ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50270000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

(1) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

85 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลของสำนักงานเขต ในระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 4.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จตามแผน จำนวน 22 รายการ ดังนี้ 1. subdist 2. ข้อมูลมูลนิธิกู้ภัย 3. ข้อมูลปลอดยาเสพติด 4. ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด 5. district 6. ข้อมูลอาคาร 7. ไฟส่องสว่าง 8. ข้อมูลรวมกลุ่มกิจกรรม 9. ข้อมูลการท่องเที่ยว 10. ข้อมูลป้าย 11. ข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 12. ข้อมูลแหล่งน้ำ 13. com_library 14. ข้อมูลสะพาน 15. ข้อมูลชักลากขยะ 16. ข้อมูลถนน 17. ข้อมูลน้ำเสีย_สถานประกอบการ 18. ข้อมูลOTOP 19. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 20. sport_ 21. ข้อมูลวินจักรยานยนต์ 22. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **