ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50220000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
37.50

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
91.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อหมักทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 390 ตัน 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 420 ตัน 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตได้ปริมาณ 380 ตัน โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและขออนุมัติ 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 350 ตัน 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ่ย ได้ปริมาณ 510 ตัน 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ๋ย ได้ปริมาณ 560 ตัน โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 28/1/2562 : 1. ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอมจากเศษอาหาร ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2562 2. ร่วมกิจกรรม “หนองแขมรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎณ์บูรณะ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีคณะลูกเสือจากประเทศภูฎานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักขยะหอมจากเศษอาหาร แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองแขม 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเศาผักและผลไม้จากตลาดเช้าวัดหนองแขม ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม ฯลฯ นำมาหมักน้ำขยะหอมเพื่อใช้ภายในเขต และแจกจ่ายให้กับประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ๋ย ได้ปริมาณ 540 ตัน 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ๋ย ได้ปริมาณ 516 ตัน 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ๋ยได้ปริมาณ 520 ตัน โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สาธิตการทำน้ำหมักขยะชุมชนแย้มผกา และเทน้ำหมักในคลองหมื่นแช่มร่วมกับชุมชนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 / น้ำน้ำหมักมาใช้กับห้องน้ำในสำนักงานเขต และล้างจุดพักขยะ 26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำน้ำขยะหอมเทลงในคลองภาษีเจริญ ในกิจกรรมการรณค์ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง และได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำขยะหอม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรมคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ๋ยได้ปริมาณ 512 ตัน 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตและส่งโรงงานหมักปุ๋ยได้ปริมาณ 480 ตัน 25/9/2562 : ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ในพื้นที่และส่งโรงงานหมักปุ๋ยได้ปริมาณ 495 ตัน(ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว) - โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ให้ตความรู้เรื่องการจัดการชยะในชุมชุม และการทำน้ำหมักขยะหอม แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่กรขนส่งทหารบก ที่มาดูงาน ณ ชุมชนสงวนคำ เมื่อวันที่ 12 กรกรฎาคม 2562 27/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ดำเนินการสาธิตและให้ความรู้การจัดทำน้ำหมักขยะหอม พร้อมทั้งแจกกากน้ำตาล หัวเชื้อน้ำหมัก และถังหมักให้กับ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. วัดทองเนียม 2. โรงเรียนวัดอุดมรังสี 3.ศูนย์บริการสาธารณะสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) 4. ธนาคารทหารไทย 5.กรมการขนส่งทหารบก 6.ชุมชนตลาดหนองแขม 7.อสม.เขตหนองแขม 8.ตลาดเพชรเกษม 79

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :114.23


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
88.00

100 / 100
3
106.97

100 / 100
4
114.23

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา ได้ปริมาณ 980 ก.ก. 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 970 กิโลกรัม 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 3,440 ก.ก..

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 3,440 กก. 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 4,310 กก. 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 1,800 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 1,770 กิโลกรัม 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 640 กิโลกรัม 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 760 กก.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 470 ก.ก. 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 320 กก. 25/9/2562 : ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประชาชน ชุมชน สถานประกอบการ สถานพยาบาลบ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ได้ปริมาณ 440 กิโลกรัม (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.60

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 27/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้ชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนตลาดการค้าหนองแขม หมู่ 2 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหล่อพระ ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค หมู่บ้านเพชรทวีสุข ชุมชนหรรษากรมที่ดิน 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสร้อยมาลา ชุมชนตลาดหนองแขม ชุมชนนาคสถาพร 2 ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ 2. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 27/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว และ อาสาสมัครได้ปฏิบัติงานโดยทำการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ดำเนินการเรียบร้อย 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ดำเนินการเรียบร้อย 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ดำเนินการเรียบร้อย 3. โครงการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน และสถานประกอบการ 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วและได้ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 18.5 0 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 4,900 บาท 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 29 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 9,600 บาท 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 76 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 19,300 บาท 4. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,020 ตัน 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,160 ตัน 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยก มูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,080 ตัน 5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการมูลฝอยจากบ้านเรือน 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนทราบและตระหนักในปัญหาขยะ และช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้คนนำชุมชนร่วมมือในการคัดแยกขยะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหรรษา 79 ชุมชนจิตรณรงค์ 21 ชุมชนดวงเดือน ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม, ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล, ชุมชนรักเจริญ, ชุมชนแยก 9 พัฒนา 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข, ชุมชนสามัคคี 4-6, ชุมชนศิริธร, ชุมชนหมู่ 1 หนองแขม 2. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการเรียบร้อย 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการเรียบร้อย 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการเรียบร้อย 3. โครงการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน และสถานประกอบการ 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 61 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 15,500 บาท 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 22 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 5,700 บาท 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ได้ปริมาณ 16.50 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 4,300 บาท 4. กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,280 ตัน 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,150 ตัน 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,260 ตัน 5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 28/1/2562 1. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รณรงค์ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสวัสดิการหนองแขม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2562 2. ร่วมกิจกรรม “หนองแขมรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎณ์บูรณะ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีคณะลูกเสือจากประเทศภูฎานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รณรงค์ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้กับนักเรียน 3. เดินรณรงค์ส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม บริเวณคลองกำนันเทียน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2562 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน 29/3/2562 : รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามหลัก ช การงดใช้ถึงพลาสติกและโฟม ให้กับแม่ค้าและประชาชน บริเวณตลาดศูนย์การค้าหนองแขม และตลาดเพชรเกษม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ชุมชนการค้าหนองแขม ชุมชนเลียบคลองมหาศร 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป็าหมาย จำนวยน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านศรีเพชร , หมู่บ้านเพชรเกษม 4 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านชนันธรวิลมิลล์และหมู่บ้านอรุณทอง 4 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุขปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการเรียบร้อย 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุมิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการเรียบร้อย 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการเรียบร้อย โครงการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน และสถานประกอบการ 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ได้ปริมาณ 53 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 13,400 บาท 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 36.5 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 9,600 บาท 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ได้ปริมาณ 81.50 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 20,550 บาท กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 26/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,250 ตัน 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,170 ตัน 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,120 ตัน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่วมกับชุมชนแย้มผกาเก็บขยะในคูคลองและเทน้ำหมักลงคลองหมื่นแช่ม 31/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำน้ำหมักไปใช้ในการล้างจุดพักขยะ และห้องสุขาภายในสำนักงานเขต 26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง คลองภาษีเจริญ / เดินรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตลาดเช้าวัดหนองแขม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านชวนชื่น และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านพุดตาน ชุมชนหมู่บ้านกานดา 25/9/2562 : ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ชุมชนชมเดือน 2 และชุมชนซอยสถิตย์ (โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว) - ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการเรียบร้อย 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการเรียบร้อย 25/9/2562 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการเรียบร้อย (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว) - โครงการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน และสถานประกอบการ 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 42.50 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 10,750 บาท 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 5 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 1,300 บาท 25/9/2562 : ดำเนินการจัดเก็บไขมันจากบ้านเรือนประชาชน สถานประกอบการ ได้ปริมาณ 2 ลบ.ม. จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 500 บาท (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว) - กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สำรวจจากร้านค้าของเก่าและพนักงานคัดแยกจากรถเก็บขนมูลฝอย 26/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอยได้ปริมาณ 1,100 ตัน 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,150 ตัน 25/9/2562 : สำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่และจากการคัดแยกมูลฝอยของพนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ได้ปริมาณ 1,090 ตัน (ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว) - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ตความรู้เรื่องการจัดการชยะในชุมชุม และการทำน้ำหมักขยะหอม แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่กรขนส่งทหารบก ที่มาดูงาน ณ ชุมชนสงวนคำ เมื่อวันที่ 12 กรกรฎาคม 2562 27/8/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ในเดือนนี้ได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 4 ประเภท และหลักการ 3ช. 3 แห่ง ได้แก่ 1.ประชาชนที่มาทำบุญ ณ วัดทองเนียม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 2. อสม.เขตหนองแขม ณ ศูนย์บริการสาธารณะสุข48 (นาควัชระอุทิศ) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 3. นักเรียนโรงเรียนเรียนวัดอุดมรังสี จำนวน 215 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(4) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือน ตุลาคม จัดทำโครงการ ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ (โรงเรียนปิดเทอม) เดือน พฤศจิกายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 44 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 220 ครั้ง/เดือน เดือน ธันวาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 36 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 180 ครั้ง/เดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือนตุลาคม ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน / 27/11/2561 เดือนพฤศจิกายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน / 27/12/2561 เดือนธัววาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนตุลาคม 2561 เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 41 ราย ปรับเป็นเงิน 18,200 บาท เดือนพฤศจิกายน 2561 เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 49 ราย ปรับเป็นเงิน 19,800 บาท เดือนธันวาคม 2561 เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 30 ราย ปรับเป็นเงิน 13,300 บาท 4.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน ตุลาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 196 ราย เดือน พฤศจิกายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 161ราย เดือน..ธันวาคม 2561 บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 112 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือน มกราคม 62 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน เดือน กุมภาพันธ์ 62 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 39 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน เดือน มีนาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 12 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 60 ครั้ง/เดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือน มกราคม 62 ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน / เดือน กุมภาพันธ์ ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 728 คครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 336 ครั้ง/เดิอน เดือนมีนาคม...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนมกราคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 19 ราย ปรับเป็นเงิน 11,100 บาท เดือนกุมภาพันธ์ เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 19 ราย ปรับเป็นเงิน 12,200 บาท เดือนมีนาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 10 ราย ปรับเป็นเงิน 8000 บาท 4.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน มกราคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 130 ราย เดือน กุมภาพันธ์ บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 116 ราย เดือน.มีนาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 122 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือน เมษายน อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ไม่มีผลการดำเนินการ เดือน พฤษาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 22 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 110 ครั้ง/เดือน เดือน มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 38 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือนเมษายน ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน เดือนพฤษภาคม ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน เดือน มิถุนายน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือน เมษายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 7 ราย ปรับเป็นเงิน 6,500 บาท เดือน พฤษภาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 13 ราย ปรับเป็นเงิน 11,500 บาท เดือน มิถุนายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 11 ราย ปรับเป็นเงิน 11,000 บาท 4.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน เมษายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 105 ราย เดือน พฤษภาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 123 ราย เดือน มิถุนายนบริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 131 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน เดือน กรกฎาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน เดือน สิงหาคม จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 44 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 220 ครั้ง/เดือน เดือน กันยายน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 42 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 210 ครั้ง/เดือน 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง เดือนกรกฎาคม ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน เดือนสิงหาคม ...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน / เดือนกันยายน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน...ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน 3. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ เดือนกรกฎาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 19 ราย ปรับเป็นเงิน 17,500 บาท เดือนสิงหาคม เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 9 ราย ปรับเป็นเงิน 13,000 บาท เดือนกันยายน เปรียบเทียบปรับดำเนินคดีจำนวน 10 ราย ปรับเป็นเงิน 14,500 บาท 4.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน กรกฎาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 133 ราย เดือน สิงหาคม บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 137 ราย เดือน.กันยายน บริการรับส่งประชาชน จำนวน 2 จุด ซอยเพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 140 ราย สรุปผลการดำเนินการ เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 ดังนี้ 1. โครงการเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน ปฏิบัติหน้าที่ วันละ 2 ครั้ง/จุด ปฏิบัติหน้าที่ได้ 356 ครั้ง/จุด/ปี 2. โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ วันละ 2 ครั้ง/จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจได้ 730 ครั้ง/จุด/ปี 3. โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ ในรอบปีงบประมาณ 62 จับกุม ดำเนินคดี 237 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 156,600 บาท 4. โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในรอบปีงบประมาณ 62 มีผู้ใช้บริการ 1,611 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอัตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอัตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2562 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6103/7000 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (แผนติดตั้ง จำนวน 25 ดวง แผนซ่อมแซม จำนวน 125 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2562 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6103/7000 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (แผนติดตั้ง จำนวน 25 ดวง แผนซ่อมแซม จำนวน 125 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2562 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6103/7000 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (แผนติดตั้ง จำนวน 25 ดวง แผนซ่อมแซม จำนวน 125 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปี 2562 ให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 6103/7000 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 (แผนติดตั้ง จำนวน 25 ดวง แผนซ่อมแซม จำนวน 125 ดวง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (มิติที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ 2)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด
(มิติที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ 2)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :305.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.33

100 / 100
2
141.34

100 / 100
3
208.00

100 / 100
4
305.33

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม 2561 ไม่มีการติดตั้งและซ่อมแซ่ม / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การไฟฟ้าได้ส่งมอบงานการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 13 ดวง / 28/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2562 ติดตั้งได้ 13 ดวง ซ่อมแซมได้ 34 ดวง รวม 47 ดวง (แผนกำหนด 150 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวมตั้งแต่เดือน ต.ค.- มี.ค.62 ติดตั้งตามแผน 16 ดวง ซ่อมแซม 196 ดวง รวมทั้งสิ้น 212 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวมตั้งแต่เดือน ต.ค.- มิ.ย. 62 ติดตั้งตามแผน 18 ดวง ซ่อมแซม 294 ดวงรวมทั้งสิ้น 312 ดวง คิดเป็นร้อยละ 208

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวมตั้งแต่เดือน ต.ค.- ก.ย. 62 ติดตั้งตามแผน 30 ดวง ซ่อมแซม 428 ดวงรวมทั้งสิ้น 458 ดวง คิดเป็นร้อยละ 305.33

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ร้อยละความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตต่อกรณีเหตุไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตต่อกรณีเหตุไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :86.44


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
84.58

100 / 100
4
86.44

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โดยจะมีการประเมินผลความพึงพอใจฯ ในเดือนมีนาคม 2562 และเดือนกันยายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตต่อกรณีเหตุไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ครั้งที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการศึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตต่อกรณีเหตุไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ครั้งที่ 1 จำนวน 100 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ คิดเป็นร้อยละ 84.58

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายการศึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตต่อกรณีเหตุไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ครั้งที่ 1 จำนวน 100 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ คิดเป็นร้อยละ 84.58 ครั้งที่ 2 จำนวน 100 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ คิดเป็นร้อยละ 88.29 รวม 2 ครั้ง มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ คิดเป็นร้อยละ 86.44

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
จำนวนกิจกรรมที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1 อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. เดินรณรงค์ในชุมชนกองขยะ วัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนรักเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1 อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. เดินรณรงค์ในชุมชนกองขยะ วัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนรักเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. เดินรณรงค์ในชุมชนกองขยะ วัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนรักเจริญ 4.เดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 5. ตรวจสถานบันเทิง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(9) ร้อยละของงานปรับปรุงถนน ซอย ในพื้นที่ได้ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในกำหนด(ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละของงานปรับปรุงถนน ซอย ในพื้นที่ได้ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในกำหนด(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.50

100 / 100
2
82.50

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ธันวาคม2561- 17 มกราคม 2562) 2. ปรับปรุงซอยแย้มผกา 1 จากถนนบางบอน 4 ถึงคลองหมื่นแช่ม อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการและประชาวิจารณ์ 3.ปรับปรุงซอยทรัพย์วัชระ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม 2561) 4.ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถึงสุดเขตทางสาธารณะ อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามวันที่ 26 ธ.ค.62)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 2. ปรับปรุงซอยแย้มผกา 1 จากถนนบางบอน 4 ถึงคลองหมื่นแช่ม อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 27 มีนาคม 2562) 3.ปรับปรุงซอยทรัพย์วัชระ อยู่ระหว่างขั้นตอน ...ส่งมอบงานแล้ว 4.ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถึงสุดเขตทางสาธารณะ อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 3 อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องานตามสัญญา ได้ 30% 2. ปรับปรุงซอยแย้มผกา 1 จากถนนบางบอน 4 ถึงคลองหมื่นแช่ม อยู่ระหว่างขั้นตอน..อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 27 มีนาคม 2562)คิดเป็นเนื้องานตามสัญญา ได้ 50% 3.ปรับปรุงซอยทรัพย์วัชระ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 4.ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถึงสุดเขตทางสาธารณะ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ปรับปรุงซอยแยกซอยทวีวัฒนา 1 แยก 3 (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา) (22 มี.ค.62 - 23 ต.ค.62) คิดเป็นเนื้องานตามสัญญา 80% 2.ปรับปรุงซอยแย้มผกา 1 จากถนนบางบอน 4 ถึงคลองหมื่นแช่ม (ดำเนินการเสร็จสิ้น) 3.ปรับปรุงซอยทรัพย์วัชระ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 4.ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถึงสุดเขตทางสาธารณะ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(10) ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
39.00

100 / 100
2
83.28

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การทำคามสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม) ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 66 รายการ โดยแบ่งเป็นใช้แรงงานเขต 60 รายการ ดำเนินการแล้ว 6 รายการ จ้างเหมา 6 รายการ (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างวางค้ำเพื่อทำสัญญา) เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล) ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 13 รายการ ทำความสะอาดคูคลองได้ 5 รายการ (แผนกำหนด 13 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การทำคามสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม) ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 66 รายการ โดยแบ่งเป็นใช้แรงงานเขต 60 รายการ ดำเนินการแล้ว 48 รายการ จ้างเหมา 6 รายการ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล) ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 13 รายการ ทำความสะอาดคูคลองได้ 12 รายการ (แผนกำหนด 13 รายการ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การทำคามสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม) ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 66 รายการ โดยแบ่งเป็นใช้แรงงานเขต 60 รายการ ดำเนินการแล้ว 48 รายการ จ้างเหมา 6 รายการ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล) ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 13 รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การทำคามสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม) ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 66 รายการ โดยแบ่งเป็นใช้แรงงานเขต 60 รายการ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) จ้างเหมา 6 รายการ (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) เตรียมการป้องปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 (การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล) ดำเนินการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล จำนวน 13 รายการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู-คลอง จำนวน 4 ครั้ง (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) จำนวนกิจกรรมที่อปพร.เขตหนองแขมได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
จำนวนกิจกรรมที่อปพร.เขตหนองแขมได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการต่อปี

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 อปพร.เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2. ร่วมกิจกรรมรณรงค์7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. ร่วมกิจกรรมอบรมอปพร.(หลักสูตรทบทวน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2. ร่วมกิจกรรมรณรงค์7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. ร่วมกิจกรรมอบรมอปพร.(หลักสูตรทบทวน) 4. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ 5. ร่วมกิจกรรมอบรมอปพร.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2. ร่วมกิจกรรมรณรงค์7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 3. ร่วมกิจกรรมอบรมอปพร.(หลักสูตรทบทวน) 4. ร่วมกิจกรรมรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ 5. ร่วมกิจกรรมอบรมอปพร.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(12) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :85.08

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
85.08

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดทำค่า BMI ของเจ้าหน้าที่ส่งสำนักอนามัยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตหนองแขมและจัดกิจกรรม Sport Day ทุกวันพุธ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรม Sport Day ทุกวันพุธ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บุคลากรมีคะแนนพัฒนาการของค่า BMI 85.08

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี(ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดบูรณาการ)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี(ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจคุณภาพ จัดการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตหนองแขม ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจคุณภาพ จัดการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตหนองแขม ประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจคุณภาพ จัดการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตหนองแขม ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้ป้ายรับรองมาตรฐานิาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โโยตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารกลุ่มเป้าหมาย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจคุณภาพ จัดการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตหนองแขม ซึ่งมีผลการประเมินป้ายรับรอง ดังนี้ สถานประกอบการทั้งหมด 149 แห่ง ได้ป้ายรับรองฯ 149 แห่ง แบ่งเป็น ร้านอาหาร 67 แห่ง ซูปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง มินิมาร์ท 69 แห่ง ตลาด 12 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการลานกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการลานกีฬา

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติงานประจำลานฯ ที่รับผิดชอบ / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เจ้าหน้าที่ลานกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ประจำลาน / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - แข่งขันแบตมินตัน วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ลานกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม - แข่งขันเปตอง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานกีฬาชุมชนพุดตาน และชุมชนหรรษา 1 2. เจ้าหน้าอาสาสมัครลานกีฬา ลงปฏิบัติงาน ณ ลานกีฬาที่รับผิดชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ตามลานกีฬาที่รับผิดชอบ / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬาที่รับผิดชอบ / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อาสาสมัครลานกีฬาลงปฏิบัติงานระจำลานที่รับผิดชอบ - จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ณ ลานกีฬาสวนพุทธรักษ์ วันที่ 28 เมษายน 2562 / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อาสาสมัครลานกีฬาออกปฏิบัติหน้าที่ประจำลาน - แข่งขันฟุตซอล วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... แบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วันทีท 21 มิ.ย.62 เพื่อร่วมแข่งขัน วันที่ 5 ก.ค. - 31 ก.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

/ 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -นำนักกีฬาแข่งขันกีฬา BMA FUTSAL 2019 ตั้งแต่วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2562 -ลงปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬาที่รับผิดชอบ -ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย / 29/8/2562 : ร่วมปิดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกีรติฯ 72 พรรษา / 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -อาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ประจำลานกีฬาที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(15) ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอโครงการ และขออนุมัติโครงการ 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำรายละเอียดราคาต้นไม้ และวัสดุปลูก และขั้นตอนการออกแบบ 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำรายละเอียดและเสนอเซนต์เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการหาผู้รับจ้างตาอไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดหาผู้รับจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนการจัดซื้ิจัดจ้าง และขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพื่อรอการปรับปรุงต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 6/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การได้ผู้รับจ้าง และจัดส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนและแบบที่ได้กำหนดไว้ 28/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 6/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การได้ผู้รับจ้าง และจัดส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนและแบบที่ได้กำหนดไว้ 28/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(16) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทำแบบแปลนและของบประมาณ พ.ศ.2562แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการขายแบบประกวดราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงนามสัญญาแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีการรายงานไปยังสำนักการโยธาครบ 3 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส / 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2.รับลงทะเบียนคนพิการ 3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ 4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2.รับลงทะเบียนคนพิการ 3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ 4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ ค่าใช้จ่ายในการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม / 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2.รับลงทะเบียนคนพิการ 3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ 4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2.รับลงทะเบียนคนพิการ 3.ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ 4.ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5.ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส / 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ ค่าใช้จ่ายในการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม / 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส / 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ค่าใช้จ่ายในการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม / 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย / 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 2019-9-16 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม / 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2. รับลงทะเบียนคนพิการ 3. ลงเยี่ยมเคลสผู้ประสบภาระเดือดร้อนในพื้นที่ 4. ตรวจสอบการมีตัวตนของผู้สูงอายุ, คนพิการ 5. ตรวจสอบเอกสารของผู้สูงอายุ, คนพิการ 6. รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด / 30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ร้อยละความสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละความสำเร็จของภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหา และคัดเลือกภูมิปัญญา / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหา และคัดเลือกภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สรรหา คัดเลือกภูมิปัญญา / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญา / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมข้อมูลเพื่อทำการเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือก เผยแพร่ผลงาน ในวันที่ 10 เมษายน 2562 และเสนอผลงานภูมิปัญญาเพื่อรับการเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 / 27/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ภูมิปัญญาที่ได้รับการคัดเลือก เผยแพร่ผลงาน ในวันที่ 10 เมษายน 2562 และเสนอผลงานภูมิปัญญาเพื่อรับการเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 / 27/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(19) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
70.00

100 / 100
2
88.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสาร เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานวิทยากร และเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ชลอการออกหน่วยเงินออม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเลือกตั้ง / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมข้อมูลในการจัดการอบรมให้ความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารและสถานที่เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนทางการเงินฯ ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.2562 / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกหน่วยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมฯ / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการสรุปโครงการออกหน่วยให้ความรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

31/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าอบรม / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดหาวัสดุเพื่อทำการอบรมวิชาชีพฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อบรมวิลาชีพ วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าและ วิชาการทำเบเกอรี่ / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อบรมวิลาชีพ วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าและ วิชาการทำขนมไทย / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝึกอบรมวิชาชีพ วิชาขนมไทย ตับเย็บเสื้อผ้า ร้อยลูกปัด แปรรูปสมุนไพร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝึกอบรมวิชาชีพ ร้อยลูกปัด แปรรูปสมุนไพร / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดอบรมวิชาชีพ แปรรูปสมุนไพรและเมคาเม่ / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝึกอาชีพวิชาเมคราเม่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

31/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(21) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :86.40

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.40

100 / 100
4
86.40

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนในรายวิชาหลัก 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 ก่อนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ในรายวิชาหลัก 4 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ - อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา = 7.60 (ภาษาไทย=2.00 คณิตศาสตร์=1.71 วิทยาศาสตร์=1.90 อังกฤษ 1.99) - คะแนนพัฒนาการรายวิชา = 1.00 ( ภาษาไทย=0.50 คณิตศาสตร์=0.00 วิทยาศาสตร์=0.00 อังกฤษ 0.50) รวมคะแนนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 8.60 คะแนน 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา = 7.68 (ภาษาไทย=2.00 คณิตศาสตร์=1.92 วิทยาศาสตร์=1.87 อังกฤษ 1.88) - คะแนนพัฒนาการรายวิชา = 1.00 ( ภาษาไทย=0.50 คณิตศาสตร์=0.50 วิทยาศาสตร์=0.00 อังกฤษ 0.00) รวมคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 8.68 คะแนน * คะแนนรวมของเขตหนองแขม (เต็ม 10 คะแนน) = 8.64 คิดเป็นร้อยละ 86.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในโรงเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีผลร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา = 7.60 (ภาษาไทย=2.00 คณิตศาสตร์=1.71 วิทยาศาสตร์=1.90 อังกฤษ 1.99) - คะแนนพัฒนาการรายวิชา = 1.00 ( ภาษาไทย=0.50 คณิตศาสตร์=0.00 วิทยาศาสตร์=0.00 อังกฤษ 0.50) รวมคะแนนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 8.60 คะแนน 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - คะแนนความสำเร็จรายวิชา = 7.68 (ภาษาไทย=2.00 คณิตศาสตร์=1.92 วิทยาศาสตร์=1.87 อังกฤษ 1.88) - คะแนนพัฒนาการรายวิชา = 1.00 ( ภาษาไทย=0.50 คณิตศาสตร์=0.50 วิทยาศาสตร์=0.00 อังกฤษ 0.00) รวมคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = 8.68 คะแนน * คะแนนรวมของเขตหนองแขม (เต็ม 10 คะแนน) = 8.64 คิดเป็นร้อยละ 86.40

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การเตรียมการจัดกิจกรรม / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การจัดกิจกรรมครอบครังรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือฯ ในพื้นที่เขตหนองแขม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน / 27/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 27/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

/ 27/2/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(23) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางประเพณี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เตรียมเอกสารเพื่อจัดทำกิจกรรม / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การจัดเตรียมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมเอกสารและวัสดุเพื่อใช้ในงานวันสงกรานต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ พร้อมรายานผลการดำเนินงานในกิจกรรม / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดทำขอเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการกิจกรรม / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมการจัดงานวันแห่เทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

/ 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวาย 9 วัน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 / 29/8/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระยฃนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 / 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จและรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(24) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 61 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 62 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 62 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(25) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เตรียมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาชุมชน / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัณนาชุมชน / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนเพื่อทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนดำเนินการตามแผนได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำแผนพัฒนาชุมชน / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนที่กำหนดไว้ / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนฯ / 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน / 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :70.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดต่อประสานงานของภารกิจการต่างๆกับสถาเยาวชนกรุงเทพฯ - อบรม เรื่องการค้ามนุษย์ฯ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - 16 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกคณะบริหารสถภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ณ ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง - ปฏิบัติงานในหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย - ประชุมภาคีของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2562 / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สภาเด็กและเยาวชนฯ ดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับเยาวฃนตามภารกิจที่มอบหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมให้เยาวฃนศึกษาดูงานในพื้นที่เขต วันที่ 25 เมษายน 2562 และร่วมอบรมเยาวชนฯ ณ มูลนิธ P2H วันที่ 26 เมษายน 2562 / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของงานสภาเยาวชน / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปฏิบัติงานในหน้าที่สภาเด็กฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย -อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 / 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดประชุมสามัญสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ / 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโครงการ Yonug love ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

(27) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรายได้ ได้มีการส่งแผน ฯ ให้สำนักงาน ก.ก.แล้ว อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. ตรวจแผน ฯ ของทั้ง 3 ฝ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดและรายงานทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนที่กำหนดและรายงานทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(28) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด / 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์โครงการ / 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในงานเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

/ 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุดคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ / 27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด / 28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

/ 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด ประจำเดือน / 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดประจำเดือน / 29/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ / 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประจำเดือน และสรุปประเมินผลของโครงการ / 16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว พร้อมรายงานผลการดำเนินการแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(29) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยจัดการอบรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยจัดการอบรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(30) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม ทำให้ - สามารถจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 2,199,448.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - สามารถติดตามและจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 272,267.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.43 ของยอดค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม ทำให้ - สามารถจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 64,020,021.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - สามารถติดตามและจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 418,963.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของยอดค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม ทำให้ - สามารถจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 102,714,417.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.44 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - สามารถติดตามและจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 503,803.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.61 ของยอดค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม ทำให้ - สามารถจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 113,874,619.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.51 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด - สามารถติดตามและจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ได้ 505,469.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของยอดค้างชำระ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(31) จำนวนครั้งในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อปี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
จำนวนครั้งในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อปี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :478.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
113.00

100 / 100
2
185.00

100 / 100
3
261.00

100 / 100
4
478.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการปรับปรุงข้อมูลทั้งสิ้น 113 ครั้ง เดือนตุลาคม 38 ครั้ง เดือนพ.ย. 41 ครั้งและเดือนธันวาคม 34 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีการปรับปรุงข้อมูลทั้งสิ้น 113 ครั้ง เดือนตุลาคม 38 ครั้ง เดือนพ.ย. 41 ครั้งและเดือนธันวาคม 34 ครั้ง เดือนมกราคม 31 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 21 ครั้ง เดือนมีนาคม 20 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการปรับปรุงเดือนเมษายน 34 ครั้ง ถึงเดือนพฤษภาคม 42 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 261 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการปรับปรุงข้อมูล 478 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **