ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 04160000

Home Home SED


มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(1) 13. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับเมืองในต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด
13. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับเมืองในต่างประเทศ

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คณะทำงานฝ่ายกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะประสานการรับข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาตลอดปี 2561 เพื่อจังหวัดฟูกูโอกะจะได้ดำเนินการส่งรายงานให้ไจก้าและขอรับการสนับสนุนในปีถัดไป ฝ่ายกรุงเทพมหานครออกประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรม PLC ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจด้านการสาธารรสุขของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฏาคม 2562 ณ กรุงโซล และนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี - ฝ่ายกรุงเทพมหานครประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในกลุ่มกรุงเทพกลาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลโครงการ โดยฝ่ายจังหวัดฟูกูโอกะนำทีม จำนวน 5 คนเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562 เพื่อติดตามและสังเกตุกาณ์การขยายผลโครงการ โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกปฏิบัติมาร่วมให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขเป้าหมาย ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฏาคม 2562 ณ กรุงโซล และนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เรียบร้อยแล้ว มีรายงานการเดินทาง 1 ฉบับ -โครงการ PLC มีการรายงานการประสานงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(2) 6. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
6. ร้อยละของการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :47.06

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
52.00

100 / 100
4
47.06

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง เผยแพร่ประสบการณ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 3 โครงการ (ฟูกูโอกะ ปักกิ่ง จาการ์ตา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนฯ 7 โครงการ (โซล แตกู เซี่ยงไฮ้ ไอจิ เฉิงตู ชานตง และเมืองอื่น ๆ )

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการติดตามการนำความรู้เรื่องการไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศมาประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ และดำเนินการโครงการพัฒนาเยาวชนฯ ได้แก่ แต่กู เฉิงตู ชานตง ฯลฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(3) 7. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
7. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับต่างประเทศ

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการต้อนรับคณะเยาวชนกรุงโซลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานงานกับเมืองอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงอูลานบาตอร์ และเมืองต้าเหลียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การประสานข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันกำหนดการดำเนินโครงการกับเมืองในการดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(4) 1. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจระดับสากล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจระดับสากล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :58.54

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
27.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
58.54

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือการกำหนดหลักสูตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น Japan External Trade Organization เพื่อสนับสนุนวิทยากรในการอบรม และได้รับเงินประจำงวดสำหรับการดำเนินโครงการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง รวมถึงดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการ หมายเหตุ: ผลงานที่ทำได้อยู่ระหว่างการสรุปผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการเพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเรียบร้อยแล้ว สรุปผลที่ผู้ประกอบการการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 58.536

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) 8. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
8. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์และแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบการเข้าร่วมนิทรรศการขององค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hongkong Trade Development Council: HKTDC)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เข้าร่วมนิทรรศการขององค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hongkong Trade Development Council: HKTDC)เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 9. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
9. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

หน่วยนับ :อย่างน้อย 7 ผลิตภัณฑ์ ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :57.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย 7 ผลิตภัณฑ์ ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
57.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานกับเมืองปูซานและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงาน Global Gathering ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำผลิตภัณฑ์จำนวน 80 ผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์และจำหน่ายในงาน Global Gathering ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 12. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
12. จำนวนรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศ

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์การ UCLG ASPAC ในการจัดการประชุม ASEAN Mayors Forum 2019 ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ United Nations Conference Centre

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดการประชุม ASEAN Mayors Forum 2019 ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ United Nations Conference Centreเรียบร้อยแล้ว มีรายงานผลการดำเนินโครงการจำนวน 1 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(8) 2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
2. มีโครงการ/แผนงานเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือกับเมือง องค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต

หน่วยนับ :โครงการ/แผนงาน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/แผนงาน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ Prosperity fund Future Cities ขั้นสุดท้าย และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแก้ไข MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา และอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานหารือกับ สอท.แคนาดาเพื่อกำหนดช่วงเวลาและเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับ PPP แก่หน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- พิจารณา MOU โครงการ Prosperity fund Future Cities เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประมูลผู้ดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแก้ไข MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา - ร่วมกับสอท.แคนาดาในการให้ความรู้เกี่ยวกับ PPP แก่หน่วยงานของ กทม. ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- พิจารณา MOU โครงการ Prosperity fund Future Cities เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอประมูลผู้ดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการแก้ไข MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา - อยู่ระหว่างประสานกับสอท.แคนาดาเกี่ยวกับ PPP ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- พิจารณา MOU โครงการ Prosperity fund Future Cities เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินโครงการในกรุงเทพมหานคร่วงปลายปี 2562 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการลงนาม MOU เมืองอัจฉริยะกับกรุงเวียนนา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเมือง - อยู่ระหว่างประสานกับสอท.แคนาดาเกี่ยวกับ PPP ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 3. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมือง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานต่างประเทศเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเมือง

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินการด้านการต่างประเทศของหน่วยงานกทม. ในด้านต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เวียนแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 และร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศฯ ที่ปรับแก้ตามมติของคณะกรรมการฯแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเวียนแจ้งแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยการส่งผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมสัมมนา/อบรมเพื่อนำเสนอ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพในด้านที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) 10. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
10. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ

หน่วยนับ :จำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประสานงานและเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบกำหนดวันจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง สำนักงานการต่างประเทศออกหนังสือเชิญไปยังสำนักงานการต่างประเทศเมืองพี่เมืองน้องและแจ้งกำหนดการจัดงาน จัดทำคำสั่งสำนักงานการต่างประเทศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับเตรียมการประกาศการจ้างและเตรียมเสนอผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(11) 4. ความสำเร็จในการจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมืองหลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4. ความสำเร็จในการจัดประชุมกับผู้นำเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของเมืองหลวงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการเตรียมการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 และการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กรุงเทพมหานครมีแผนความร่วมมือกับเมืองหลวงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
5. มีแบบพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
3.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานการต่สงประเทศ เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model เพื่อออกแบบพัฒนาสมรรถนะของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะของนักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อจัดหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม และจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro 21st Competency Model

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะของตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ตามแบบ BMA Pro21st Competency Model

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 11. จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
11. จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :40.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
44.00

100 / 100
3
57.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการเดินทางเยือนนครอู่ฮั่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรายงานโครงการให้การต้อนรับคณะฯ เมืองปอร์โตและมณฑลชานตง และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอื่น ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการเดินทางเยือนนครอู่ฮั่น เมืองปอร์โต และเมืองต้าเหลียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการอื่น ๆ อีก 4 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด