ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) 5. มีการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5. มีการเผยแพร่งานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลงานด้านต่างประเทศและสำรวจความต้องการของหน่วยงานและส่วนราชการของกทม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างทำรายงานสรุปผลโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ดำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การในต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อีกทั้งได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศของสกต. แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครแล้ว 1 ชุด และกำลังดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 - 3 เพื่อนำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2 (หัวข้อ องค์การที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก) ไปยังหน่วยงานกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ซึ่งสอบถามไปยังหน่วยงานอื่นถึงการติดต่อประสานงานและการให้บริการของสำนักงานการต่างประเทศ และนำมาเวียนแจ้งส่วนราชการในสำนักงานการต่างประเทศเพื่อทราบและนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(2) 8. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
8. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
18.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการเยือนกรุงปักกิ่งและจังหวัดฟูกูโอกะเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกเยาวชนแต่ละโครงการเรียนร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประสานกำหนดการใหม่กับเมือง โดยชะลอโครงการทุกโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอโครงการทุกโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เยาวชนโครงการเยือนกรุงปักกิ่งและจังหวัดฟูกูโอกะนำความรู้มาเผยแพร่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(3) 6. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
6. จำนวนเครือข่ายด้านพหุวัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สร้างเครือข่ายฯกับกรุงโซล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ชะลอโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ชะลอโครงการจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะคลี่คลาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สร้างเครือข่ายฯกับกรุงโซลสำเร็จ 1 เครือข่าย ส่วนโครงการอื่นยกเลิกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(4) 2.ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
2.ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงาน International Friendship Cities Trade Fair และจับคู่ธุรกิจในการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายจำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจ จำนวน 5 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ จำนวน 5 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจำหน่าย รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (ระดับ 3) - ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมงาน International Friendship Cities Trade Fair และจับคู่ธุรกิจในการประชุมเมืองมิตรภาพเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (Shandong International Friendship Cities for Cooperation and Development) เมื่อวันที่ 13-18 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายจำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจ จำนวน 5 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 4. ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานเขตเป้าหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
4. ความสำเร็จในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสำนักงานเขตเป้าหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :สำนักงานเขต

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยูระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดและประสาน สำนักงานเขตเป้าหมายในการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการเผยแพร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เผยแพร่ข้อมูล 6 สำนักงานเขตเป้าหมาย และข้อมูลการให้บริการสาธารณะลงเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(6) 1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
1. ความสำเร็จของการเชื่อมโยงโอกาสจากงานด้านการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดหาและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากต่างประเทศในด้านการพัฒนาเมืองรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำสู่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เมือง/ประเทศ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เมือง/ประเทศ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์และกรุงนูร์-สุลต่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 2 โครงไการ ได้แก่ กรุงอูลานบาตอร์ กรุงกวางโจว กรุงโซลและนครเซี่ยงไฮ้ ส่วนโครงการอื่น ๆ ชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 6 โครงการ ส่วนโครงการอื่น ๆ ชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 6 โครงการ ผลสำเร็จจำนวน 7 เมือง (5 ประเทศ) ได้แก่ - จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี - นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน - นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน - เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน - กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย - กรุงนูร์-สุลต่าน ประเทศคาซัคสถาน ส่วนโครงการอื่น ๆ ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชท้อไวรัสโควิด-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3. ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะจากองค์ความรู้ต่างประเทศให้กับผู้บริหารระดับสูงรายไตรมาส

หน่วยนับ :ไตรมาส

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไตรมาส)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสแรกแล้ว 6 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะผู้บริหารไตรมาสอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 4 ไตรมาสแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) 7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารงานด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา และเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการ TOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสร็จสิ้นประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างงานจัดทำระบบฯ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บริษัทผู้รับจ้างประสานรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บริษัทผู้รับจ้างงานได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และสำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด