ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50090000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :26.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
26.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการร่วมกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาทำความสะอาดวัดพระราม 1 ครั้ง ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐพัฒนาทำความสะอาดซอยพระราม 9 ซอย 7 (ซอยทวีมิตร) 1 ครั้ง และร่วมกับ จนท.ตำรวจ ล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการร่วมกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาทำความสะอาดวัดพระราม 1 ครั้ง ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ จิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดภายในสวนสัตว์เขาดินวนา 1 ครั้ง พัฒนาล้างทำความสะอาดใต้ทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรม 1 ครั้ง ล้างทำความสะอาดภายในโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเม.ย.62 ดำเนินการล้างทำความสะอาด จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ๑.ล้างวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ๒.ล้างถนนประชาอุทิศ ๓.ล้างถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และ ๔.ล้างถนนจตุรทิศ เดือน พ.ค.62 เข้าพัฒนาทำความสะอาดตามกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย ล้างสนามหลวง 1 ครั้ง โรงเรียนสังกัด กทม. 3 ครั้ง วัดพระราม 9 1 ครั้ง เดือน มิ.ย.62 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ล้าง คลองแสนแสบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมกับจิตอาสา จำนวน ๑ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับภาคเอกชนซอยพระราม ๙ ซอย ๗ (ซอยทวีมิตร) จำนวน ๑ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๒ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับแม่บ้ารกองทัพบก จำนวน ๑ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๓ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับประชาคมซอยพระราม ๙ ซอย ๑๙ จำนวน ๑ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ จำนวน ๑ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางดำเนินการในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน ๔ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางดำเนินกิจกรรมเอง จำนวน ๗ ครั้ง - สำนักงานเขตห้วยขวางดำเนินการร่วมกับภาคประชาชนพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน จำนวน ๕ ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ12) - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ5)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ12)
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 (ร้อยละ5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :14.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.52

100 / 100
2
5.33

100 / 100
3
9.26

100 / 100
4
14.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รณรงค์ให้สถานประกอบการที่มีเศษอาหารให้นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตนำกิ่งไม่มาบดย่อยทำปุ๋ยหมัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รณรงค์ให้สถานประกอบการ คัดแยกขยะอินทรีย์ และสำนักงานเขตนำกิ่งไม้มาบดย่อยทำปุ๋ยและนำส่งโรงงานหมักปุ๋ย สสล.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ให้สถานประกอบการ คัดแยกขยะอินทรีย์ และสำนักงานเขตนำกิ่งไม้มาบดย่อยทำปุ๋ยและนำส่งโรงงานหมักปุ๋ย สสล.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รณรงค์ให้เกษตรกรนำเศาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ นำกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ และบดย่อยกิ่งไม้ไว้ใช้สำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (นโยบาย ผว.กทม./ยุทธศาสตร์) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในพื้นที่เขตห้วยขวาง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(นโยบาย ผว.กทม./ยุทธศาสตร์) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในพื้นที่เขตห้วยขวาง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน รวมถึงทำความเข้าใจกับชุมชน ถึงความสำคัญในการทำแผนพัฒนาชุมชนพร้อมให้ตำปรึกษาและแนะนำในการเขียนแผนพัฒนาชุมชน - ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน จำนวน 7 ชุมชน รวม 9 คน ณ จังหวัดกาญจนบุรี - ลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนเดือนกันยายน 2503 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ได้แจ้งให้การไฟฟ้าฯ ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าแล้ว จำนวน 8 ซอย 48 ดวง -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายในวันเปิดทำการของโรงเรียน -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 15 จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในถนนและซอยต่างๆ และเปรียบเทียบปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้แจ้งให้การไฟฟ้าฯ ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าแล้ว จำนวน ซอย ดวง -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 15 จุดโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 06.00-12.00 13.00-18.00 และ 18.00-06.00 -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในถนนและซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง และดำเนินการเปรียบเทียนปรับผู้กระทำความผิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจกรรมเทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเป็นประจำทุกวัน ทั้งช่วงเช้า บ่าย และกลางคืน -กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าตามถนนสายหลัก เช่น ถนนรัชดาภิเษก ถนนพระรามเก้า ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรพระราม ถนนเพชรอุทัย และถนนประชาอุทิศ ฝ่ายโยธา 19/4/2562 : การติดตั้งฯ ตามแผนฯ กำหนดไว้ 48 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 6 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามหนังสือตอบตกลง จำนวน 40 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ประมาณการ จำนวน 2 ดวง, การซ่อมแซมฯ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการได้ 85 ดวง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 / 16/5/2562 : การติดตั้งฯ ตามแผนฯ กำหนดไว้ 48 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามหนังสือตอบตกลง จำนวน 33 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ประมาณการ จำนวน 11 ดวง, การซ่อมแซมฯ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการได้ 85 ดวง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 / 11/6/2562 : การติดตั้งฯ ตามแผนฯ กำหนดไว้ 48 ดวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 4 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ดำเนินการตามหนังสือตอบตกลง จำนวน 33 ดวง และอยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ ประมาณการ จำนวน 11 ดวง, การซ่อมแซมฯ การไฟฟ้าฯ ดำเนินการได้ 90 ดวง สามารถดำเนินการได้มากกว่าแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เทศกิจพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 15 จุดโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 06.00-12.00 13.00-18.00 และ 18.00-06.00 -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในถนนและซอยต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง และดำเนินการเปรียบเทียนปรับผู้กระทำความผิด -สรปผลการดำเนินงานจากแบบสอบถามจากประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นัดลงนามในสัญญาวันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยดำเนินการล้างฯ แล้วเสร็จจำนวน 70 ซอย ความยาว 68,087 เมตร ร้อยละ 51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(6) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตห้วยขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ ลดความชุกชุมของยุงลาย โดยการรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยดำเนินการในวัด มัสยิส สถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตห้วยขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ ลดความชุกชุมของยุงลาย โดยการรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยดำเนินการในวัด มัสยิส สถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยดำเนินการในวัด มัสยิส สถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด ชุมชน -ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตห้วยขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ ลดความชุกชุมของยุงลาย โดยการรณรงค์ให้ความรู้ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยดำเนินการในวัด มัสยิส สถานประกอบการ โรงเรียน ตลาด ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) 4.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาคาร สถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ห้วยขวาง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านสารเคมีตกค้างในอาหาร โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สีผสมอาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ ดำเนินการ แล้ว 50 ราย จากร้านทั้งสิ้น 742 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้ว 71 ราย จากร้านทั้งสิ้น 742 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะอาคาร สถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่ห้วยขวาง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านสารเคมีตกค้างในอาหาร โคลิฟอร์มแบคทีเรีย สีผสมอาหาร ไนเตรต ไนไตรต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ครบ 748 ร้าน คิดเป็น 100 %

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) (นโยบาย ผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อสถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบแนะนำด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(นโยบาย ผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อสถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบแนะนำด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจแนะนำสถาบริการและสถานที่เปิดบริการคล้ายสถานบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจแนะนำสถาบริการและสถานที่เปิดบริการคล้ายสถานบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตรวจสอบสถาบริการและสถานที่เปิดบริการคล้ายสถานบริการ ด้านสุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในสถานบริการ ที่เข้าข่ายเป็นสถานบริการและสถานที่เปิดบริการคล้ายสถานบริการ และให้คำแนะนำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ตรวจสอบสถานประกอบการแนะนำตามคำสั่ง คสช. และพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานบริการและสถานที่ที่เปิดบริการคล้ายสถานบริการต่างๆ ครบ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) (นโยบาย ผว.กทม./ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานสร้างสรรค์/ลานกีฬาในพื้นที่เขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
(นโยบาย ผว.กทม./ยุทธศาสตร์)จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมในพื้นที่ลานสร้างสรรค์/ลานกีฬาในพื้นที่เขต

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมออกกำลังกายในลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมออกกำลังกายในลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรับสมัครทีมฟุตซอลและเซปักตระกร้อ เพื่อจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(10) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
67.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น. 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ และเปรียบเทียบปรับประชาชนที่ฝ่าฝืน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ และเปรียบเทียบปรับประชาชนที่ฝ่าฝืน -สรุปผลการดำเนินกิจกรรมจากแบบสอบถามจากประชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(11) - พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
- พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ตารางเมตร

เป้าหมาย :2,520.00

ผลงาน :3,784.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตารางเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
500.00

100 / 100
2
3,784.00

100 / 100
3
3,784.00

100 / 100
4
3,784.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สวนหย่อมด้านหน้าและส่วนกลางของคอนโดเซฟเตอร์วัน ถนนประชาอุทิศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สวนแนวตั้งศุภาลัยเวลลิงตัน 2 จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 22 ตร.ว. -สวนหย่อมดาดฟ้าศุภาลัยเวลลิงตัน 2 จำนวน 1 ไร่ 24 ตร.ว.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-หาข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่เอกชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจพืนที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตได้ดังนี้ ๑.สวนแนวตั้งคอนโดศุภาลัยเวลลิงตัน ๒ จำนวน ๒,๐๘๘ ตร.ม. ๒. สวนหย่อมดาดฟ้าคอนโดศุภาลัยเวลลิงตัน ๒ จำนวน ๑,696 ตร.ม. รวม ๓,๗๘๔ ตร.ม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(12) ร้อยละการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณูปโภค
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณูปโภค

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 13 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 3. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 15 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 4. ปรับปรุงซอยศูนย์วิจัยซอย 14 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 5. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 42 จากถนนลาดพร้าวถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 6. ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 19 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 7. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 28 จากสี่แยกถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 8. ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 9. ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 10. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 13 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 3. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 15 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 4. ปรับปรุงซอยศูนย์วิจัยซอย 14 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 5. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 42 จากถนนลาดพร้าวถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6. ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 19 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 7. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 28 จากสี่แยกถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 8. ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 9. ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--1. ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 13 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 3. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 15 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 4. ปรับปรุงซอยศูนย์วิจัยซอย 14 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 5. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 42 จากถนนลาดพร้าวถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6. ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 19 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 7. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 28 จากสี่แยกถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 8. ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 9. ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 10. ค่าใช้จ่ายในการซอมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธาณประโยชน์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 11. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง แล้วเสร็จ 100%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

---1. ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ประมาณ 70% 2. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 13 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 3. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 15 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 4. ปรับปรุงซอยศูนย์วิจัยซอย 14 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 5. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 42 จากถนนลาดพร้าวถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 6. ปรับปรุงซอย 20 มิถุนา แยก 19 จากปากซอยถึงสุดระยะที่กำหนด แล้วเสร็จ 100% 7. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 48 แยก 28 จากสี่แยกถึงสุดระยะที่กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 8. ปรับปรุงโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 9. ปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 10. ค่าใช้จ่ายในการซอมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธาณประโยชน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% 11. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง แล้วเสร็จ 100%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) 5.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (ฝ่ายปกครอง)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา หลังจากการร่วมประชุมตัวชี้แจงตัวชี้วัดร่วมระหว่างสำนักและสำนักงานเขต ปี2562 (กท 0505/2426 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561) ทั้งนี้ได้ส่งสถาปิดและวิศวกรเขตประชุมเพิ่มเติมเรื่องแบบฯ กับสำนักผังเมืองในเดือน ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตห้วยขวางได้ส่งแบบสำรวจฯ ครั้งที่ 1 ให้สำนักการโยธา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตห้วยขวางได้เตรียมความพร้อมในการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามที่สำนักการดยธาเสนอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ส่งแบบประเมิน ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบพร้อมใบประเมินราคา เพื่อขอเสนอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 ให้สำนักการโยธา ในวันที่ 16 กันยายน 2562 และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินสิ้นปีงบประมาณ 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) (ยุทธศาสตร์) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(ยุทธศาสตร์) จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนและสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำรวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนและสนับสนุนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมเรียบร้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) - ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- ร้อยละของคนพิการที่ลงทะเบียนได้รับการจัดสรรเบี้ยความพิการ (ผลผลิต)
- ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครบตามจำนวนในแต่ละเดือน อาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ทุกสัปดาห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครบตามจำนวนในแต่ละเดือน อาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ทุกสัปดาห์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส -การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพที่ยื่นเอกสารระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ราย ได้รับการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 5 ราย -การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุนค่ารักษาพยาบาล ที่ยื่นเอกสารระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 3 ราย ได้รับทั้งหมด 3 ราย -การจ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีฯ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน 28 ราย และอยู่ระหว่างยื่นเอกสาร ประกอบการขอค่าจัดการศพตามประเพณีฯ จำนวน 8 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(16) (ยุทธศาสตร์) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
(ยุทธศาสตร์) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดช่วงไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดช่วงไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(17) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ฝ่ายการศึกษา)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ฝ่ายการศึกษา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และรอประกาศผล O-Net 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และประกาศผล O-Net 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 19 โครงการ และประกาศผล O-Net 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) (งานประจำ)จำนวนครั้งในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ2562 (ฝ่ายการศึกษา)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(งานประจำ)จำนวนครั้งในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ2562 (ฝ่ายการศึกษา)

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง/ปี

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :24.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
19.00

100 / 100
4
24.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : ได้ดำเนินการจัดทำและขออนุมัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด / 1/11/2561 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เนื่องในวันเปิกภาคเรียนที่ 2/2561 1/11/2561 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียพระราม 9 กาญจนาภิเษก เนื่องในวันเปิกภาคเรียนที่ 2/2561 1/11/2561 : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เนื่องในวันเปิกภาคเรียนที่ 2/2561 / 26/12/2561 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน 17 ธ.ค.61 ฝ่ายการศึกษาลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 18 ธ.ค.61 ฝ่ายการศึกษาลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 20 ธ.ค.61 ฝ่ายการศึกษาลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนชั้นปฐมวัย เพื่อการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 21 ธ.ค.61 ฝ่ายการศึกษาลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 25 ธ.ค.61 ฝ่ายการศึกษาลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา เพื่อการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-/ 25/1/2562 : จัดประชุมคณะผู้อำนวยการสถาศึกษาโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก / 11 กุมภาพันธ์ 2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจ สมศ.4 รอบ 2 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ Reading Test RT ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ Reading Test RT ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ Reading Test RT ระดับชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม / 14/03/2562 : ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมการและปฏิบัติการในเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ล่วงหน้า ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 18/03/2562 : ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกาาโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรครูผู้รับผิดชอบงานโครงการจัดอบรมผู้นำลูกเสือ/ยุวกาชาด และการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน กทม. ครั้งที่ 32 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 27/03/2562 : ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-13/5/2562 : ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก -13/5/2562 : ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม -17/5/2562 ซ 13/5/2562 : ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ / 28/6/2562 : รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-13/7/2562 : ได้ดำเนินการจัดสอบการแข่งขันคัดเลือกทุนนักเรียนเรียนดี ป. 2 ประจำปี 2562 และตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ / 30/8/2562 : รายงานการตรวจเยี่ยมการจัดการ -ทดสอบความรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน 4 กลุ่มสาระวิชา ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 นิเทศก์การสอนที่โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 3 กันยายน 2562 นิเทศก์การสอนที่ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 4 กันยายน 2562 นิเทศก์การสอนที่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) (ประจำ) จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
(ประจำ) จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :1,000.00

ผลงาน :1,000.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
200.00

100 / 100
2
350.00

100 / 100
3
800.00

100 / 100
4
1,000.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันออกพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระราม 9 กาญจนภิเษก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมวันวิสาฆบูชา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก -เตรียมจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวันสำคัญตามปีปฎิทินครบทุกกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) 7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7.ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 15 ราย อนุญาตและลงจุด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 14 ราย อนุญาตและลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 15 ราย อนุญาติและลงจุด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 19 ราย อนุญาตและลงจุด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 6 ราย อนุญาตและลงจุด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 14 ราย อนุญาตและลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายโยธา ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 15 ราย อนุญาติและลงจุด 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 19 ราย อนุญาตและลงจุด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 6 ราย อนุญาตและลงจุด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน มีนาคม ผู้ยื่นขอ 16 ราย อนุญาตและลงจุด 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนเมษายน ผู้ยื่นขอ 14 ราย ลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนพฤษภาคม ผู้ยื่นขอ 11 ราย ลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ เดือน ตุลาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 14 ราย อนุญาตและลงจุด 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน ธันวาคม 2561 ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนมกราคม 2562 ผู้ยื่นขอ 11 ราย อนุญาตและลงจุด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนกุมภาพันธ์ ผู้ยื่นขอ 10 ราย อนุญาตและลงจุด 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือน มีนาคม ผู้ยื่นขอ 8 ราย อนุญาตและลงจุด 8 ราย ลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนเมษายน ผู้ยื่นขอ 7 ราย อนุญาตลงจุด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนพฤษภาคม ผู้ยื่นขอ 7 ราย อนุญาตและลงจุด 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายโยธา อนุญาตปลูกสร้างและลงจุดฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 รวม 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน ออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562 รวม 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(21) 8.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8.(เจรจาตกลงฯ)ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การลงพื้นที่เพื่อหารือกับชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนตามแผนที่กำหนดเพื่อให้แต่ละชุมชนจัดทำแผนชุมชน เสนอฝ่ายพัฬนาชุมชนฯ ดังนี้ 1.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ชุมชนเพชรพระราม 2.วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ชุมชนโรงปูนฝั่นเหนือ , ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 3.วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ชุมชนเพชรบุรี 40 4.วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ชุมชนทับแก้ว 5.วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบึงพระราม 9 6.วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 7.วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ 8.วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 9.วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ชุมชนซอยพัทลุง 10.วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย 11.วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ชุมชนลาดพร้าว 45 12.วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ 13.วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ชุมชนลาดพร้าว 80 14.วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ชุมชนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 12 15.วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) จำนวนครั้งของการจัดประชุมกกชช.(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งของการจัดประชุมกกชช.(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการประชุมกรรมการชุมชน จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเตรียมการเลือกตั้งฯ จึงงดการประชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง ประขุมกรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จครบตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(23) - (นโยบายผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด เขตห้วยขวาง(BFC)(ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
- (นโยบายผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด เขตห้วยขวาง(BFC)(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :91.40

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.18

100 / 100
2
89.40

100 / 100
3
88.88

100 / 100
4
91.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแจกแบบสอบถาม รวบรวม และสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยเฉลี่ยร้อยละ 88.18 (ต.ค.-พ.ย.61)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแจกแบบสอบถาม รวบรวม และสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยเฉลี่ยร้อยละ 89.40 (ต.ค.61 - ก.พ. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแจกแบบสอบถาม รวบรวม และสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยเฉลี่ยร้อยละ 88.88 (ต.ค.61 - พ.ค. 62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแจกแบบสอบถาม รวบรวม และสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน โดยเฉลี่ยร้อยละ 98.42 (ต.ค.61 - ส.ค. 62)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) (งานประจำ)ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียน (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
(งานประจำ)ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียน (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :98.42


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
99.00

100 / 100
3
98.50

100 / 100
4
98.42

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และสรุปผลได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98 (ต.ค.-พ.ย.61) และนำผลการสรุปเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และสรุปผลได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 99 (ต.ค.61 - ก.พ. 62) และนำผลการสรุปเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และสรุปผลได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.5 (ต.ค.61 - พ.ค. 62) และนำผลการสรุปเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ และสรุปผลได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 98.5 (ต.ค.61 - ส.ค. 62) และนำผลการสรุปเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(25) 9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95) (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25) (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95) (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 25) (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :114.60

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
95.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
114.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามแบบ สนค.01 แบบรายงานสรุปการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 546,000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,200,000 บาท ภาษีป้าย 35,000,000 บาท รวม 588,200,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 167,202,898.22 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 4,121,067.34 บาท ภาษีป้าย 14,215,923.10 บาท รวม 185,539,888.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 546,000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,200,000 บาท ภาษีป้าย 35,000,000 บาท รวม 588,200,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 456,006,123.05 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,317,621.89 บาท ภาษีป้าย 26,562,762.52 บาท รวม 489,886,507.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.29 -ลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 ก.ย.61 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,790,534.34 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 72,198.70 บาท ภาษีป้าย 27,600 บาท รวม 5,890,333.04 บาท เป็นลูกหนี้ขอเฉลี่ยหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,893,229.38 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 12,470.40 บาท ภาษีป้าย 27,600 บาท รวม 3,933,299.78 บาท สรุป ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย. 61 1,957,033.26 บาท คงเหลือ ลูกหนี้ค้างชำระ หลังหักลูกหนี้ตามคำพิพากษา 1,296,961.42 บาท ลูกหนี้ชำระแล้ว 660,071.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ประมาณการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 546,000,000 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 7,200,000 บาท ภาษีป้าย 35,000,000 บาท รวม 588,200,000 บาท ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 636,708,105.58 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ 2,035,433.06บาท ภาษีป้าย 35,346,837.90 บาท รวม 674,090,376.54บาท คิดเป็นร้อยละ 114.60 -ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 30 ก.ย.61 รวม 1,969,503.66 บาท คงเหลือ 1,193,791.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.39

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) จำนวนครั้งของการรายงานผลการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายรายใหม่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
จำนวนครั้งของการรายงานผลการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายรายใหม่

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้เดินสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบฯ อย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีการเดินสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบฯ และรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายรายใหม่ โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 รวม 9 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายรายใหม่ โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 รวม 12 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(27) (งานประจำ)ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(งานประจำ)ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและปัญหาเพื่อนำไปเป็นเนื้อหาในการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการอบรมโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน หลังอบรม ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.35%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการอบรมโครงการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน หลังอบรม ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.35%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(28) (ประจำ) จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม.
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(ประจำ) จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม.

หน่วยนับ :จำนวนครั้ง/ปี

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
12.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอตลอด ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอตลอด ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอตลอด ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอตลอด ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด