รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 0100-0805

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.0200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
55.00
100.0000
100 / 100
3
4.03
100.0000
100 / 100
4
4.02
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.032 และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองงานผู้ตรวจราชการเป็นผู้ดำเนินการให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้สำรวจความพึงพอใจ โดยสำรวจ 2 ครั้ง และแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ ครั้งที่ 1 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.032 ครั้งที่ 2 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.006 ดังนั้น คะแนนผลความพึงพอใจทั้งปี คือ 4.020

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)