ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร (เป็นกิจกรรมในโครงการการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร) : 01000000-2418

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

54.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 54.00

น.ส.ระวิวรรณ เนียมปูน โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และบทบาทของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครและแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านทางสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจและผลการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนและสาธารณะได้รับทราบ 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรสำคัญหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันจะช่วยเสริมสร้างและกระตู้นให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดให้มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้ทราบ ในรูปแบบ 2 ภาษา เพื่อให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-03-30)

54.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างเหมาผู้ประกอบการ โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว คือบริษัท เจ บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด ตอนนี้กำลังทำร่างสัญญา เพื่อจะนัดบริษัทมาเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-27)

44.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำรายงานขอซื้อขอต้าง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-21)

34.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขรายละเอียด TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-19)

16.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : ศึกษารูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2418

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2418

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **