ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : 02000000-2428

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์ โทร.1061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

11

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

11

เป้าหมายของโครงการ

11

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. เป็นประจำทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-07-31)

73.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-30)

66.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของ สผว.กทม. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-29)

59.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมือง และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 4.1 ของ สผว.กทม. ตามแนวทางที่กำหนด ครบถ้วนทุกรายการ 2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ ไปยัง สยป. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/1978 ลว.27 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-04-30)

52.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดระดับเมือง คือ ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Excel ตามขั้นตอนที่ สยป. กำหนด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอ สยป. แจ้งแนวทางการนำเข้าในระบบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. เพื่อรับแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-02-28)

38.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามแนวทางที่กำหนด ประกอบด้วย 1. แบบ สยป.4.1 (1) 2. แบบ สยป.4.1(3) 2. ปฏิทินการดำเนินงานตามแบบพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ส่ง สยป. ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 63 ตามหนังสือ สผว.กทม. ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/739 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-01-28)

31.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา - อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ตามที่สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ประสานมา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-27)

24.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝากฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-23)

17.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝากฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมฝากฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0401/3919 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0873

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
66.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **