รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร : 0100-0771

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
48.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
1.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำข้อมูลลงระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ที่อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ โดยข้อมูล ประกอบด้วย ญัตติจำนวน 174 ญัตติ กระทู้จำนวน 82 กระทู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 399 รายการ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ 10 รายการ ข้อบังคับ 4 รายการ ข้อบัญญัติทั่วไป 277 รายการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 108 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

"ฐานข้อมูล" (Database) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ญัตติและกระทู้ ที่ต่อเนื่องที่สามารถสืบค้นได้โดยวิธีออนไลน์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนระบบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงจำนวนและข้อมูลกฎหมาย ระเบียบที่มีการนำเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16