รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 0200-0873

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
66.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์นโยบานและแผน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. เพื่อรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ - อยู่ระหว่างทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกมาดำเนินการ จำนวน 1 ฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. เพื่อรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ - ดำเนินการส่งเอกสารประกอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย แบบ สยป. 4.1 (1) แบบทบทวนสถานะปัจจุบันฯ แบบ สยป. 4.1 (3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ไปยัง สยป. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 ตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/739 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนมิถุนายน 25632 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. เป็นประจำทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด