รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ : 0200-0864

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
66.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการจำนวน 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ เดือน ต.ค. 62 ถึง มี.ค. 63 จำนวน 26 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ เดือน ต.ค. 62 ถึง มิ.ย. 63 จำนวน 30 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ เดือน ต.ค. 62 ถึง ก.ย. 63 จำนวน 35 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หนังสือรับรองเงินเดือน หมายถึง หนังสือที่หน่วยงานจะออกให้ เมื่อมีการขอจากบุคลากรในหน่วยงาน วันทำการ หมายถึง วันและเวลาราชการ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หมายถึง สามารถดำเนินการโดยนับจากวันที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปลงรับเรื่องและสามารถดำเนินการยื่นเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาภายใน 3 วันทำการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 ของความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนหนังสือรับรองเงินเดือนที่สามารถเสนอ ห.สผว.กทม. พิจารณาภายใน 3 วันทำการ X 100 หารด้วย จำนวนหนังสือรับรองเงินเดือนทั้งหมดที่ยื่นเสนอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สรุปจำนวนหนังสือรับรองเงินเดือนที่สามารถเสนอ ห.สผว.กทม. พิจารณาภายใน 3 วันทำการ เป็นประจำทุกเดือนและประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบและลงนาม 2. เก็บรวบรวมใส่แฟ้ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด