ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.8 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหาร : 02000000-2420

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

31.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 31.00

น.ส. พินทะนา ลีดอกไม้ โทร.1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้ขอสามารถนำไปใช้ประกอบการทำนิติกรรม และ ธุรกรรม ต่างๆ ได้

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนของสำนักงารเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา

เป้าหมายของโครงการ

ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปประกอบการทำนิติกรรม ธุรกรรม ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-23)

31.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-24)

24.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-01)

17.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียม แบบฟอร์ม หนังสือรับรองเงินเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2 ผู้ขอยื่นแบบหนังสือรับรองเงินเดือน ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน หนังสือรับรองเงินจากผู้ร้องขอ และเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
:19%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจัดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารและเสนอผู้บริหารลงนาม
:19%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ออกเลขหนังสือรับรองเงินเดือนและให้ผู้ขอ มารับหนังสือรับรองเงินเดือน
:19%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานทั้งปี
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0864

ตัวชี้วัด : 1.8 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **