ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50280000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการตูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจและประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่สถานประกอบการ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. สำรวจและจัดทำข้อมูลประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 105 แห่ง 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :70.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของคลอง พร้อมภายถ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างคณะทำงานจัดทำร่างแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ 2.กวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมาย 3.กวดขัน ตักเตือน ปรับ จักรยานยนต์ที่ขับบนหรือจอดทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ 2.กวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมาย 3.กวดขัน ตักเตือน ปรับ จักรยานยนต์ที่ขับบนหรือจอดทางเท้า 4.มีกิจกรรม Small Cleaning Day ถนนเสรีไทยเป็นประจำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ปลูกต้นไม้ตัดแต่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง 3.จัดให้มีที่พักขยะที่สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4.กวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมาย 5.กวดขัน ตักเตือน ปรับ กรณีนำรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า 6.จัดกิจกรรม big cleaning day 7.:ซ่อมแซม ปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น บริเวณถนนเสรีไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
3. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :16.52


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
8.59

100 / 100
3
16.52

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2563 ของเขตบึงกุ่ม แบ่งเป็น 1.เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม จำนวน 21,403.10 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 9,187 ตัน 2.เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 5,350.77 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 2,303.20 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.59 จากเป้าหมายร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 2563 ของเขตบึงกุ่ม แบ่งเป็น 1.เป้าหมายมูลฝอยที่คัดแยกรวม จำนวน 21,403.10 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 18,387.77 ตัน 2.เป้าหมายมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 5,350.77 ตัน/ปี ดำเนินการได้ 3,706.99 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.52 จากเป้าหมายร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :15.33


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
10.39

100 / 100
3
15.33

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายขยะอันตรายของเขตบึงกุ่ม จำนวน 21.78 ตัน/ปี ดำเนินการได้ จำนวน 15.08 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.39 จากเป้าหมายร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายขยะอันตรายของเขตบึงกุ่ม จำนวน 21.78 ตัน/ปี ดำเนินการได้ จำนวน 22.25 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.33จากเป้าหมายร้อยละ 15.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(7) 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.ฝ่ายรักษาฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง 3.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้อง CCTV 4.รายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.ฝ่ายรักษาฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง 3.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้อง CCTV 4.รายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด 2.ฝ่ายรักษาฯ ดูแลตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง 3.ฝ่ายโยธา ตรวจสอบกล้อง CCTV 4.รายงานผลการดำเนินการเป็นรายเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
30.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อน เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ปี 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน สนน.01 สนน.02 ผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน สนน.01 สนน.02 ผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
การดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานการปรับปรุงถรร ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และรายงานให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรายงานการปรับปรุงถรร ตรอก ซอยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้สำนักการโยธา ทราบทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :91.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
91.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สถานประกอบการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 143 แห่ง จากทั้งหมด 153 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถานประกอบการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 156 แห่ง จากทั้งหมด 156 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถานประกอบการได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 156 แห่ง จากทั้งหมด 172 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(12) 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :61.87

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
61.87

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 40 ตารางวา ประกอบด้วย 1. สวนสาธารณะโครงการหมู่บ้านพฤกษา ซอยประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 2. สวนหย่อมริมคลองโต๊ะลี ซอยเสรีไทย 43 จำนวน 40 ตารางวา 3. สวนสาธารณะภายในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 จำนวน 3 ไร 3 งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 4 แห่ง ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา ประกอบด้วย 1. สวนริมกำแพงภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 96 ตารางวา 2.สวนหย่อมด้านหลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 95 ตารางวา 3. สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 4. สวนสาธารณะสโมสรและหอประชุมหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 3 งาน 60 ตารางวา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :166.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
166.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น แล้วจำนวน 25 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น แล้วจำนวน 50 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น แล้ว จำนวน 125 ต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(14) ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้สูงอายุ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.25

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(15) 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
40.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -29 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการอบรมวิชาชีพออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการอบรมวิชาชีพออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(16) 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :68.25

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
68.25

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมวลผลคะแนนในภาพรวมจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ข้อมูลตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(17) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :55.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
55.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1ในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(18) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้ก่อสร้างและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้าน ทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(19) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสำรวจพื้นที่และแจ้งประเมินภาษี ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต ซึ่งขยายระหว่างเวลาเป็นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 83 และอยู่ระหว่างการแจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต ซึ่งขยายระหว่างเวลาเป็นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :25.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
45.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตบึงกุ่ม อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดเก็บและส่งบังคับคดีภาษีต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด