รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.9 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร : 0200-0878

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 62 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบข้อซักถามในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง (ต.ค. 3 ครั้ง และพ.ย. ธ.ค. ปิดสมัยประชุม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบข้อซักถามในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (ม.ค. 3 ครั้ง ก.พ. 1 ครั้ง มี.ค. ปิดสมัยประชุม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบข้อซักถามในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (เม.ย. 2 ครั้ง/พ.ค. ปิดสมัยประชุม/มิ.ย. 2 ครั้ง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - การประชุมสภา กทม. จำนวน 4 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 4 ครั้ง - ปิดสมัยการประชุม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย ผว.กทม. รผว.กทม. เอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง เอกสารที่ฝ่ายการเมืองรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร กทม. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ของการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จก่อนการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งการจัดทำเอกประกอบการประชุมสภา กทม. x ๑๐๐ หารด้วย จำนวนครั้งการประชุมสภา กทม.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1111

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))