ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน : 50310000

Home Home SED


มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 -ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
1. การคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์
ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 

-ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :12.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
78.33

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการคัดแยกขยะประเภทขยะเศษผัก ผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ 2. ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ตามชุมขน เพื่อนำมาผลิตน้ำขยะหอมแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วพื้นที่ 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน พร้อมทั้งจัดเก็บขยะอันตรายเวลาออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการคัดแยกขยะประเภทขยะเศษผัก ผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ พร้อมทั้งรายงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแล้ว 49,999 บาท และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามขั้นตอนจัดกิจกรรมในชุมชนและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามแผน และนำน้ำหมักแปรรูปจากเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เป้าหมายเดือนละ 4 ครั้ง และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการคัดแยกขยะประเภทขยะเศษผัก ผลไม้ เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ 2. ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ตามชุมขน เพื่อนำมาผลิตน้ำขยะหอมแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วพื้นที่ 3. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน พร้อมทั้งจัดเก็บขยะอันตรายเวลาออกดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. - จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้ ผอ.เขต ทราบ (ตามแบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และแบบรายงาน SWM 1 (1-1,1-2) - ส่งข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลังจากรายงาน ผอ.เขตทราบ แล้ว ผ่านระบบ Google Drive - รูปภาพประกอบการรายงานSWM 1 (1-1,1-2) 2. ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายภายในพื้นที่เขต ประจำทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน และจัดเก็บขยะ อันตรายร่วมกับกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ - จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ และรายงานผล การดำเนินการตามแผนให้ ผอ.เขตทราบ (ตามแบบสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ และแบบรายงาน SWM 2 - ส่งข้อมูลผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมหลังจากรายงาน ผอ.เขตทราบแล้ว ผ่านระบบ Google Drive - รูปภาพประกอบการรายงานSWM 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 20. - ร้อยละของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย (ผลผลิต) - ร้อยละของการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเป้าหมาย 16 ชุมชน (ผลลัพท์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
20. - ร้อยละของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย (ผลผลิต) - ร้อยละของการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเป้าหมาย 16 ชุมชน (ผลลัพท์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
77.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งพัฒนาทำความสะอาดร่วมกับการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 2. ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนทุกเดือน จำนวน 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งพัฒนาทำความสะอาดร่วมกับการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ตามแผน 2. ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนทุกเดือน จำนวน 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งพัฒนาทำความสะอาดร่วมกับการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ตามแผน 2. ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนทุกเดือน จำนวน 19 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งพัฒนาทำความสะอาดร่วมกับการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ตามแผน 2. ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนทุกเดือน จำนวน 19 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 2. - การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (ผลผลิต) - ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.
- การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ (ผลผลิต)

- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 32 ดวง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 65 ดวง และติดตั้ง จำนวน 11 ดวง และรายงานสำนักการโยธาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง และติดตั้ง จำนวน 87 ดวง และรายงานสำนักการโยธาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 16 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 56 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
58.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม 1.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14 จุด จำนวน 434 ครั้ง 1.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 14 จุด จำนวน 420 ครั้ง 1.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 2. โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม 2.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1,302 ครั้ง 2.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 1,260 ครั้ง 2.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 3. โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 3.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 434 ครั้ง 3.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 14 จุด ตรวจตราอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 420ครั้ง 3.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 4. โครงการจุดเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยทางถนนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร 4.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 ปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และ หน้าสถานที่ จำนวน 2 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 126 ครั้ง 4.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน และหน้าสถานที่ จำนวน 2 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 528 ครั้ง 4.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน 5. โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า 5.1 รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เปรียบเทียบปรับ จำนวน 57 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท 5.2 รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เปรียบเทียบปรับ จำนวน 75 ราย เป็นเงิน 47,500 บาท 5.3 เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม 1. ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 2. ปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง 3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ 4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่บริเวณโรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า รวมทั้งสะพานลอยตามจุดเสี่ยงต่างๆในการเกิดอาชญากรรม โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการออกตรวจในถนนสายหลักและสายรองในพื้นท่ี่ และจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับและตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยและปรับสภาพแวดล้อม 1. ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 2. ปรับสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัยด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง 3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ การจัดกิจกรรมเทศกิจอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ 4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่บริเวณโรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า รวมทั้งสะพานลอยตามจุดเสี่ยงต่างๆในการเกิดอาชญากรรม โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ดำเนินการออกตรวจในถนนสายหลักและสายรองในพื้นท่ี่ และจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับและตักเตือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 26 ดวง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 6 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 22 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 34 ดวง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 9 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 20 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 32 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 35 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 16 ดวง ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม แจ้งการไฟฟ้าสามเสน และการไฟฟ้าบางใหญ่ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสว่าง จำนวน 56 ดวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 21. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการตรวจสอบและแนะนำตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
21. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการตรวจสอบและแนะนำตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบ/ควบคุม สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางซื่อให้ดำเนินกิจการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จำนวนทั้งสิ้น 55 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำชับ ดูแลและประชาสัมพันธ์ให้กับสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จำนวน 64 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสอบ/ควบคุม สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางซื่อให้ดำเนินกิจการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จำนวนทั้งสิ้น 44 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบ/ควบคุม สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางซื่อให้ดำเนินกิจการเป็นไปตาม พ.ร.บ. จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 22. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
22. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการเสนอขอเห็นชอบจัดซื้อวัสดุโครงการ 2. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยมีอาสาสมัครในชุมชนเข้ารับการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงาน ปปส.19มิ.ย.62 2. กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิย. 62 3. ประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส. เขตบางซื่อ 28 มิย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดอบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขนตบางซื่อ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ 2. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงาน ปปส.19 มิ.ย.62 3. กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิย. 62 4. ประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส. เขตบางซื่อ 28 มิย.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ

(7) 23. ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
23. ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
77.14

100 / 100
3
98.57

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมรางวี ซอยโชติวัฒน์ : สัญญาที่อ้างถึง กำหนดให้ บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด จะเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๖๐ วัน 2.งานซ่อมแซมเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดเลียบ : นายช่างโยธาประมาณรายการประมาณราคาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 15 : นายช่างโยธาประมาณรายการประมาณราคาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการหาผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาจ้างในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ซอย รางระบายน้ำ จำนวน 5 งาน ได้แก่ งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำศรีพิชัย, งานปรับปรุงถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย, งานปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 44, งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำปลาทู, งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยประดู่ 2. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำคอกม้า อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงานปรับปรุงซอย ก่อสร้างรางระบายน้ำ และการบำรุงรักษาถนน จำนวน ๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนอีก ๑ รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. งานปรับปรุงถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา 13/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เริ่มงานวันที่ 25 มีนาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน อนุมัติจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) 2. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำคอกม้า ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว 3. งานปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 44 ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา 9/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เริ่มงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน อนุมัติจ้างบริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด) 4. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำปลาทู ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา 10/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เริ่มงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง) 5. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำซอยประดู่ ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา 7/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เริ่มงานวันที่ 30 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน อนุมัติจ้างบริษัท โซลิค ซีวิล จำกัด) 6. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คูน้ำศรีพิชัย ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว (เลขที่สัญญา 8/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เริ่มงานวันที่ 30 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน อนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ) 7. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 7.1 งานซ่อมแซมบ่อพักพร้อมรางวี ซอยโชติวัฒน์ 7.2 งานซ่อมแซมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดเลียบ ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 43 7.3 งานปรับซ่อมแซมบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 15 7.4 ซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยกรุงเทพ - นนทบุรี 36 7.5 ซ่อมแซมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาชื่น 6 แยก 1-2 (ซอยสวนฝรั่ง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(8) 5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คนต่อหลักสูตร
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  50 คนต่อหลักสูตร

หน่วยนับ :จำนวน

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรหลักและหลักทบทวน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) กำหนดจัดการอบรม วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)ยกเลิกและคืนเงิน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จัดการอบรม วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)ยกเลิกและคืนเงิน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จัดการอบรม วันที่ 24 - 26 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 4. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 9 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขุดลอกคู คลอง และท่อระบายน้ำ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 30 แห่ง และรายงาน สนน.01 , สนน.02 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 6. ร้อยละของการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6. ร้อยละของการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ร้อยละของการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 100 2. - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 28,359 บาท - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นเงิน 27,810 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2562 2. ดำเนินการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน 2. ดำเนินการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน เดือนกรกฎาคม เบิกจ่าย ๒๘,๔๓๔ บาท เดือนสิงหาคม เบิกจ่าย ๒๘,๕๖๐ บาท เดือนกันยายน เบิกจ่าย ๒๗,๕๓๔ บาท 2. ดำเนินการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) 24. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
24. การซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยและด้านความมั่นคง (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำโครงการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเตรียมการดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคง โดยได้กำหนดจัดการซ้อมในวันที่ 25 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคงตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านความมั่นคงตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(12) 25. ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
25. ร้อยละ 80 ของอาคารเสี่ยงภัยมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการจัดทำแผนการตรวจสอบการเสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 121 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยตามแผนที่กำหนด จำนวน 62 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และตรวจสอบตามแผนที่กำหนดครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และตรวจสอบตามแผนที่กำหนดครบถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(13) 26. ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
26. ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม : ชี้แจงผลการประมูลฯ ต่ำกว่าราคากลางเกินอัตราร้อยละ 15 ให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม : รายงานแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม : ชี้แจงผลการประมูลฯ ต่ำกว่าราคากลางเกินอัตราร้อยละ 15 ให้กับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ดำเนินการลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ดำเนินการลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ดำเนินการลงนามสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(14) 7. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ นอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เป้าหมาย ร้อยละ 80 (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
7. เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ นอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เป้าหมาย
ร้อยละ 80 (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการประเมินการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนเป้าหมาย 2.ดำเนินการตามแผนงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3.โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน ฝ่ายงการศึกษาตรวจติดตามผลอย่างต่อเนื่อ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(15) 8. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
8. ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ แล้ว 2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 10 ชุมชน จากทั้งหมด 50 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ชุมชนที่จดทะเบียนที่ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (4 กิจกรรม) ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (4 กิจกรรม)ใชชุมชนพื้นที่เขตบางซื่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน ๕๐ ชุมชน ครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) 9. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
9. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำและขออนุมัติโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และปฏิบัติงานตามแผน โดยตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 และปฏิบัติงานตามแผน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินและส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการตามแผนที่กำหนดในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 255 แห่ง มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) 27. จำนวนครั้งของการรายงานตามโครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
27. จำนวนครั้งของการรายงานตามโครงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ แล้ว 2. ดำเนินการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นประจำตามแผนการปฏิบัติหน้าที่ และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รายงานผลกิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน โดยการจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางซื่อมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี) จำนวน ๒๕๕ แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด ๒๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 28. - จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี ความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ (ผลผลิต) - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
28.
- จำนวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี ความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ 
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
60.31

100 / 100
3
76.97

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ดำเนินการกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลแล้วเสร็จ วันที่ 8-10,16-17พ.ย.61 และเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 254,618.-บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการในพื้นที่ 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงาน และการส่งเสริมการกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการในพื้นที่ 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบัติงาน และการส่งเสริมการกีฬาและลานกีฬาในพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กีฬา และนันทนาการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล เมื่อวันที่8-10,16-17พ.ย.2561 กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิค เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุลวรรณ กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาวัดมัชฌันติการาม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(19) 29. - จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ - ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจ จุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
29.
-  จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

-  ประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษมีความพึงพอใจต่อการตรวจ จุดกวดขันพิเศษ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษ จำนวน 6 จุด 2ครั้ง/วัน/จุด เดือนตุลาคม 2561 ตรวจทั้งสิ้นรวม 372 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ตรวจรวมทั้งสิ้น 360 ครั้ง เดือนธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการ แบบสำรวจความพึงพอใจอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกตรวจพื้นที่จุดกวดขันพิเศษ จำนวน 6 จุด 2ครั้ง/วัน/จุด เดือนมกราคม 2562 ตรวจทั้งสิ้นรวม 372 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตรวจรวมทั้งสิ้น 336 ครั้ง เดือนมกราคม 2562 ตรวจทั้งสิ้นรวม 372 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2 ครั้ง/วัน/จุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามคำสั่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 30. - การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ - การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
30. 
- การจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใดๆ ในพื้นที่สาธารณะ

- การจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการมีจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับในพื้นที่สาธารณะ (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเจ้าหน้าที่ออกประจำจุดจับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น จำนวน 1 จุด เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561 และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง เดือนตุลาคม 2561 1 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 1 ครั้ง เดือนธันวาคม 2561 1 ครั้ง แบบสำรวความพึงพอใจอยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดเจ้าหน้าที่ออกประจำจุดจับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในพื้นที่เขต ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเจ้าหน้าที่ออกประจำจุดจับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น จำนวน 1 จุด 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดเจ้าหน้าที่ออกประจำจุดจับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะบริเวณป้ายรถประจำทางฝั่งตรงข้ามตลาดมณีพิมาน ถนนประชาชื่น จำนวน 1 จุด 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(21) 10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น - การสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
- การสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)

หน่วยนับ :ตร.ม.

เป้าหมาย :4,800.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการจัดหาต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขี้นแล้วจำนวน 3 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดซื้อต้นไม้-วัสดุปลูกที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานตามแผน เป็นเงิน 499,900 บาท 2.ดำเนินการปลูก รักษา บำรุงต้นไม่ในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดซื้อต้นไม้-วัสดุปลูกที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานตามแผน เป็นเงิน 499,900 บาท และดำเนินการปลูก รักษา บำรุงต้นไม่ในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด 2. ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขี้นแล้วจำนวน 10 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.จัดซื้อต้นไม้-วัสดุปลูกที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานตามแผน เป็นเงิน 499,900 บาท และดำเนินการปลูก รักษา บำรุงต้นไม้ในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด 2.ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขี้นแล้วจำนวน 13 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(22) 11. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
11. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ 344/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และคณะทำงานออกแบบและจัดทำรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเขตบางซื่อ 2. อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในสำนักงานเขต เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ดำเนินการจัดทำแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ และจัดส่งให้สำนักการโยธา 2.ตรวจสอบผังอาคารสำนักงานเขต และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดำเนินการออกแบบการก่อสร้าง ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.อยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดทำแบบ Checklist เพื่อรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ ๒ ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดทำแบบ Checklist เพื่อรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดทำแบบ Checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ และจัดส่งให้สำนักการโยธา จำนวน 2 ครั้ง 2. ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดทำแบบ Checklist เพื่อรายงานให้สำนักการโยธา ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามกำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) 12. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
12. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมฯ เดือนพฤษภาคม 2562, ประสานขอเอกสารผู้ค้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานขอรายละเอียดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและเริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่28พ.ค.2562 ณ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่28พ.ค.2562 ณ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000.-บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) 31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ (ผลลัพท์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
31. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ (ผลลัพท์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
58.31

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561 เป็นเงิน 77,622.-บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561 เป็นเงิน 85,366.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561- มี.ค. 2562 เป็นเงิน 254,051 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561- มี.ค. 2562 เป็นเงิน 236,383 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและประกันสังคม และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและประกันสังคม และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้มาใช้บริการ (ที่ให้คะแนนความพึงพอใจ) จำนวน 2,169 คน ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด เท่ากับ 2,089 ระดับความพึงพอใจระดับมาก เท่ากับ 62 ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง เท่ากับ 12 ระดับความพึงพอใจระดับน้อยกว่า เท่ากับ 3 ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 3 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ 99.06

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(25) 32. จำนวนกลุ่มคนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ การวางแผนการเงินและออมเงิน (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง
32. จำนวนกลุ่มคนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้  การวางแผนการเงินและออมเงิน (ผลผลิต)

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :1,000.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
58.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สรุปนำข้อมูลความต้องการจากแบบสอบถามมากำหนดตารางการดำเนินงาน 2.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินกิจกรรมฯ โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ จำนวน 25 ครั้ง โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ทั้งหมดจำนวน 25 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2562 ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย ครั้งที่ 2-3 วันที่ 3 เมษายน 2562 ชุมชนจันทร์เกษมและชุมชนสวัสดิ์รักษา ครั้งที่ 4-5 วันที่ 4 เมษายน 2562 ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 2และชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 3 ครั้งที่ 6-7 วันที่ 5 เมษายน 2562 ชุมชนสะพานไม้และชุมชนวัดเซิงหวาย ครั้งที่ 8-9 วันที่ 18 เมษายน 2562 ชุมชนซอยสวนรื่นและชุมชนซอยวัดหลวง ครั้งที่ 10-11 วันที่ 19 เมษายน 2562 ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างและชุมชนศรีบุญยืน ครั้งที่ 12-13 วันที่ 22 เมษายน 2562 ชุมชนเขมาเนรมิตรและชุมชนราชทรัพย์ ครั้งที่ 14-15 วันที่ 23 เมษายน 2562 ชุมชนซอยโจ๊กและชุมชนตรอกต้นมะม่วง ครั้งที่ 24 เมษายน 2562 ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูงและชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 ครั้งที่ 18-19 วันที่ 25 เมษายน 2562 ชุมชนวัดเลียบและชุมชนวัดสร้อยทอง ครั้งที่ 20-21 วันที่ 26 เมษายน 2562 ชุมชนบุญเหลือ 1และชุมชนซอยพัฒนา ครั้งที่ 22-23 วันที่ 29 เมษายน 2562 ชุมชนซอยปานทิพย์ 1และชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา ครั้งที่ 24-25 วันที่ 30 เมษายน 2562 ชุมชนหลังตลาดศรีเขมาและชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,150.-บาท ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000.-บาท ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 37,500.-บาท ค่าอาหารทำการนอกเวลา 8,650.-บาท ส่งเงินคืนคลัง 8,850.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ทั้งหมดจำนวน 25 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2562 ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝั่งซ้าย ครั้งที่ 2-3 วันที่ 3 เมษายน 2562 ชุมชนจันทร์เกษมและชุมชนสวัสดิ์รักษา ครั้งที่ 4-5 วันที่ 4 เมษายน 2562 ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 2และชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 3 ครั้งที่ 6-7 วันที่ 5 เมษายน 2562 ชุมชนสะพานไม้และชุมชนวัดเซิงหวาย ครั้งที่ 8-9 วันที่ 18 เมษายน 2562 ชุมชนซอยสวนรื่นและชุมชนซอยวัดหลวง ครั้งที่ 10-11 วันที่ 19 เมษายน 2562 ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างและชุมชนศรีบุญยืน ครั้งที่ 12-13 วันที่ 22 เมษายน 2562 ชุมชนเขมาเนรมิตรและชุมชนราชทรัพย์ ครั้งที่ 14-15 วันที่ 23 เมษายน 2562 ชุมชนซอยโจ๊กและชุมชนตรอกต้นมะม่วง ครั้งที่ 24 เมษายน 2562 ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูงและชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 ครั้งที่ 18-19 วันที่ 25 เมษายน 2562 ชุมชนวัดเลียบและชุมชนวัดสร้อยทอง ครั้งที่ 20-21 วันที่ 26 เมษายน 2562 ชุมชนบุญเหลือ 1และชุมชนซอยพัฒนา ครั้งที่ 22-23 วันที่ 29 เมษายน 2562 ชุมชนซอยปานทิพย์ 1และชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา ครั้งที่ 24-25 วันที่ 30 เมษายน 2562 ชุมชนหลังตลาดศรีเขมาและชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ เป็นเงินทั้งสิ้น 56,150.-บาท ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000.-บาท ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 37,500.-บาท ค่าอาหารทำการนอกเวลา 8,650.-บาท ส่งเงินคืนคลัง 8,850.-บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) 13. จำนวนกลุ่มคนในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
13. จำนวนกลุ่มคนในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ผลผลิต)

หน่วยนับ :คน

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเบื้องต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 วิชาการทำสวนขวด ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2562 วิชาการทำขนมหวานวุ้นแฟนซี ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิชาการทำขนมหวานวุ้นแฟนซี ครั้งที่ 4 วันที่11 มีนาคม 2562 วิชาการประดิษฐ์ของใช้จากหนัง ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2562 วิชาการทำสวนขวด ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มีนาคม 2562 วิชาการแปรรูปสมุนไพร ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2562 วิชาการประดิษฐ์ของใช้จากหนัง ครั้งที่ 8 วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิชาการแปรรูปสมุนไพร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 วิชาการทำสวนขวด ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2562 วิชาการทำขนมหวานวุ้นแฟนซี ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิชาการทำขนมหวานวุ้นแฟนซี ครั้งที่ 4 วันที่11 มีนาคม 2562 วิชาการประดิษฐ์ของใช้จากหนัง ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2562 วิชาการทำสวนขวด ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มีนาคม 2562 วิชาการแปรรูปสมุนไพร ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2562 วิชาการประดิษฐ์ของใช้จากหนัง ครั้งที่ 8 วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิชาการแปรรูปสมุนไพร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2562 วิชาการทำสวนขวด ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2562 วิชาการทำขนมหวานวุ้นแฟนซี ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2562 วิชาการทำขนมหวานวุ้นแฟนซี ครั้งที่ 4 วันที่11 มีนาคม 2562 วิชาการประดิษฐ์ของใช้จากหนัง ครั้งที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม 2562 วิชาการทำสวนขวด ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มีนาคม 2562 วิชาการแปรรูปสมุนไพร ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2562 วิชาการประดิษฐ์ของใช้จากหนัง ครั้งที่ 8 วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิชาการแปรรูปสมุนไพร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(27) 14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายเหตุ - คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา - ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ
- คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายของสำนักการศึกษา
- ค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเป็นไปตามที่สำนักการศึกษากำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.55

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
56.38

100 / 100
3
78.05

100 / 100
4
90.55

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม คือ 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด 2.โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.55

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(28) 15. ร้อยละโครงการ/ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
15. ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขตสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
41.00

100 / 100
2
58.31

100 / 100
3
74.99

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561 เป็นเงิน 60,355.67บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย มี 4 กิจกรรม ดังนี้ - - กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน, ชดใช้เงินยืม ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ วันที่5ธ.ค.61 ณ วัดมัชฌันติการาม - - กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ดำเนินการประสานขอเอกสารผู้ค้า - - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 เริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน 2562 - - กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เริ่มดำเนินการเดือนสิงหาคม 2562 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน, ชดใช้เงินยืม เป็นเงิน 58,550.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ 2.2 กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ได้ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ 2.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 เริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน 2562 2.4 กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เริ่มดำเนินการเดือนสิงหาคม 2562 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ ได้ดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการอีก ๒ โครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย มี 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดำเนินกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ วัดมัชฌันติการาม กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างเขตบางซื่อเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ วัดมัชฌันติการาม และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 3.จัดงานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย) ในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 12 (วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(29) 16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 20 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 20 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 23 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 22 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 37 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 24 ราย และลงจุดตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 30 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(30) 17. - จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ผลผลิต) - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
17.
- จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(ผลผลิต)

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
58.31

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนและประกันสังคมเดือน ธ.ค. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางซื่อ และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางซื่อ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดประกอบการดำเนินกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ กิจกรรมปลูกแล้วปั่น เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน, ชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ (ป่าชายเลนบางขุนเทียน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) 18. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
18. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการในชุมชนเป้าหมายจำนวน 25 ชุมชน และขยายผลให้กับชุมชนที่สนใจเข้าร่วม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเปิดเวทีประชาคมแล้วจำนวน 25 ชุมชน และมีการอบรมผู้แทนชุมชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเปิดเวทีประชาคมแล้วจำนวน 25 ชุมชน และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานสำนักพัฒนาสังคมตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(32) 33. ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
33. ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
58.31

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานฯ 20 ชุมชน เดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 89,476.99บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่เขตบางซื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 528,722.91 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่เขตบางซื่อ เป็นเงินจำนวน 748,495.41บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 รวม 12 เดือน มีชุมชนที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชร 37 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(33) 34. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทะเบียน (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
34. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทะเบียน (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 97.80 ***หมายเหตุ ผลความพึงพอใจเดือนธันวาคม จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือน มกราคม 2562 ร้อยละ 97.28 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 96.13 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 97.14

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 97.26

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 97.26

** สรุปผลการดำเนินงาน **

มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(34) 19. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
19. การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)  
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์)
- ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :95.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.92

100 / 100
2
30.66

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 7,588,211.49 บาท - ดำเนินการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ร้อยละ 9.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 - จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 59,312,082.24 บาท - จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 364,957.65 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 183,885,977.25 บาท คิดเป็น 95 % - จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 448,559.45บาท คิดเป็น 29.41%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 - จัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท จำนวน 198,648,732.16 บาท คิดเป็น 102.70% - จัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท จำนวน 669,059.75 บาท คิดเป็น 40.58%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) 35. จำนวนรายใหม่ของผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
35. จำนวนรายใหม่ของผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ราย

เป้าหมาย :200.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
31.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
87.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รายใหม่ - ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 14 ราย - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ราย - ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 45 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รายใหม่ - ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 34 ราย - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 44 ราย - ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รายใหม่ - ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน 20 ราย - ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 26 ราย - ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 16 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย รายใหม่ - ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 39 ราย - ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 23 ราย - ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 13 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(36) 36. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม (ผลผลิต)
[มิติที่ 1 : ]

เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
36. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติม  (ผลผลิต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 2.จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และจัดประชุมฝ่ายต่างๆ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผ่านแอบพลิเคชันไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผ่านแอบพลิเคชันไลน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ผ่านแอบพลิเคชันไลน์ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **