ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50280000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างต่อเนื่อง-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขุดลอกคลองและท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม 2.ดำเนินการโครงการขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืชเปิดทางน้ำไหล ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 โดยการจ้างเหมา 5 จุด ความยาว 4,085 เมตร และดำเนินการโดยแรงงานเขต จำนวน 35 จุด ความยาว 30,956 เมตร 3. ดำเนินการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 32 ซอย ความยาว 19,342 เมตร โดยจ้างเหมา จำนวน 50 ซอย ความยาว 37,887 เมตร 4.ดำเนินการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 1.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1.การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตบึงกุ่มร่วมกับหน่วยงานเอกชน ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตบึงกุ่มร่วมกับหน่วยงานเอกชน ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตบึงกุ่มร่วมกับหน่วยงานเอกชน ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตบึงกุ่มร่วมกับหน่วยงานเอกชน ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง และภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางระบบ Application Line ของฝ่ายทะเบียน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านทางระบบ Application Line  ของฝ่ายทะเบียน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทกเดือน คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) 3.การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3.การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธาทราบทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 6.พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
6.พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่ตกลงกับ สำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามที่ตกลงกับ สำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามที่ตกลงกับ สำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามที่ตกลงกับ สำนักสิ่งแวดล้อม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 9.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการของฝ่ายเทศกิจ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
9.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการของฝ่ายเทศกิจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :83.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
83.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ เมือ่เดือนกรกฎาคม 2562 ผลสำรวจคิดเป็นร้อยละ 83

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :12.39


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
12.39

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลผ่านระบบ Google Drive ของสำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงานตัวชี้วัดบูรณาการ (SWM 1-6)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.22


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.22

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลผ่านระบบ Google Drive ของสำนักสิ่งแวดล้อม ตามแบบรายงานตัวชี้วัดบูรณาการ (SWM 1-6)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(9) 2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจติดตามตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจติดตามตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจติดตามตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำแผนเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกวัน อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด 3.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) หากพบาชำรุด ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร ตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด 5. จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถและขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 6.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยงภัย 7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 90 ป้าย จากทั้งหมด 138 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 90 ป้าย จากทั้งหมด 138 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 90 ป้าย จากทั้งหมด 138 ป้าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหาร รวมทั้งตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และโรงเรียนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการในพื้นที่เขตบึงกุ่ม เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมของส่วนกลางหรือวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สถานประกอบการในพ้นที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2.สถานประกอบการที่ผ่านมมาตรฐานฯ จำนวน 151 แห่ง จากทั้งหมด 151 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 4.ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานตามมาตรการป้องกันโรคไขเลือดออก ต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรายงานตามมาตรการป้องกันโรคไขเลือดออก ต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรายงานตามมาตรการป้องกันโรคไขเลือดออก ต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการรายงานตามมาตรการป้องกันโรคไขเลือดออกครบทั้ง 4 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(12) 5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
5.ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในสำนักงานเขตบึงกุ่ม และจัดส่ง check list ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในสำนักงานเขตบึงกุ่ม และจัดส่ง check list ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ในสำนักงานเขตบึงกุ่ม และจัดส่ง check list ให้สำนักการโยธา เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดส่งแบบ Checklist รายงานแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 2. ดำเนินการจัดส่งแบบ Checklist รายงานแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 3. ดำเนินการจัดส่งแบบ Checklist รายงานแบบสอบถาม ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 10. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
10. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :85.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
85.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามโครงการ สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามโครงการ สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามโครงการ สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาชุมชน คิดเป็นร้อยละ 85

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(14) 7.ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพ โภชนา
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
7.ร้อยละของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพ
โภชนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :89.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
89.50

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่มได้ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(16) 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร พร้อมรายงานให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบ เดือนละ 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 2. ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (ตามแบบ ทร.900) พร้อมรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบ เดือนละ 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(17) 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
50.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้กับประธานชุมชน ทั้ง 38 ชุมชน ผ่านการประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้กับประธานชุมชน ทั้ง 38 ชุมชน ผ่านการประชุมคณะกรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จ จำนวน 8 ชุมชน จากจำนวนที่ต้องดำเนินการ 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ชุมชนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม จัดทำแผนพัฒนาชุมชน แล้วเสร็จ จำนวน 19 ชุมชน จากทั้งหมด 38 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(18) 9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) -ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
9.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด  (ผลลัพธ์)
-ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :83.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
83.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งประกาศกรุงเทพมหานครฯแจ้งงระยะการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,694,559.75 บาท 2. ภาษีป้าย 476,360.90 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ 24,343.46 บาท รวมทั้งสิ้น 2,195,264.11 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รเร่งรัดจัดเก็บภาษี มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 35,080,362.89 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 1,021,162.84 บาท 3. ภาษีป้าย 7,937,558.16 บาท รวมทั้งสิ้น 44,039,083.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 72,552,227.89 บาท 2. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 12,776,711.75 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 1,564,957.16 บาท รวมทั้งสิ้น 86,893,896.80 บาท จำนวน 5234 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษีและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เช่น การแจกแผ่นพับ ฯลฯ 2. มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างมาตรฐานความพึงพอใจมากที่สุดในการบริการ 3.ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท โดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนรายค้างยื่นแบบเพื่อประเมินภาษี ให้มายื่นแบบและชำระภาษีให้ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 10.ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน - จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด - จัดทำงบการเงินครบถ้วน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
10.ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
- จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จภายในกำหนด
- จัดทำงบการเงินครบถ้วน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 5.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
5.การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :83.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
83.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งงระยะการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 1,694,559.75 บาท 2. ภาษีป้าย 476,360.90 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ 24,343.46 บาท รวมทั้งสิ้น 2,195,264.11 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดจัดเก็บภาษี มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนฯ จัดเก็บได้ 35,080,362.89 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ 1,021,162.84 บาท 3. ภาษีป้าย 7,937,558.16 บาท รวมทั้งสิ้น 44,039,083.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บได้ 72,552,227.89 บาท 2. ภาษีป้าย จัดเก็บได้ 12,776,711.75 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ จัดเก็บได้ 1,564,957.16 บาท รวมทั้งสิ้น 86,893,896.80 บาท จำนวน 5234 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษีและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เช่น การแจกแผ่นพับ ฯลฯ 2. มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างมาตรฐานความพึงพอใจมากที่สุดในการบริการ 3.ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท โดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนรายค้างยื่นแบบเพื่อประเมินภาษี ให้มายื่นแบบและชำระภาษีให้ครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 8.ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
8.ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ และจัดส่งให้สำนักการคลัง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด