ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน : 02000000-2432

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางณฐอร ชัยนาเคน โทร. 1066

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

11

02000300/02000300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

111

เป้าหมายของโครงการ

111

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงพื้นที่เดือน ก.ย. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 รวม 11 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-08-18)

84.00

18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงพื้นที่เดือน ส.ค. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563 รวม 11 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-22)

77.00

22/7/2563 : ลงพื้นที่เดือน ก.ค. 2563 จำนวน 1 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – ก.ค. 2563 รวม 11 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : - ลงพื้นที่เดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 3 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – มิ.ย. 2563 รวม 10 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไมมี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-19)

63.00

19/5/2563 : - ลงพื้นที่เดือน พ.ค. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563 รวม 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-04-23)

57.00

23/4/2563 : - ลงพื้นที่เดือน เม.ย. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – เม.ย. 2563 รวม 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงพื้นที่เดือน มี.ค. 2563 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 รวม 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-18)

43.00

2020-2-18 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงพื้นที่เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. 2562 – ก.พ. 2563 รวม 7 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-01-22)

37.00

22/1/2563 :- ลงพื้นที่เดือน ม.ค. 2563 จำนวน 2 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. – ม.ค. 2563 รวม 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงพื้นที่เดือน ธ.ค. 2562 จำนวน - ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2562 รวม 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-11-22)

23.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงพื้นที่เดือน พ.ย. 2562 จำนวน 3 ครั้ง - ลงพื้นที่เดือน ต.ค. – พ.ย. 2562 รวม 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-10-21)

17.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2 พิจารณาข้อร้องเรียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0879

ตัวชี้วัด : 1.3 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริหาร กทม.

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **