รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม : 0300-0758

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ไฟล์) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ไฟล์) : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ไฟล์))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
1.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ประชุมวางแผนการดำเนินงาน, รวบรวมข้อมูล และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ประชุมวางแผนการดำเนินงาน, รวบรวมข้อมูล และอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กนิกส์, ประชุมวางแผนการดำเนินงาน, รวบรวมข้อมูล จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งกองทะเบียนประวัติข้าราชการเพื่อเผยแพร่ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และข้าราชการกรุงเทพมหานครทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เห็นควรจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และคำพิพากษาของศาลปกครอง ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการประชุม รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม ต้นฉบับข้อมูล ไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแจ้งเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด