ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50260000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1.การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.50

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
12.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 3,304.94 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.60 ข้อมูลเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 12.27 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 4,876.90 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 43.68 ข้อมูลเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 18.45 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 44.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทร์ 7,074.76 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 63.37 ข้อมูลเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 27.79 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 66.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ข้อมูลเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ปริมาณมูลฝอยอินทร์ 11,420.52 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ102.30 ข้อมูลเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 ปริมาณมูลฝอยอันตราย 42.54 ตัน ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 102.36

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(2) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด -จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด -จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีคดีอุบัติเหตุบนทางเท้า

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตจตุจักร วันที่13 ธ.ค. ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตจตุจักรจำนวน ๑ ครั้ง /ฝ่ายปกครองจัดอบรมกิจกรรม อส.กทม.เขตจตุจักร วันที่ 22 ธ.ค.61

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตจตุจักร วันที่29 มี.ค. ๒๕๖๒เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตจตุจักร จำนวน ๑ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตจตุจักร (ศปปส เขตจตุจักร) - จัดประชุม ศปปส. ปีละ 4 ไตรมาส ดำเนินการแล้ว 3 ไตรมาส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และเหลือรายงานแบบประเมินผลปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศปปส เขตจตุจักร ปีงบประมาณ 2562 ไปยัง สนอ.ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - คณะทำงานใน ศปปส จัดประชุมครั้งที่ 2 แล้ว 2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักรของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและภาคีเครือข่าย แล้ว เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 มีอาสาสมัครฯและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน จาก 329 คน **ทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนจะรายงานงบประมาณและการปฏิบัติงานของ อสส.กทม.(ศปปส.เขต) ผ่านทางระบบของ สยส.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตจตุจักร ครบ 4 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เขตจตุจักร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด และดำเนินการรณรงค์ตามกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในวันที่ 10 ก.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินการโครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ในขั้นตอนประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำโดยบริษัท 488 จำกัด ดำเนินการลอกท่อจำนวน 71 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินลอกท่อในพื้นที่เขตโดยการจ้างเหมาเอกชนและแรงงานเขตเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินลอกท่อในพื้นที่เขตโดยการจ้างเหมาเอกชนและแรงงานเขตเป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 276 ซอย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครอลได้จัดฝึกอบรบอปพร.หลักสูตรหลักเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.61 ฝ่ายโยธาได้จัดทำแผนการตรวจอาคารเสี่ยงภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายปกครองได้จัดซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตจตุจักรแล้วจำนวน ๑ ครั้งและได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายปกครองได้จัดซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตจตุจักรแล้วจำนวน ๑ ครั้งและได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายปกครองได้จัดซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตจตุจักรแล้วจำนวน ๑ ครั้งและได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) จำนวนครั้งของการรายงานตามค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
จำนวนครั้งของการรายงานตามค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานตามแผนปฏิบ้ติการตรวจสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบสถารประกอยการที่เปิดคล้ายสถานบริการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย สะอาด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
92.07

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างอาหาร และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลในสถานที่จำหน่ายอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดสอบสุขาภิบาลอาหารและตรวจประเมินสถานที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลครบตามกลุ่มเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรที่ได้รับการปรับปรุงที่ให้ได้มาตรฐาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
ร้อยละของลานกีฬากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรที่ได้รับการปรับปรุงที่ให้ได้มาตรฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

100 / 100
2
2.50

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯจัดหาวัสดุในการปรับปรุงลานกีฬา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาระหว่างเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-วันที่ 24 เมษายน 2562 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนพหลโยธิน 45 (เพิ่มเติม) - วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงลานกีฬาเคหะเรือนแถว - วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนบ้านพักกองกำกับการสายตรวจ - วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(10) ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ขนาดพื้นที่ซึ่งถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

หน่วยนับ :ไร่

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไร่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.20

100 / 100
3
0.60

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายรักษาความสะอาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเรียบร้อยครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

(11) ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจตุจักร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจตุจักร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
47.66

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงโรงเรียนอยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง 6 โรงเรียน / อยู่ระหว่างอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 1 โรงเรียน (วัดเสมียนนารี) 11.งานปรับปรุงซอยอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ก่อหนี้วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 20 ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 6,448,780.-บาท 2. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 15 แยก 4-1 ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 2,491,160.- บาท 3. ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-8 ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 2,122,000.- บาท 4. ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 13 (ซอยพรรณี) ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 884,900.- บาท 5. ปรับปรุงซอยยังสว่างถนนเลียบคลองประปา ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 3,862,925.- บาท 6.ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร) ก่อหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 7,114,165.- บาท 7. ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 7-10 ก่อหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 4,965,420.- บาท 8. ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว 26 ก่อหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 6,054,990.- บาท 9. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร ก่อหนี้ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 1,918,545.- บาท 12. ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ก่อหนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 1,140,000.- บาท 13. ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ก่อหนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 750,000.-บาท 14 ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม ก่อหนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 1,250,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

10. ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินสมโภช ก่อหนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ยอดเงิน 6,600,000.-บาท 15. ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์(ประถม) ก่อหนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ยอดเงิน 530,000.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 20 ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 6,448,780.-บาท 2. ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 15 แยก 4-1 ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 2,491,160.- บาท 3. ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19-8 ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 2,122,000.- บาท 4. ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 13 (ซอยพรรณี) ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 884,900.- บาท 5. ปรับปรุงซอยยังสว่างถนนเลียบคลองประปา ก่อหนี้ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 3,862,925.- บาท 6.ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร) ก่อหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 7,114,165.- บาท 7. ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 32 แยก 7-10 ก่อหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 4,965,420.- บาท 8. ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว 26 ก่อหนี้ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 6,054,990.- บาท 9. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร ก่อหนี้ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 1,918,545.- บาท 10 ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินสมโภช ก่อหนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ยอดเงิน 6,600,000.-บาท 11. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี ก่อหนี้วันที่ 28 ธันวาคม 2561 12. ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ก่อหนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 1,140,000.- บาท 13. ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว ก่อหนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 750,000.-บาท 14 ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม ก่อหนี้วันที่ 22 มีนาคม 2562 ยอดเงิน 1,250,000.- บาท 15. ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์(ประถม) ก่อหนี้วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ยอดเงิน 530,000.- บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธาได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขตโดยสำนักการโยธาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยให้สำนักงานเขตกรอกรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกฯมามีประเภทใดและไม่มีอะไรบ้างส่งวันที่28 ธ.ค.61 สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดส่งเอกสารแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักการโยธาพิจารณาจัดทำออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานเขตจตุจักรให้ถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่านปกครองประสานฝ่ายโยธาเพื่อประชุมรายละเอียดงานก่อนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

๑. มีแบบและรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการฯ ส่งสำนักการโยธาแล้ส ๒.ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำนักการโยธาครบ จำนวน ๒ ครั้ง ๓.นำแบบที่ฝ่ายโยธาออกแบบและรายการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) ร้อยละของผู้มาขอรับการสงเคราะห์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของผู้มาขอรับการสงเคราะห์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :73.03


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
44.18

100 / 100
3
39.02

100 / 100
4
73.03

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี ผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 6 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ราย ทุนประกอบอาชีพ ผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 6 ราย อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 2 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 11 ราย อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 9 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ราย เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 7 ราย อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 5 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2ราย รวมผู้ขอรับการสงเคราะห์ทั้งสิ้น 27 ราย รอการพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 17 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปยอดผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี ผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 4 ราย ทุนประกอบอาชีพ ผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 2 ราย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย ได้รับการสงเคราะห์ 1 ราย อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 4 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างรอพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 2 ราย รวมผู้ขอรับการสงเคราะห์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 43 ราย ได้รับการสงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว 19 ราย รอการพิจารณาจากสำนักพัฒนาสังคม 21 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สรุปยอดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี ผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ราย ผู้ขอรับการสงเคราะห์ด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 37ราย ได้รับการสงเคราะห์ 12 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปยอดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 เงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ผู้ยื่น่คำขอ 21 ราย ได้รับการสงเคาะห์ 10 ราย ทุนประกอบอาชีพ ผู้ยืนคำขอ 17 ราย ได้รับการสงเคราะห์ 15 ราย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล ผู้ยืนคำขอ 39 ราย ได้รับการสงเคราะห์ 28 ราย เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี ผู้ยื่นคำขอ 12 ได้รับการสงเคราะห์ 12

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างคัดสรร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการคัดสรรเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการคัดสรรเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการคัดสรรเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(15) จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
จำนวนกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :8.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
8.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ชุมชนบ่อฝรั่ง บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม ฃุมชนนครหลวง สำนักงานเขตจตุจักร และศูนย์บริการสาธารณสุข 17

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ชุมชนบ่อฝรั่ง บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ชุมชนหลัง ว.ค. จันทรเกษม ฃุมชนนครหลวง สำนักงานเขตจตุจักร และศูนย์บริการสาธารณสุข 17

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(16) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.27

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
90.27

100 / 100
4
90.27

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัด ทั้งหมด 19 โครงการ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจุตจักรทั้งหมด 7 โรงเรียน จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แล้วเสร็จในช่งเดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรอผลคะแนนการสอบจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนตัวชี้วัดในระดับ ป.6 = 8.42 ระดับ ม.3 =9.23 และระดับ ม.6 = 8.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินการการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลคะแนนตัวชี้วัดในระดับ ป.6 = 8.42 ระดับ ม.3 =9.23 และระดับ ม.6 = 8.09

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ผลสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
85.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตจักร จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จัดเตรียมแผนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรร์ผลงานเพื่อกาเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนสังกัดสำนักงาเนเขตจตุจักรอยู่ระหว่างให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนประชานิเวศน์ 2. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 3. โรงเรียนบ้านลาดพร้าวฯ 4. โรงเรียนวัดเทวสุนทร 5. โรงเรียนวัดเสมียนนารี 6. โรงเรียนเสนานิคม 7. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดประชุมวางแผนการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมเบิกจ่าย ครบทั้ง 7 โรงเรียน โดยผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่โดดเด่นได้ทั้งหมดจำนวน 17 ชิ้น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 ชิ้น

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต
จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :24.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
24.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯดำเนินการจัดหาวัสดุ ของขวัญของที่ระลึก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ จำนวน 6 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 1-6 ณ บ้านหนังสือจำนวน 6 บ้าน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มีนาคม 2561 บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 4 เมษายน 2562 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครั้งที่ 9 วันที่ 5 เมษายน 2562 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ครั้งที่ 10 วันที่ 7 เมษายน 2562 บ้านหนังสือสวนรถไฟ ครั้งที่ 11 วันที่ 28 เมษายน 2562 บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์ ครั้งที่ 12 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บ้านหนังสือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครั้งที่ 13 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 บ้านหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก ครั้งที่ 14 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 บ้านหนังสือสวนรถไฟ ครั้งที่ 15 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ครั้งที่ 16 วันที่ 9 มิถุนายน 2562 บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์ ครั้งที่ 17 และ 18 วันที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2562 บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมครั้งที่ 19 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 บ้านหนังสือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครั้งที่ 20 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บ้านหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก ครั้งที่ 21 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ครั้งที่ 22 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 บ้านหนังสือสวนรถไฟ ครั้งที่ 23 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์ และครั้งที่ 24 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บ้านหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(19) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรม และประเพณี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรม และประเพณี

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯกำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตจตุจักร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตจตุจักร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง และวัดเทวสุนทร -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตจตุจักร - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตจตุจักร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(20) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ฝ่ายโยธาดำเนินการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนตุลาคมจำนวน 41 เดือน จพฤศจิกายน จำนวน 41 จุด -ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 20 ราย , เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 6 ราย, เดือนมกราคม 2562 จำนวน 25 ราย,เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 13 ราย - ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่ง เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 28 จุด เดือนมกราคม 2562 จำนวน 7 จุด เดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 17 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 16 ราย, เดือนเมษายน 2562 จำนวน 21 ราย, เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 18 ราย ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่ง เดือน มีนาคม จำนวน 31 จุด , เดือนเมษายน จำนวน 15 จุด , เดือนพฤษภาคม จำนวน 19 จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 14 ราย, เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 28 ราย, เดือสิงหาคม 2562 จำนวน 20 ราย - ฝ่ายโยธาดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่ง เดือน มิถุนายน จำนวน 13 จุด เดือนกรกฎาคม จำนวน 17 จุด สิงหาคม จำนวน 20 จุด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(21) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯประสานชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรดำเนินการจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักพัฒนาสังคมจัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว จำนวน 26 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ชุมชนโรงช้อน 45 ชุมชนทหารส่นแยก บชร.1 ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญพหลโยธิน 40 ชุมชนหมู่บ้านรุ่งเจริญ ชุมชนนครหลวง ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนหนองจุฬา ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 ชุมชนหลัดตลาดสุภาพงษ์ ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนคลองพระยาเวิก ชุมชนคลองน้ำแก้ว ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาว ชุมชนรัชดาประชาชื่น ชุมชนซอยภักดี ชุมชนพรรณี 1 ชุมชนร่วมสุขพัฒนา ชุมชนไทรคู่ และชุมชนสวนผัก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯอยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณากิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดกิจกรรมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(23) ร้อยละของการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านโดยให้บริการไม่เกิน 20 นาที ต่อราย
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละของการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านโดยให้บริการไม่เกิน 20 นาที ต่อราย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการประชาชนมาติดต่อเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เดือน ต.ค. 61 จำนวน 137 ราย, เดือน พ.ย. 61 จำนวน 101 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการประชาชนมาติดต่อเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เดือน ธ.ค. 61 จำนวน 93 ราย, เดือน ม.ค.62 จำนวน 198 ราย, เดือน ก.พ.62 จำนวน 112 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการประชาชนมาติดต่อเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านเดือน มี.ค. 62 จำนวน 122 ราย, เดือน เม.ย. 62 จำนวน 116 ราย, เดือน พ.ค. 62 จำนวน 168 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการประชาชนมาติดต่อเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านเดือน มิ.ย. 62 จำนวน 132 ราย, เดือน ก.ค. 62 จำนวน 123 ราย, เดือน ส.ค. 62 จำนวน 142 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :93.69


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.74

100 / 100
2
94.18

100 / 100
3
93.31

100 / 100
4
93.69

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการทำบัตรประชาชนกรณีประชาชนมาติดต่อขอย้ายเข้า พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ หรือมาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนตัว-ชื่อสกุลใหม่ โดยไม่ต้องติดต่อขอรับบัตรคิวใหม่ในการรับบริการที่ฝ่ายทะเบียน เดือน ต.ค. 61 ทั้งหมดจำนวน 302 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 68 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 96.62 , เดือน พ.ย. 61 ทั้งหมดจำนวน 226 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 119 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการทำบัตรประชาชนกรณีประชาชนมาติดต่อขอย้ายเข้า พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ หรือมาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนตัว-ชื่อสกุลใหม่ โดยไม่ต้องติดต่อขอรับบัตรคิวใหม่ในการรับบริการฝ่ายทะเบียน เดือน ธ.ค. 61 ทั้งหมดจำนวน 194 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 69 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.71, เดือน ม.ค.62 ทั้งหมดจำนวน 357 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 105 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.48, เดือน ก.พ..62 ทั้งหมดจำนวน 274 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 68 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 90.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการทำบัตรประชาชนกรณีประชาชนมาติดต่อขอย้ายเข้า พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ หรือมาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนตัว-ชื่อสกุลใหม่ โดยไม่ต้องติดต่อขอรับบัตรคิวใหม่ในการรับบริการฝ่ายทะเบียนเดือน มี.ค. 62 ทั้งหมดจำนวน 263 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 110 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 90.91, เดือน เม.ย. 62 ทั้งหมดจำนวน 336 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 157 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 91.94, เดือน พ.ค.62 ทั้งหมดจำนวน 437 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 114 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 92.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการให้บริการทำบัตรประชาชนกรณีประชาชนมาติดต่อขอย้ายเข้า พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ หรือมาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมทำบัตรประจำตัวประชาชนเปลี่ยนตัว-ชื่อสกุลใหม่ โดยไม่ต้องติดต่อขอรับบัตรคิวใหม่ในการรับบริการฝ่ายทะเบียนเดือน มิ.ย. 62 ทั้งหมดจำนวน 292 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 82 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.41, เดือน ก.ค. 62 ทั้งหมดจำนวน 307 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 80 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 94.63, เดือน ส.ค..62 ทั้งหมดจำนวน 317 ราย สุ่มแจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 148 ราย ความพึงพอใจ ร้อยละ 95.10

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(25) การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :91.35

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.47

100 / 100
2
14.65

100 / 100
3
59.52

100 / 100
4
91.35

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดเก็บภาษี 3 - การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 3,816,509.15 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 298,604.80 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 30,355,197.20 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 34,470,311.15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 30,903,700.42 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 2,577.142.73 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 111,848,414.65 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 145,329,257.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 93,330,301.57 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 3,535,972.12 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 493,751,850.97 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 590,618,124.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1.ภาษีป้าย จำนวนเงิน 119,500,090.47 บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงิน 3,872,255.13 บาท 3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงิน 783,139,844.28 บาท รวม 3 ภาษี จำนวนเงิน 906,512,189.88 บาท -

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ภายใน 2 เดือน ภายในเดือน พ.ย. 2561

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภายใน 2 เดือน ภายในเดือน พ.ย. 2561)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดทำกระดาษ 2. 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงิน กระดาษทำการ 3. 24/12/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายการคลัง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายการคลัง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ฝ่ายการคลัง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้ส่งรายงานให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน กองบัญชีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(27) ร้อยละของการจัดเก็บใบสำคัญเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละของการจัดเก็บใบสำคัญเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจัดเก็บใบสำคัญเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรประจำเดือน ต.ค. 61 คำร้องที่ 161-180 จำนวน 20 ราย , เดือน พ.ย. 61 คำร้องที่ 181-202 จำนวน 22 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจัดเก็บใบสำคัญเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรประจำเดือน ธ.ค. 61 คำร้องที่ 203-208 จำนวน 6 ราย,เดือน ม.ค. 62 คำร้องที่ 1-25 จำนวน 25 ราย, เดือน ก.พ. 62 คำร้องที่ 26-38 จำนวน 13 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจัดเก็บใบสำคัญเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรประจำเดือน มี.ค. 62 คำร้องที่ 39-54 จำนวน 16 ราย,เดือน เม.ย. 62 คำร้องที่ 55-75 จำนวน 21 ราย, เดือน พ.ค. 62 คำร้องที่ 76-93 จำนวน 18 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจัดเก็บใบสำคัญเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรประจำเดือน มิ.ย. 62 คำร้องที่ 94-107 จำนวน 14 ราย, เดือน ก.ค. 62 คำร้องที่ 108-135 จำนวน 28 ราย, เดือน ส.ค. 62 คำร้องที่ 136-155 จำนวน 20 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **