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :116.74

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.94

100 / 100
2
43.90

100 / 100
3
73.32

100 / 100
4
116.74

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในรอบไตรมาสแรกระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดังนี้ - คัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมคัดแยกขยะ พบผู้นำ เปิดเวที - วิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมคัดแยกขยะ - เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ - ส่งเสริมการแยกใบไม้ เศษอาหารหมักปุ๋ย - ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ - แนะนำการคัดแยกเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ - ส่งเสริมเศษผักผลไม้ ส่งเขตทำปุ๋ย - รณรงค์ปลอดโฟม - รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก - ตั้งจุดรับขยะอันตราย จัดเก็บตรงเวลา - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวลาเก็บ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ดังนี้ - คัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมคัดแยกขยะ พบผู้นำ เปิดเวที - วิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมคัดแยกขยะ - เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ - ส่งเสริมการแยกใบไม้ เศษอาหารหมักปุ๋ย - ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ - แนะนำการคัดแยกเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ - ส่งเสริมเศษผักผลไม้ ส่งเขตทำปุ๋ย - รณรงค์ปลอดโฟม - รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก - ตั้งจุดรับขยะอันตราย จัดเก็บตรงเวลา - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวลาเก็บ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ดังนี้ - คัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมคัดแยกขยะ พบผู้นำ เปิดเวที - วิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมคัดแยกขยะ - เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ - ส่งเสริมการแยกใบไม้ เศษอาหารหมักปุ๋ย - ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ - แนะนำการคัดแยกเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ - ส่งเสริมเศษผักผลไม้ ส่งเขตทำปุ๋ย - รณรงค์ปลอดโฟม - รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก - ตั้งจุดรับขยะอันตราย จัดเก็บตรงเวลา - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวลาเก็บ หมายเหตุ มูลฝอยที่คัดแยกระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ได้ปริมาณ 3,980.85 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ดังนี้ - คัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ - ส่งเสริมคัดแยกขยะ พบผู้นำ เปิดเวที - วิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมคัดแยกขยะ - เคาะประตูบ้านแนะนำการคัดแยกขยะ - ส่งเสริมการแยกใบไม้ เศษอาหารหมักปุ๋ย - ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ - แนะนำการคัดแยกเศษอาหารเลี้ยงสัตว์ - ส่งเสริมเศษผักผลไม้ ส่งเขตทำปุ๋ย - รณรงค์ปลอดโฟม - รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก - ตั้งจุดรับขยะอันตราย จัดเก็บตรงเวลา - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวลาเก็บ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) เจรจา 1.2 การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษเป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
เจรจา 1.2 การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :101.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.42

100 / 100
2
38.79

100 / 100
3
83.57

100 / 100
4
101.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดไตรมาสแรกระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 เป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive เพื่อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive เพื่อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปริมาณดังนี้ั 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 1,170 กก. 2. ถ่ายไฟฉาย ได้ปริมาณ 310 กก. 3. ภาชนะบรรจุเคมี ได้ปริมาณ 3,030 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 3,330 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive เพื่อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ได้ปริมาณดังนี้ั 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 3,820 กก. 2. ถ่ายไฟฉาย ได้ปริมาณ 1,640 กก. 3. ภาชนะบรรจุเคมี ได้ปริมาณ 4,595 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 6,460 กก. 5.อื่นๆ ได้ปริมาณ 375 กก. รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 16,890 กก. ** 3 ** 83.57

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดเป็นประจำทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive เพื่อให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ได้ปริมาณดังนี้ 1. หลอดไฟ ได้ปริมาณ 4,320 กก. 2. ถ่ายไฟฉาย ได้ปริมาณ 1,740 กก. 3. ภาชนะบรรจุเคมี ได้ปริมาณ 6,425 กก. 4. ซากผลิตภัณฑ์ ได้ปริมาณ 6,610 กก. 5.อื่นๆ ได้ปริมาณ 1,375 กก. รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 20,470 กก. ** 4 ** 101.29

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) เจรจา 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เจรจา 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกตรวจตราเฝ้าละวัง2 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.โครงการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว) (จุดเสี่ยงภัยเพื่อการเกิดอาชญากรรม) 11 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตู้เขียว วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 682 คร้ัง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ เฉลี่ยร้อยละ 85.00 2.โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (จุดเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยทางถนน) หน้าโรงเรียน 8 แห่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบ้ติหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใช้รถใช้ถนน วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด เฉลี่ยร้อยละ 83.33 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยในพื้นที่เปลี่ยว) 1 เส้นทาง วันละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 186 ราย ผู้ใช้บริการทั้งหมด 8 ราย เฉลี่ยร้อยละ 87.50

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) เจรจา 4. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติเป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เจรจา 4. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืช ในคู คลอง พื้นที่เขตจอมทอง ตามแผนฯ และจัดทำรายงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ลอกท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต จำนวน 68 ซอย ความยาว 26,347 ม. - ดำเนินการแล้วเสร็จ 68 ซอย ความยาว 26,347 ม. - ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 100 % เป้าหมายลอกท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา 48 ซอย ความยาว 40,574 ม. - ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 100 % - เป้าหมายเปิดทางน้ำไหลคูคลองลำกระโดงแรงงานเขต จำนวน 98 แห่ง ความยาว 63,771 ม. - ดำเนินการขุดลอกได้ 85 คลอง ความยาว 57,911 ม. เป้าหมายเปิดทางน้ำไหลคูคลองลำกระโดงโดยการจ้างเหมา จำนวน 8 แห่ง ความยาว 3,695 ม. - ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกครบ 8 คลอง ความยาว 3,695 ม. (ครบ 100 %) การดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดคูคลองในชุมชน -เป้าหมายจำนวน 1 แห่ง สามารถดำเนินการได้ 4 ครั้ง การดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชน -เป้าหมายจำนวน 10 แห่ง/เดือน สามารถดำเนินการได้ 10 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) เจรจา 3.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัยเป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
เจรจา 3.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.50

100 / 100
2
95.50

100 / 100
3
96.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตจอมทอง เพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดีของกรุงเทพมหานคร จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับป้ายรับรอง จำนวน 244 ราย จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 233 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตจอมทอง เพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดีของกรุงเทพมหานคร จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับป้ายรับรอง จำนวน 244 ราย จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 233 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตจอมทอง เพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับดีของกรุงเทพมหานคร จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับป้ายรับรอง จำนวน 244 ราย จากสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 234 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สถานประกอบการอาหาร ตลาด มินิมาร์ท และซูเปอร์มาเก็ต รวมทั้งหมด 247 แห่ง ประกอบด้วยตลาด 13 แห่ง ซูเปอร์มาเก็ต 1 แห่ง มินิมาร์ท 84 แห่ง ร้านอาหาร 149 แห่ง ได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) เจรจา 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรเป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
เจรจา 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกแบบรายการของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบเสนอราคาเพื่อขอจัดสรรงบประมาณให้สำนักการโยธา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) เจรจา 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคนเป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เจรจา 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :95.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
95.51

100 / 100
4
95.51

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โรงเรียนจัดติวนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 2. แจ้งการดำเนินการตัวชี้วัดของสำนักงานเขตร่วมกับโรงเรียน 3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดสอนเสริมแบบเข้ม ชั้น ป.6 และ ม.3 วันเสาร์ ระหว่างเดือน พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 จำนวน 10 วัน 4. ประชุมกรรมการจัดทำข้อสอบ PRE O-NET ระดับเขต 5. จัดสอบ PRE O-NET ระดับเขต และ ระดับสำนักการศึกษา 6. อยู่ระหว่างจัดสอนเสริมแบบเข้มตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โรงเรียนดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 แล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 62 2. นักเรียนทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ 2 ก.พ. 62 ชั้น ม.3 วันที่ 2 - 3 ก.พ.62 3. โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการสอบ ONET เพื่อส่งเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามผลและสรุปผลสอบ O-NET จากสำนักการศึกษา และคำนวนคะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ รายงานให้ผู้อำนวยการเขตจอมทองทราบ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562 สรุปผลคะแนน ดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 2 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 7.66 - คะแนนพัฒนาการรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 0.5 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 1.00 รวมคะแนนเขต ชั้น ป.6 = 8.66 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 2 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 7.62 - คะแนนพัฒนาการรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 0.5 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 1.00 รวมคะแนนเขต ชั้น ม.3 = 8.62 ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวชี้วัด O-NET ระดับเขต = 8.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ติดตามผลและสรุปผลสอบ O-NET จากสำนักการศึกษา และคำนวนคะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ รายงานให้ผู้อำนวยการเขตจอมทองทราบ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562 สรุปผลคะแนน ดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 2 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 7.66 - คะแนนพัฒนาการรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 0.5 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 1.00 รวมคะแนนเขต ชั้น ป.6 = 8.66 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 2 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 7.62 - คะแนนพัฒนาการรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 0.5 คะแนน รวม 4 วิชา ผลคะแนนที่ได้ = 1.00 รวมคะแนนเขต ชั้น ม.3 = 8.62 ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวชี้วัด O-NET ระดับเขต = 8.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) เจรจา 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวมเป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจรจา 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตตามแบบรายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 8 หลัง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 15 หลัง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จำนวน 17 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานผลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขตตามแบบรายงานที่สำนักผังเมืองกำหนด (ผมร.1) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 16 หลัง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 14 หลัง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 จำนวน 19 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 8 หลัง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 19 หลัง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 จำนวน 26 หลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 10 หลัง -ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 13 หลัง -ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) เจรจา 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาลเป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
เจรจา 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :80.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
80.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดส่งคณะกรรมการชุมชนเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเสร็จเรียบร้อย จำนวน 3 ชุมชน และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 22 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตจอมทอง มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบ จำนวนทั้งสิ้น 50 ชุมชน โดยได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 40 ชุมชน หรือคิดเป็นร้อยละ 80

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) เจรจา 9.1 การจัดเก็บภาษี 3 ประเ่ภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจรจา 9.1 การจัดเก็บภาษี 3 ประเ่ภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :85.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 25 ธ.ค.61 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,115,125.56 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 39,623.29 บาท ภาษีป้าย 289,439.20 บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 4,444,188.05 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยอดจัดเก็บตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 57,644,234.85 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 721,112.79 บาท ภาษีป้าย 4,026,716.36 บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 62,392,064.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยอดจัดเก็บตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 28 มิ.ย.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 103,744,683.59 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,227,322.69 บาท ภาษีป้าย 8,184,117.36 บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 113,456,123.64 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดจัดเก็บตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 20 ก.ย.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 116,790,912.16 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 1,388,493.31 บาท ภาษีป้าย 8,870,755.96 บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 127,050,161.43 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) เจรจา 9.2 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจรจา 9.2 การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :41.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
23.00

100 / 100
3
36.00

100 / 100
4
41.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 25 ธ.ค.61 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 457,078.37 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 3,071.80 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ - บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 460,150.17 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 25 มี.ค.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,103,277.67 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 5,267.67 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ - บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 1,108,545.34 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 28 มิ.ย.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,746,959.11 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 11,440.53 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ - บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 1,758,399.64 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 20 ก.ย.62 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,973,522.63 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 12,809.60 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดค้างชำระ - บาท รวมทั้ง 3 ภาษี 1,983,332.23 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) เจรจา 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจรจา 10. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด)

หน่วยนับ :ภายในเดือน พ.ย. 2561

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภายในเดือน พ.ย. 2561)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด และส่งให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) เจรจา 10. ความสำเร็จของการทำงบการเงิน (จัดทำงบการเงินถูกต้องและครบถ้วน)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
เจรจา 10. ความสำเร็จของการทำงบการเงิน (จัดทำงบการเงินถูกต้องและครบถ้วน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำงบการเงินถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนดเวลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนดเวลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนดเวลา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำงบการเงินถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนดเวลา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด