ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : 01000000-2419

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สายพิณ นาบำรุง โทร.1132

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมาย ญัตติ และกระทู้ ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร

01001000/01001000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ญัตติและกระทู้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2. เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ สภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย ญัตติและกระทู้ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เป้าหมายของโครงการ

ให้มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย ญัตติและกระทู้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำข้อมูลลงระบบ ข้อมูล ปี 57-ปัจจุบัน มีญัตติ จำนวน 174 ญัตติ กระทู้ จำนวน 82 กระทู้ และรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 38 คณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำข้อมูลลงระบบ ข้อมูล ปี 57-ปัจจุบัน มีญัตติ จำนวน 174 ญัตติ กระทู้ จำนวน 82 กระทู้ และรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 38 คณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำข้อมูลลงระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-19)

60.00

19/5/2563 : รวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-22)

54.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-19)

48.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-19)

42.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-20)

36.00

20/1/2563 : รวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-29)

8.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมข้อมูลกฎฆมาย ญัตติ กระทู้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำข้อมูลลงระบบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2419

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2419

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0771

ตัวชี้วัด : มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ระบบ : 1

ผลงานที่ทำได้ ระบบ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **