ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50320000

Home Home SED

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :63.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
63.00

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เทียบผลสำเร็จจากความก้าวหน้าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการเป็นผลสำเร็จแล้ว 3 ตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 6 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวนทางลาด และสะพานข้าม ที่ได้ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ( 6 จุด) 2. . ร้อยละของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้มป่อย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ และความสะอาด ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (24 ราย) 3. ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำเมื่อจบโครงการดีขึ้น (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งน้ำตรวจทุกไตรมาส) 4. ไม่มีปัญหาขยะและวัชพืช (อยู่ระหว่างดำเนินการโดยจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง และคอยจัดเก็บทุกสัปดาห์) 5. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จโดยดำเนินการไปแล้ว 10 กิจกรรม 6. จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียนโครงการส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!! (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผลเป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
99.79

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตุลาคม 62 - พฤษภาคม 63 1. จำนวนเรื่องทั้งหมด 633 เรื่อง 2. จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง 633 เรื่อง 3. จำนวนเรื่องที่แล้วเสร็จภายในเดือน (5 ประเภทเรื่องตามตัวชี้วัด) 383 เรื่อง 4. จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ 383 เรื่อง 5. ส่งรายงานประจำเดือนภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :89.04


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
89.04

100 / 100
3
89.04

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รอบที่ 1 ได้คะแนน 4.452/5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รอบที่ 1 ได้คะแนน 4.452/5 อยู่ระหว่างประมวลผลคะแนนรอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **