ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.1 (ข) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : 02000000-2437

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์ โทร.1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

11

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

เป้าหมายของโครงการ

11

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน - ดำเนินการประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ทุกส่วนราชการ ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการปฏิบัติงาน - อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แล้วจากที่ได้นำคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้จริง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-31)

83.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานจริง 2. อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินผลการใช้สรุปแนวทางการปฏิบัติงาน จากเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-30)

76.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการทดลองใช้สรุปแนวทางปฏิบัติงาน 2. ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดประชุมทบทวนจากการนำสรุปแนวทางการปฏิบัติงานไปใช้

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-05-29)

69.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน /

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-30)

62.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการแจ้งทุกส่วนราชการ ระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เอกสารหลักฐาน โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อนำมาสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-28)

38.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กทม. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-31)

31.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการทบทวนขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามแนวทางดำเนินงานของโครงการฯ (หนังสือ สผว.กทม. ที่ กท 0200/บ.24 ลว. 27 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-27)

23.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เตรียมความพร้อมและมอบหมายเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ศูนย์รับแจ้งทุกทุกข์ (1555) กำหนด - รายงานผลให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2437

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2437

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0870

ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **