ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 22000000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (723.48 ตันต่อวัน)

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :11.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (723.48 ตันต่อวัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
9.00

100 / 100
3
9.69

100 / 100
4
11.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการประจำไตรมาสที่ 1/2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ รวม 87,978.48 ตัน เฉลี่ย 592.72 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ รวม 148,690.44 ตัน เฉลี่ย 701.37 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ รวม 270,215.77 ตัน เฉลี่ย 806.61 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (1,030 ตัน)

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.51


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (1,030 ตัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60

100 / 100
2
2.10

100 / 100
3
3.71

100 / 100
4
5.51

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เท่ากับ 124 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เท่ากับ 433.22 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 766.31 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 เท่ากับ 1,136 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (389 แห่ง)

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (389 แห่ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.50

100 / 100
4
15.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแผนการลงพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย ครบ 339 แห่ง อยู่ระหว่างเพิ่มชุมชนฯ เขตละ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย ครบ 339 แห่ง อยู่ระหว่างเพิ่มชุมชนฯ เขตละ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย 389 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยนำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยนำเข้ากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (10,211 ตันต่อวัน)

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :-0.11


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (10,211 ตันต่อวัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
-0.88

100 / 100
2
-0.07

100 / 100
3
0.46

100 / 100
4
-0.11

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอย ต.ค. 61 เท่ากับ 10,800.01 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย พ.ย. 61 เท่ากับ 10,433.93 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย เฉลี่ย 10,619.97 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.88

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอย ธ.ค. 61 เท่ากับ 10,273.97 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย ม.ค. 62 เท่ากับ 10,429.21 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย ก.พ. 62 เท่ากับ 10,753.95 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอย มี.ค. 62 เท่ากับ 10,389.77 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย เม.ย. 62 เท่ากับ 10,271.98 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย พ.ค. 62 เท่ากับ 10,491.25 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย เฉลี่ย 10,478.18 ตัน/วัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอย มิ.ย. 62 เท่ากับ 10,642.54 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย ก.ค. 62 เท่ากับ 10,528.30 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย ส.ค. 62 เท่ากับ 10,916.43 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอย เฉลี่ย 10,538.09 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.11

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (2661.97 ตันต่อวัน)

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :11.25


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (2661.97 ตันต่อวัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
9.40

100 / 100
3
10.07

100 / 100
4
11.25

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการประจำไตรมาสที่ 1/2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกรวม เฉลี่ย 2,604.23 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกรวม เฉลี่ย 2,681.46 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกรวม เฉลี่ย 2,995.22 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละจำนวนชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (359 แห่ง)

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (359 แห่ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.50

100 / 100
4
15.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแผนการลงพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย ครบ 339 แห่ง อยู่ระหว่างเพิ่มชุมชนฯ เขตละ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย ครบ 339 แห่ง อยู่ระหว่างเพิ่มชุมชนฯ เขตละ 1 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอย 389 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (1,032.72 ตัน)

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (1,032.72 ตัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.60

100 / 100
2
1.68

100 / 100
3
2.96

100 / 100
4
4.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เท่ากับ 124 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เท่ากับ 433.22 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 766.31 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอันตรายเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 เท่ากับ 1,136 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ (143.52 ตัน)

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ (143.52 ตัน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
2.01

100 / 100
3
3.48

100 / 100
4
5.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขต และสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 เท่ากับ 20.67 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขต และสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 เท่ากับ 72.12 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขต และสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 125.10 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมได้จาก 50 สำนักงานเขต และสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และนำส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม เดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 เท่ากับ 189.94 ตัน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมูลฝอยตกค้างได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปัญหาร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :95.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเพื่อใช้ประกอบการออกแบบสอบถาม อยู่ระหว่างออกแบบและเตรียมจัดทำแบบสอบถาม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดส่งหนังสือถึงสำนักงานเขตเพื่อขอความร่วมมือในการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้รับแบบสอบถามฯ 37 สำนักงานเขต ซึ่งเหลืออีก 13 สำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและสูบสิ่งปฏิกูลของกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการจัดเก็บมูลฝอย ร้อยละ 95 และมีความพึงพอใจต่อการบริการสูบสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 99.8

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ไตรมาส 1/62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยไตรมาส 1/62 มูลฝอยติดเชื้อ เท่ากับ 1,042.02 ตัน มูลฝอยอันตราย เท่ากับ 433.22 ตัน ปริมาณมูลฝอยทั่วไป เฉลี่ย 10,534.62 ตัน/วัน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ไตรมาส 2/62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยไตรมาส 2/62 มูลฝอยติดเชื้อ เท่ากับ 1,342.82 ตัน มูลฝอยอันตราย เท่ากับ 458.22 ตัน ปริมาณมูลฝอยทั่วไป เฉลี่ย 10,513.47 ตัน/วัน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ไตรมาส 3/62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณมูลฝอยไตรมาส 2/62 มูลฝอยติดเชื้อ เท่ากับ 1,342.82 ตัน มูลฝอยอันตราย เท่ากับ 458.22 ตัน ปริมาณมูลฝอยทั่วไป เฉลี่ย 10,513.47 ตัน/วัน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ไตรมาส 3/62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.50

100 / 100
2
8.80

100 / 100
3
8.90

100 / 100
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แปรรูปเป็นไฟฟ้า 406.58 ตัน/วัน เศษวัสดุก่อสร้าง 0.30 ตัน/วัน แปรรูปเป็นปุ๋ย 602.01 ตัน/วัน รวม 1,008.89 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แปรรูปเป็นไฟฟ้า 484.58 ตัน/วัน เศษวัสดุก่อสร้าง 0.30 ตัน/วัน แปรรูปเป็นปุ๋ย 696.59 ตัน/วัน รวม 1,181.47 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แปรรูปเป็นไฟฟ้า 485.48 ตัน/วัน เศษวัสดุก่อสร้าง 0.30 ตัน/วัน แปรรูปเป็นปุ๋ย 697.95 ตัน/วัน รวม 1,183.73 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แปรรูปเป็นไฟฟ้า 485.48 ตัน/วัน เศษวัสดุก่อสร้าง 0.30 ตัน/วัน แปรรูปเป็นปุ๋ย 697.95 ตัน/วัน รวม 1,183.73 ตัน/วัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :7.77


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.13

100 / 100
2
4.27

100 / 100
3
6.23

100 / 100
4
7.77

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการรบวรวมข้อมูล จากการรายงาน google drive ของสำนักงานเขต - ปริมาตรไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ (ต.ค. 61 - ธ.ค. 61 เท่ากับ 17,684 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปริมาตรไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ (ต.ค. 61 - มี.ค. 62 เท่ากับ 35,445 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ปริมาตรไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ (ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 เท่ากับ 51,739 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาตรไขมันที่จัดเก็บได้นำไปกำจัดและแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะ (ต.ค. 61 - ส.ค 62 เท่ากับ 64,474 ลบ.ม.)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ไขมันที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการรบวรวมข้อมูล จากการรายงาน google drive ของสำนักงานเขต - ปริมาตรไขมันจาก google drive ของสำนักงานเขต (ต.ค. 61 - พ.ย. 61 เท่ากับ 6,030 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปริมาตรไขมันจาก google drive ของสำนักงานเขต (ต.ค. 61 - ก.พ. 62 เท่ากับ 16,548 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาตรไขมันจาก google drive ของสำนักงานเขต(ต.ค.61-พ.ค.62 เท่ากับ 26,408 ลบ.ม.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาตรไขมันจาก google drive ของสำนักงานเขต (ต.ค. 61 - ก.ค 62 เท่ากับ 33,167 ลบ.ม.)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณสิ่งปฏิกูล ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (ต.ค.-พ.ย.61) เท่ากับ 18,683 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาตรสิ่งปฎิกูล (ต.ค.- ก.พ.62) เท่ากับ 60,266 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาตรสิ่งปฏิกูล(ต.ค.61-พ.ค.62)เท่ากับ 101,358 ลบ.ม.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาตรสิ่งปฏิกูล(ต.ค.61-ส.ค.62)เท่ากับ 138,727 ลบ.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

หน่วยนับ :ตัน/ปี

เป้าหมาย :12,000.00

ผลงาน :11,527.99


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตัน/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,746.61

100 / 100
2
4,899.76

100 / 100
3
8,461.24

100 / 100
4
11,527.99

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 1,746.61 ตัน (ต.ค.-พ.ย. 61)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 4,899.76 ตัน (ต.ค.- ก.พ. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 8,461.24 ตัน (ต.ค.61-พ.ค.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รวบรวมปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล จำนวน 11,527.99 ตัน (ต.ค.61-ส.ค.62)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) มูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
มูลฝอยติดเชื้อที่จัดเก็บได้และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย ไตรมาส 1/62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มูลฝอยติดเชื้อ รวม เท่ากับ 1,042.02 ตัน อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย ไตรมาส 2/62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มูลฝอยติดเชื้อ รวม เท่ากับ 1,224.02 ตัน อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย ไตรมาส 3/62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มูลฝอยติดเชื้อ รวม เท่ากับ 1,224.02 ตัน อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอย ไตรมาส 3/62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) จำนวนถนนอากาศสะอาด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
จำนวนถนนอากาศสะอาด

หน่วยนับ :เขตละ 1 ถนน (50 เขต)

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขตละ 1 ถนน (50 เขต))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

(1) สำนักงานเขตรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกถนนในพื้นที่เขตตามโครงการถนนอากาศสะอาด (2) จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานครร่วมกับสยป. และ 50 สำนักงานเขต ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 (3) จัดทำโครงการฯ เสนอขออนุมัติ (4) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร (5) สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

(1) จัดพิธีเปิดโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารวมกิจกรรมประมาณ 500 คน (2) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 (3) รวบรวบผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขตภายใต้แผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 พบว่ามี 33 สำนักงานเขตที่ดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรมขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 66) และมี 17 สำนักงานเขต ที่ดำเนินกิจกรรมน้อยกว่า 4 กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 34)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

(1)จัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เสนอผู้บริหาร และสำเนาแจ้งคณะทำงานฯ ทราบ (2) รวบรวมผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขตภายใต้แผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน 2562 พบว่า ทุกสำนักงานเขตมีการคัดเลือกถนนเพื่อดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาด เขตละ 1 ถนน และดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างน้อย 4 กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

(1) รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (2) เวียนแจ้งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิตอล
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิตอล

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า...ราย/ปี

เป้าหมาย :4,000.00

ผลงาน :384,435.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า...ราย/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25,632.00

100 / 100
2
365,548.00

100 / 100
3
365,548.00

100 / 100
4
384,435.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เฟสบุ๊ค กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (https://www.facebook.com/air4bangkok/) จำนวน 2,101 ราย - เว็บไซต์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (www.air4bangkok.com และ www.bangkokairquality.com) จำนวน 23,531 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-เฟสบุ๊ค กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (https://www.facebook.com/air4bangkok/) จำนวน 2,781 ราย - เว็บไซต์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (www.bangkokairquality.com) จำนวน 362,767 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-เฟสบุ๊ค กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (https://www.facebook.com/air4bangkok/) จำนวน 2,781 ราย - เว็บไซต์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (www.bangkokairquality.com) จำนวน 362,767 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-เฟสบุ๊ค กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (https://www.facebook.com/air4bangkok/) จำนวน 2,784 ราย - เว็บไซต์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (www.bangkokairquality.com) จำนวน 381,651 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :9.40


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
9.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพานหะ จำนวนยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 4,566 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3,593 คัน คิดเป็นร้อยละ 78.7

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพานหะ จำนวนยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 6,614 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5,221 คัน คิดเป็นร้อยละ 78.9

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพานหะ จำนวนยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 17,679 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 14,784 คัน คิดเป็นร้อยละ 83.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการตรวจวัดมลพิษจากยานพานหะ จำนวนยานพาหนะที่ได้รับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 25,026 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 21,524 คัน คิดเป็นร้อยละ 86.01

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
80.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละของแหล่งกำเนิดได้รับการควบคุมฝุ่นละออง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของแหล่งกำเนิดได้รับการควบคุมฝุ่นละออง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
42.00

100 / 100
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ได้รับอนุมัติโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียง 2. จัดทำฐานข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่ผ่านความเห็นชอบของ คชก.กทม. และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากสำนักการโยธาและสำนักงานเขต ในปี 2560 - 2561 3. รวบรวมและติดตามข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารของสำนักงานเขตที่ยังส่งไม่ครบ 4. จัดเตรียมรายละเอียดในการจัดการอบรมสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประสานขอข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ผ่าน EIA จากสำนักการโยธา 2. จัดประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียง ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 52 แห่ง 4. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯแล้ว จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหาร และสำเนาแจ้งคณะทำงานฯ ทราบ 2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯแล้ว จำนวน 45 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานครบถ้วนตามแผนฯ แล้ว จำนวน 48 แห่ง โดยมีโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างระงับการก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง 2. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) ร้อยละของข้อเสนอและมาตรการที่มีการแก้ไข
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของข้อเสนอและมาตรการที่มีการแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :92.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
92.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินมาตรการ จำนวน 20 เขต โดยมีจำนวนเขตที่มีค่าคุณภาพอากาศเกิน (เดือนธันวาคม 2561) จำนวน 48 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินมาตรการเป็นหนังสือ และรายงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ไลน์ PM2.5#50 เขต จำนวน 48 เขต โดยมีจำนวนเขตที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน (ต.ค-ธ.ค 2561) จำนวน 48 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 พบว่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 26 เขต โดยมีสำนักงานเขตรายงานการดำเนินการแก้ไข จำนวน 27 เขต แบ่งเป็นรายงานเป็นหนังสือ จำนวน 5 เขต และรายงานทางช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ PM 2.5# 50 เขต จำนวน 20 เขต คิดเป็นร้อยละ 92.59

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :98.29


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.50

100 / 100
2
77.54

100 / 100
3
99.93

100 / 100
4
98.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 706 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 713 ข้อมูล -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 687 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 708 ข้อมูล 2. ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 638 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 657 ข้อมูล -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 582 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 657 ข้อมูล 3. ข้อมูล เดือนธันวาคม 2561 -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 316 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 323 ข้อมูล -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 297 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 320 ข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ข้อมูล เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,384 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 1,590 ข้อมูล -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 932 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 1,397 ข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูล มีนาคม – พฤษภาคม 2562 -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,044 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 2,044 ข้อมูล -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,062 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 2,071 ข้อมูล - ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 8,330 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 8,330 ข้อมูล - ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2,184 ข้อมูลตรวจวัดทั้งหมด 2,185 ข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ข้อมูลตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 จำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 57,219 ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด 58,216 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 98.29 -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6,817ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 7,139 ข้อมูล -ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7,022ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 7,671 ข้อมูล - ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 32,227 ข้อมูล ตรวจวัดทั้งหมด 32,227 ข้อมูล - ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ของก๊าซโอโซน (O3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 11,153 ข้อมูลตรวจวัดทั้งหมด 11,179 ข้อมูล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) แผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครประจำปี 2563
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
แผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครประจำปี 2563

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.30

100 / 100
3
0.50

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียง นโยบายและทิศทางการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดแผนบูรณาการฯในบทที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำแผนบูรณาการการจัดการคุณภาพอากาศอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานครประจำปี 2563 จำนวน 1 แผน เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละของยานพาหนะที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2562
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของยานพาหนะที่มีมลพิษทางเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :92.00

ผลงาน :99.70


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
98.10

100 / 100
3
99.30

100 / 100
4
99.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตรวจวัดและวางแผนการออกปฏิบัติงานตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผน จำนวนรถสองแถวที่ได้รับการตรวจวัดเสียงจากปลายท่อไอเสีย 27 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด จำนวนเรือโดยสารที่ได้รับการตรวจวัดเสียงจากปลายท่อไอเสีย 26 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 25 คัน คิดเป็นร้อยละ 98.1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติงานตามแผน ผลการดำเนินงานพบว่าจำนวนรถสองแถวที่ได้รับการตรวจวัดเสียงจากปลายท่อไอเสีย 84 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด จำนวนเรือโดยสารที่ได้รับการตรวจวัดเสียงจากปลายท่อไอเสีย 57 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 56 คัน รวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 99.3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานพบว่าจำนวนรถสองแถวที่ได้รับการตรวจวัดเสียงจากปลายท่อไอเสีย 206 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด จำนวนเรือโดยสารที่ได้รับการตรวจวัดเสียงจากปลายท่อไอเสีย 89 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 88 คัน รวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 99.7

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ร้อยละข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :96.90


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
92.86

100 / 100
4
96.90

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการสำรวจจุดติดตั้งเครื่องวัดเสียง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการตรวจวัดเสียง จุดที่ 1 จากจุดตรวจวัดชั่วคราว จำนวน 9 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจวัดจุดที่ 1-4 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจวัดจุดที่ 5 จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 52 ครั้ง ตรวจวัดทั้งหมด 56 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ตรวจวัดจุดที่ 1-9 แล้วเสร็จ จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ 125 ครั้ง ตรวจวัดทั้งหมด 129 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ร้อยละโครงการก่อสร้างอาคารที่ได้รับการควบคุมเสียง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละโครงการก่อสร้างอาคารที่ได้รับการควบคุมเสียง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :45.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.50

100 / 100
3
42.00

100 / 100
4
45.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ได้รับอนุมัติโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียง 2. จัดทำฐานข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่ผ่านความเห็นชอบของ คชก.กทม. และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากสำนักการโยธาและสำนักงานเขต ในปี 2560 - 2561 3. รวบรวมและติดตามข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารของสำนักงานเขตที่ยังส่งไม่ครบ 4. จัดเตรียมรายละเอียดในการจัดการอบรมสัมมนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ประสานขอข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ผ่าน EIA จากสำนักการโยธา 2. จัดประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียง ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 52 แห่ง 4. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯแล้ว จำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหาร และสำเนาแจ้งคณะทำงานฯ ทราบ 2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯแล้ว จำนวน 45 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานครบถ้วนตามแผนฯ แล้ว จำนวน 48 แห่ง โดยมีโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างระงับการก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง 2. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและเสียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เครือข่ายคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร 2. คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เครือข่ายคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 2. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร 3. คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เครือข่ายคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 2. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร 3. คณะทำงานติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและเสียงในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(30) ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มเติม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มเติม

หน่วยนับ :ไร่

เป้าหมาย :1,000.00

ผลงาน :210.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
210.00

100 / 100
2
210.00

100 / 100
3
210.00

100 / 100
4
210.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มแล้ว 210 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มแล้ว 210 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มแล้ว 210 ไร่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มแล้ว 210 ไร่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(31) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :6.79

ผลงาน :6.89

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.70

100 / 100
2
6.70

100 / 100
3
6.70

100 / 100
4
6.89

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.70 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.70 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.70 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.89 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(32) จำนวนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :103.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
103.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้ว 103 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(33) จำนวนหลักสูตรความรู้ในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาพื้นที่สีเขียวได้รับการพัฒนาและผลักดันสู่การการปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนหลักสูตรความรู้ในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาพื้นที่สีเขียวได้รับการพัฒนาและผลักดันสู่การการปฏิบัติ

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า...หลักสูตร

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า...หลักสูตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมและดูงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมและดูงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมและดูงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องที่ดำเนินการฝึกอบรมประกอบด้วย ความเครียดของต้นไม้ในเมือง ป่าไม้ในเมือง การคัดเลือกพรรณไม้เพื่อปลูก ในเขตเมือง การปลูกดูและรักษาและการขุดล้อมต้นไม้ขนาดใหญ่ โรคและแมลงศัตรูของต้นไม้ในเมือง การประเมินความเสี่ยงอันตรายของต้นไม้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -การเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 1 การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รุ่นที่ 1 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 หลักสูตรที่ 2 การปลูก และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 จำนวน 62 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรที่ 3 สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพต้อนไม้ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 หลักสูตรที่ 4 สารประโยชน์ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี หลักสูตรที่ 5 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดูการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(34) ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ล้านตร.ม. (24,187.5 ไร่)

เป้าหมาย :38.70

ผลงาน :39.14


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านตร.ม. (24,187.5 ไร่))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.08

100 / 100
2
38.08

100 / 100
3
38.08

100 / 100
4
39.14

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม เท่ากับ 38.08 ล้าน ตร.ม.(23,801 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม เท่ากับ 38.08 ล้าน ตร.ม.(23,801 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม เท่ากับ 38.08 ล้าน ตร.ม.(23,801 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-พื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/ สวนหย่อม เท่ากับ 39.14 ล้าน ตร.ม.(24,468 ไร่)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ล้านตร.ม. (7,618.75 ไร่)

เป้าหมาย :12.19

ผลงาน :15.61


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้านตร.ม. (7,618.75 ไร่))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.46

100 / 100
2
15.46

100 / 100
3
15.46

100 / 100
4
15.61

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 15.46 ล้านตารางเมตร (9,663 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 15.46 ล้านตารางเมตร (9,663 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 15.46 ล้านตารางเมตร (9,663 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 15.61 ล้านตารางเมตร (9,761 ไร่)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) จำนวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนสวนสาธารณะหลักเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :38.00

ผลงาน :39.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.00

100 / 100
2
37.00

100 / 100
3
37.00

100 / 100
4
39.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปัจจุบันมีสวนสาธารณะหลัก 37 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปัจจุบันมีสวนสาธารณะหลัก 37 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปัจจุบันมีสวนสาธารณะหลัก 37 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปัจจุบันมีสวนสาธารณะหลัก 39 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(37) ขนาดพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองต่อประชากรที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ล้าน ตร.ม. (117,655 ไร่)

เป้าหมาย :188.25

ผลงาน :194.98


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ล้าน ตร.ม. (117,655 ไร่))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
189.47

100 / 100
2
189.47

100 / 100
3
189.47

100 / 100
4
194.98

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง เท่ากับ 189.47 ล้าน ตร.ม. (118,420 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง เท่ากับ 189.47 ล้าน ตร.ม. (118,420 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง เท่ากับ 189.47 ล้าน ตร.ม. (118,420 ไร่)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง เท่ากับ 194.98 ล้าน ตร.ม. (121,866 ไร่)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(38) จำนวนพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :150.00

ผลงาน :309.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
35.00

100 / 100
4
309.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการได้ 35 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการได้ 35 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการได้ 35 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการได้ 309 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(39) สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

หน่วยนับ :ตร.ม./คน

เป้าหมาย :6.79

ผลงาน :6.89


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.70

100 / 100
2
6.70

100 / 100
3
6.70

100 / 100
4
6.89

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.70 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.70 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.70 ตร.ม./คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวประชากรกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 6.89 ตร.ม./คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(40) พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหย่อมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่ในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหย่อมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ไร่

เป้าหมาย :750.00

ผลงาน :750.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
750.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปี 2562 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่รูแบบสวนสาธารณะสวนหย่อมได้ 35 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 80 ไร่ 2 งาน 8.90 ตร.วา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปี 2562 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่รูแบบสวนสาธารณะสวนหย่อมได้ 35 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 80 ไร่ 2 งาน 8.90 ตร.วา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปี 2562 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่รูแบบสวนสาธารณะสวนหย่อมได้ 35 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 80 ไร่ 2 งาน 8.90 ตร.วา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปี 2562 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่รูแบบสวนสาธารณะสวนหย่อมได้ 309 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 750 ไร่ 2 งาน 89.15 ตร.วา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(41) ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสำคัญของระบบนิเวศ (Eco System)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสำคัญของระบบนิเวศ (Eco System)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :88.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
88.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือ ที่เกี่ยวโยงกับอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ การประชาสัมพันธ์ตามสื่อทุกประเภท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือ ที่เกี่ยวโยงกับอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ การประชาสัมพันธ์ตามสื่อทุกประเภท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือ ที่เกี่ยวโยงกับอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ การประชาสัมพันธ์ตามสื่อทุกประเภท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือ ที่เกี่ยวโยงกับอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ การประชาสัมพันธ์ตามสื่อทุกประเภทแล้ว ร้อยละ 88

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(42) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หน่วยนับ :แห่ง

เป้าหมาย :150.00

ผลงาน :171.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
171.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 25 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 25 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 25 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จำนวน 171 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(43) การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำริฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
การรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำริฯ

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โอนงบประมาณให้สำนักการศึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว - สำนักสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี 2562 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- โอนงบประมาณให้สำนักการศึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว - สำนักสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี 2562 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- โอนงบประมาณให้สำนักการศึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว - สำนักสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปี 2562 แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ส่งรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(44) จำนวนช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ช่องทาง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานหนังสือสวนและต้นไม้ปี 2562 และจัดประชุมคณะทำงานหนังสือสวนและต้นไม้ ปี 2562 แล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทาง website

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. แต่งตั้งคณะทำงานหนังสือสวนและต้นไม้ปี 2562 และจัดประชุมคณะทำงานหนังสือสวนและต้นไม้ ปี 2562 แล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทาง website

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. แต่งตั้งคณะทำงานหนังสือสวนและต้นไม้ปี 2562 และจัดประชุมคณะทำงานหนังสือสวนและต้นไม้ ปี 2562 แล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทาง website

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำหนังสือสวนและต้นไม้ 2562 และจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสวนและต้นไม้แก่สาธารณะ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้างเหมาจัดพิมพ์ 2. การเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่ 1 การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รุ่นที่ 1 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 หลักสูตรที่ 2 การปลูก และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรที่ 3 สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพต้อนไม้ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 หลักสูตรที่ 4 สารประโยชน์ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี หลักสูตรที่ 5 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดูการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ ณ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(45) ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :97.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการสวนสาธารณะประจำปี 2562 ให้กับผู้บริหารทราบแล้ว ผลสรุปโดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 97

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(46) จำนวนฐานข้อมูลหรือระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
จำนวนฐานข้อมูลหรือระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว

หน่วยนับ :ระบบ/ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ/ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

(47) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :92.70

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
92.70

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานและตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานตามมาตรการและแนวทางการลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ 92.7

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(48) อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทราบและดำเนินการตามมาตรการการลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทราบและดำเนินการตามมาตรการการลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการรายงานการใช้พลังงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกุรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการรายงานการใช้พลังงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รวบรวมและวิเคราะห์การใช้พลังงานของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(49) ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลและกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม และเตรียมจัดการประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ดำเนินการจัดแถลงข่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 และได้จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน โดยการรณรงค์ให้ทุกภาพส่วนร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง (เวลา 20.30 - 21.30 น.) พร้อมไปกับเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ บริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(50) ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงเสริมศีกยภาพองค์กร ฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 -รวบรวมผลการดำเนิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 62 -รวมรวบผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างจัดเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครในการดำเนินการตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2566

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(51) ร้อยละของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :92.57

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
64.00

100 / 100
2
64.00

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
92.57

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ สวนสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 สวน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร อุทยานเบญจสิริ สวนสราญรมย์ สวนเสรีไทย สวนรมณีนาถ สวนสันติภาพ สวนกีฬารามอินทรา สวนหลวง ร.๙ สวนลุมพินี สวนพระนคร สวนหนองจอก สวนธนบุรีรมย์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สวนวนธรรม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) สวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนเบญจกิติ สวนวัชราภิรมย์ สวนสิริภิรมย์ สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ สวน ๕๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ สวนสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 สวน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร อุทยานเบญจสิริ สวนสราญรมย์ สวนเสรีไทย สวนรมณีนาถ สวนสันติภาพ สวนกีฬารามอินทรา สวนหลวง ร.๙ สวนลุมพินี สวนพระนคร สวนหนองจอก สวนธนบุรีรมย์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สวนวนธรรม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) สวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนเบญจกิติ สวนวัชราภิรมย์ สวนสิริภิรมย์ สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ สวน ๕๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ สวนสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 สวน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร อุทยานเบญจสิริ สวนสราญรมย์ สวนเสรีไทย สวนรมณีนาถ สวนสันติภาพ สวนกีฬารามอินทรา สวนหลวง ร.๙ สวนลุมพินี สวนพระนคร สวนหนองจอก สวนธนบุรีรมย์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สวนวนธรรม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) สวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนเบญจกิติ สวนวัชราภิรมย์ สวนสิริภิรมย์ สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ สวน ๕๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สวนสาธารณะที่ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแล้วเสร็จ มีจำนวน 38 สวน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร อุทยานเบญจสิริ สวนสราญรมย์ สวนเสรีไทย สวนรมณีนาถ สวนสันติภาพ สวนวชิรเบญจทัศ สวนกีฬารามอินทรา สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน สวนหลวง ร.๙ สวนลุมพินี สวนพระนคร สวนหนองจอก สวนธนบุรีรมย์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สวนวนธรรม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) สวนทวีวนารมย์ สวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวนเบญจกิติ สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนวัชราภิรมย์ สวนสิริภิรมย์ สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 สวนสาธารณะสันติชัยปราการ สวนนาคราภิรมย์ สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน สวนราษฎร์ภิรมย์ สวนวารีภิรมย์ สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) สวน ๕๐ พรรษามหาจักรีสิรินธร สวนหลวงพระราม 8 สวนพระยาภิรมย์ สวนจรัญภิรมย์ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และสวนบางแคภิรมย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(52) ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับความรู้ในระดับมาก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับความรู้ในระดับมาก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ตามอัธยาศัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ตามอัธยาศัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ตามอัธยาศัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ตามอัธยาศัยแล้ว ร้อยละ 100 การเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการอบรมแล้ว - หลักสูตรที่ 1 การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ประกอบด้วย การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ เทคนิคการขยายพันธุ์พืชอย่างถูกวิธี การปลูกพืชสมุนไพรใต้ดิน และการเลี้ยงไส้เดือนดิน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี - หลักสูตรที่ 2 การปลูก และดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบด้วย การปลูกไม่ดอกหอม ศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกไม้ในร่มและไม้กลางแจ้ง การจัดสวนแบบไฮเทค การผสมเกสรดอกไม้ด้วยชันโรง การปลูกกล้วยไม้ดิน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี - หลักสูตรที่ 3 สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพต้อนไม้ ประกอบด้วย อาการผิดปกติเนื่องจากสิ่งไม่มีชีวิต อาการผิดปกติเนื่องจากสิ่งมีชีวิต อาการผิดปกติเนื่องจากสิ่งอื่น ๆ เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี - หลักสูตรที่ 4 สารประโยชน์ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย การจัดการขยะด้วยหลัก 3R การทำน้ำหมักจากพืชผักและเศษอาหาร ประโยชน์ที่ได้จากเห็ดและการแปรรูป ประโยชน์ผักพื้นบ้านเศรษฐกิจ การทำสมุนไพรไล่แมลง และการผลิตฮอร์โมนไว้ใช้เอง เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรือนกระจกสวนลุมพินี - หลักสูตรที่ 5 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนสาธารณะ ประกอบด้วย การปลูกและดูแลไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะ และดูการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(53) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :86.13

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.13

100 / 100
4
86.13

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ อบรมในกรุงเทพมหานคร วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี และดูงานแบบพักค้างในวันที่ 22-25 มกราคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น และสกลนคร 2. โครงการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมันและบริการสุขาสาธารณะ ดำเนินการสัมมนาและดูงาน จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.61 และระหว่างวันที่ 28 -30 พ.ย. 61 3. โครงการฝึกอบรมและดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อบรมและดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน วันที่ 18 ธ.ค.61 - 21 ธ.ค.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 92.75 2. โครงการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมันและบริการสุขาสาธารณะ 3. โครงการฝึกอบรมและดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ คือ 1. โครงการการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 92.75 2. โครงการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมันและบริการสุขาสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 82.66 3. โครงการฝึกอบรมและดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(54) ความสำเร็จในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ความสำเร็จในการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ 2. โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อพนักงานกวาดจากสำนักงานเขต 50 เขต ที่เข้ารับการคัดเลือกโครงการฯ และจัดทำตารางการออกตรวจให้กับคณะกรรมการ 2. โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งหนังสือให้จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม - อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจคัดเลือกรอบ 20 คน 2. โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น -อยู่ระหว่างสรุปผลการสอบสัมภาษณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1.โครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม - ดำเนินโครงการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. โครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่น - ดำเนินโครงการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด