รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0200-0870

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
55.00
100.0000
100 / 100
3
76.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT - ดำเนินการรวบรวมผลการวิเคราะห์ SWOT - จัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการกลั่นกรองงาน ด้านการจัดประชุม และด้านงานสารบรรณ ประจำปี พ.ศ. 2563 - จัดส่งสำเนาโครงการฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สำนักงาน ก.ก. ในวันที่ 15 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 1. ดำเนินการทดลองใช้สรุปแนวทางปฏิบัติงาน 2. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดประชุมทบทวนจากการนำสรุปแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สกก.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สกก.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สกก.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด