รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1.3 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริหาร กทม. : 0200-0879

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.- 20 ธ.ค. 62 - ดำเนินการลงพื้นที่พร้อมดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน เป็นจำนวน 3 ครั้ง โดยเรื่องที่ได้รับการแก้ไขมีจำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาโดยผลคะแนนความเชื่อมั่นคือ 3.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 63 -ดำเนินการลงพื้นที่พร้อมดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน เป็นจำนวน 7 ครั้ง โดยเรื่องที่ได้รับการแก้ไขมีจำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา โดยผลคะแนนความเชื่อมั่นคือ 3.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 63 - ดำเนินการลงพื้นที่พร้อมดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน เป็นจำนวน 9 ครั้ง โดยเรื่องที่ได้รับการแก้ไขมีจำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา โดยผลคะแนนความเชื่อมั่นคือ 4.30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 20 ก.ย. 63 - ดำเนินการลงพื้นที่พร้อมดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน เป็นจำนวน 11 ครั้ง โดยเรื่องที่ได้รับการแก้ไขมีจำนวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการทอดแบบสอบถามความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา โดยผลคะแนนความเชื่อมั่นคือ 4.30

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความเชื่อมั่น หมายถึง ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามโครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนโดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 2. การเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน หมายถึง การติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะใดอย่างหนึ่ง ๑. เป็นเรื่องร้องเรียนซ้ำในกรณีเดิมอย่างต่อเนื่อง ๒. เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย โดยดำเนินการ 1) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูล 2) การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาต่อไป 3. ดำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียนตามที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 4. ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่น พร้อมสรุปผลจากการทอดแบบสอบถาม 3. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 5. เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนในกรณีเดิมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย โดยรวบรวมข้อมูลและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) ประสานนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา (3) รวบรวมและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ภายหลังดำเนินการในขั้นตอน (2) แล้วเสร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข x ๑๐๐ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2. คำนวณหาค่าคะแนนความเชื่อมั่นโดยใช้แบบสอบถาม สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน โดยแบ่งความเชื่อมั่นเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 2.1 ค่าคะแนนความเชื่อมั่น รายละเอียด ดังนี้ - ค่าคะแนน 5 คือ มีระดับความเชื่อมั่นมากที่สุด - ค่าคะแนน 4 คือ มีระดับความเชื่อมั่นมาก - ค่าคะแนน 3 คือ มีระดับความเชื่อมั่นปานกลาง - ค่าคะแนน 2 คือ มีระดับความเชื่อมั่นน้อย - ค่าคะแนน 1 คือ มีระดับความเชื่อมั่นน้อยที่สุด 2.2. ดำเนินการแจกแจงความถี่ของแบบสอบถาม แต่ละข้อ เพื่อหาค่าคะแนนรายข้อ 2.3. ผลรวมของคะแนนรายข้อ = ระดับคะแนนความเชื่อมั่น จำนวนข้อแบบสอบถาม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือราชการ ประกอบกับ เอกสารการรวบรวม และจัดทำสรุปแนวทางการแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาภายใน ระยะเวลา 5 วันทำการ ภายหลังดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ 2 แล้วเสร็จ 2. แบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 3. เอกสารสรุปผลจากการทอดแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 4. บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด