รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร : 0100-0770

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

"ความพึงพอใจ" หมายถึง ประชาชนที่เข้าใช้บริการมีความพอใจเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร "การจัดทำเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร" หมายถึง การจัดทำข้อมูลผลงานต่างๆ ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นการเฉพาะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด้วย รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ได้ ****(เป็นกิจกรรมในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร)****

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้เว็บไซต์ โดยเป็นแบบสอบถาม Online ในเว็บไซต์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด