ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร : 02000000-2436

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ คล้ายทอง โทร.1064

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะเลขานุการที่ประชุม รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในการจับใจความสำคัญ อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุม พร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักอ้างอิงในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

02000200/02000200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการบันทึกความคิดเห็นขององค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความเที่ยงตรง มีความชัดเจน รวมถึงความสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายในเชิงบวก อันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติที่ประชุมพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของการจัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-21)

91.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ปิดสมัยการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-23)

83.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 4 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-22)

66.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-23)

58.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... /การประชุมสภา กทม. จำนวน 2 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-25)

41.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมสภา กทม. จำนวน 1 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-23)

33.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-24)

16.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดสมัยการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-22)

8.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการประชุมสภา กทม. จำนวน 3 ครั้ง ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภา กทม. ให้คณะผู้บริหารครบถ้วน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องแจ้งกำหนดวันประชุมพร้อมระเบียบวาระ การประชุมสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานขอข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วิเคราะห์ เรียบเรียง สรุป จัดพิมพ์ รายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามรูปแบบที่กำหนด และตรวจสอบ ความถูกต้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดส่งเอกสารการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0878

ตัวชี้วัด : 1.9 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นข้อมูลนำไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **